Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1

Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   D. Yska
Gemeente
:   Ferwerderadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3662-4
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

LalIgebll11rt .1amun

26. Ben foto die werd genomen omstreeks 1915. Het huis links achter de lantaarnpaal was de bank. Hierachter beyond zich een van de zeventien "sukereifabryken" die Marrum rijk was. Links voor (nu huis van bakker Kooistra) zien we een herenhuis dat werd bewoond door mevrouw G. Miedema-Dantuma (met oorijzer). De vrouw links op de voorgrond was Nynke Wiersma en de vrouw met de fiets (rechts) Metske Steensma. Haar moeder waste en streek mutsen voor de oorijzers en woonde aan het Langpaed. Naast haar staat dan nog Minke van Dijk van "Pyt Gels".

UITG. NAUTA, VELSEN.

2329.

Groet uit llARRCM. Hotel .. de Haan".

27. Hotel "De Haan" met veranda. Het eerste huis links was vroeger een herberg, bewoond door de familie Hamstra. Hier kon je limonade in kogelflesjes krijgen. Het tweede pand links was een "sukerei-iest" (cichorei-drogerij) en was van De Groot. Stoker was Sybe Metskes.

28. Lage Herenweg met reehts een stuk van de graeht die aehter het huis van notaris Heep liep. Deze graeht werd in de winter vaak gebruikt om op te sehaatsen. 's Zomers stond de mispelboom in de tuin van de notaris nogal in de belangstelling bij de jeugd, De inrit op de aehtergrond (reehts) leidde naar het koetshuis, dat nu timmerwinkel van de firma Jellesma is.

29. De Hegebuorren te Marrum met links het huis waar Tjeerd en Anna Visbeek woonden. Reehts zien we de winkel van de familie Sehat. Het aehterste gedeelte van dit pand werd als boerderij gebruikt. De jongen op de voorgrond is Jouke Sehat met aehter hem zijn moeder Hiltje Sehat-Tjepkema. Links van hen doehter Johanna Sehat.

In deze tijd waren er twee bakkers en vier winkeliers op de Hege buorren.

30. Gezicht op de oude srnederij van baas Smit (I 914). Opvallend is de grote lichtmast die nu niet direct het dorpsbeeld sierde, maar de komst van elektriciteit bracht zo'n grote verandering in het dorp dat de plaats van de mast bijzaak was. De man met de witte jas aan is slager v.d. Wal. De derde persoon links van hem is W. Vlietstra uit Hallum. Geheel links zien we wagenmaker Tuinstra en dan is Johannes Ferwerda ook nog te herkennen. De anderen zijn niet bekend. Rechts van de smederij zien we nag het turfhok van Sytse Zeemans.

31. Ben foto van de Lytsebuorren te Marrum. Links zien we smid Sijmen de Vries, die in de deur van zijn smederij staat. Ben bekende uitspraak van deze smid, nag bekend bij vele oude Marrumers, was: "Switte en arbeidzje fait net ta." Rechts van de smid zien we, op een rijtje, de kinderen van de familie De Ruiter.

32. Was meester Beukenkamp reeds met een school begonnen achter het huis van Jan Sakes Smits (later werd dit een groentefabriek), in 1910 verscheen aan de Lage Herenweg de gereformeerde schooL Naast deze school kwam er oak nag een hervormde school. Na het samengaan van beide scholen en het in gebruik nemen van een nieuw gebouw werd de oude gereformeerde school overbodig en zij zal binnenkort dan oak worden afgebroken.

33. De Havenbuurt te Marrum in 1907. De inwoners spraken echter van "op' e will". Links op de foto zien we hotelhouder M.K. de Haan, met zijn onafscheidelijke hondje , Deze De Haan gaf zelf veel foto's uit van Marrum en op bijna aile foto's zie je hem dan ook met zijn hondje. Naast hem staat gemeenteveldwachter A. Daan met naast zich wegwerker Eeltje Fennema. Het· huis rechts was van wagenmaker Mook, wiens vrouw we achter het hekje zien staan. De man met de schop is O. v.d. Veen en de achterste man links is Willem v.d. Zaag.

Groet uit IARRU)L

34. "Skutsjes" in de Marrumervaart omstreeks 1910. Naast de turfschippers, die hier aan1egden om de inwoners van brandstof te voorzien voor de koude maanden, kwamen hier ook veel schippers die materiaa1 aanvoerden voor de betonfabriek van Mellema. Heel in de verte zien we de zuive1fabriek, die aan vee1 inwoners van het dorp werk gaf.

BLBA

In het jaar 1238 overleed Sib rand us, abt van het klooster Mariengaarde bij Hallum. In zijn kronieken komt men voor het eerst de naam Blitha tegen. In andere kronieken wordt wel gesproken over het dorpje Blij, hetgeen betrekking zou hebben op een of ander rustig kabbelend water waaraan Blija lOU moeten hebben gelegen. Een andere uitleg, die volgens mij meer voor de hand ligt, is dat Blitha "dorp in het slib" betekent. Blija was in de twaalfde eeuw reeds een behoorlijk dorp. Vooraanstaande edelen uit Blija komen we dan ook geregeld tegen op belangrijke posten.

Jammer genoeg zijn ook hier de stinsen verloren gegaan, al kan men aan de loop der sloten en de verhogingen in het landschap nog wel de plaatsen aanwijzen waar ze hebben gestaan. Centrum van het dorp is de oude kerk, die was gewijd aan de heilige Nicolaas, een van de heiligen die het meest werden vereerd in deze provincie. In de loop der eeuwen is er veel gerestaureerd aan de kerk, waardoor zij nog steeds een sieraad is voor het dorp.

Even buiten het dorp vinden we Vaardeburen, waarvan wel wordt gezegd dat het ouder is dan Blija, hetgeen zou moeten blijken uit de hoogte van de terpen. Ten noordwesten van Vaardeburen kan men u nog het "Labadisten bosk" aanwijzen. In de zestiende eeuw woonde hier, net als in Broeksterwoude en Wieuwerd, een groep labadisten in een soort commune.

Hoewel Blija in het verleden reeds een behoorlijk dorp was, zien we hier geen sterke groei. Het ligt net te ver van Leeuwarden en Dokkum om dienst te kunnen doen als forensendorp en mist hierdoor de daarmee samenhangende groei. Tevens is er weinig industrie en hierdoor zien we eerder een teruggang van de bevolking dan een groei. Misschien dat hier in de toekomst nog eens iets aan verandert.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek