Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1

Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   D. Yska
Gemeente
:   Ferwerderadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3662-4
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

44. Deze foto uit 1916 behoort tot de mooiste die er van Wanswerd aan de Streek bestaan. Op de voorgrond de eerste stoomboot, de "Noord-Fries", die de trots was van de beurtschippersfamilie Kingma. Men onderhield met dit schip een beurtvaart op Dokkum, Leeuwarden en Sneek. Tevens was het gewoonte dat zo nu en dan een groep Birdaarders met deze boot een tocht ging maken over de Friese meren. Ret muziekkorps ging ook mee en onderweg werd dan op de "Froskep611e" aangelegd om te dansen en te hossen.

Birdaard

45. Deze ansicht uit 1923 kan worden gezien a1s een vervo1g op de voorafgaande foto. Op de achtergrond de trotse "Zwa1uw" of Steenhuizenmo1en. Deze mo1en heeft dienst gedaan a1s korenmo1en en a1s houtzaagmo1en. Jammer genoeg is hij door bliksemins1ag afgebrand. Misschien dat hij nog eens in zijn oude staat zal worden herste1d. Opvallend op beide foto's is de rij bomen 1angs de huizen, die aan het gehee1 een eigen sfeer geeft.

Groete uit Wan w rd

46. Hier zien we dan de westkant van de Dokkumer Ee zoals die er uitzag v66r 1918. In volle pracht stond hier de Obermansmolen, totdat hij op 24 december 1918 afbrandde. De vermoedelijke oorzaak moet worden gezocht in het feit dat kinderen in de directe nabijheid van de molen met vuur speelden. Later werd hier een houten loods gebouwd die de naam "De Phoenix" kreeg. In 1952 is ook deze loods afgebroken en aIleen de naam "Mounehiem" herinnert nog aan de bedrijvigheid van het verleden.

47. De feesten van Birdaard staan in verre omtrek bekend als gezellige feesten. Deze en de hierna volgende foto bewijzen wel dat men in het verleden ook wel wist wat feestvieren was. Bij ieder feest hoorde natuurlijk een optocht en weken tevoren was men dan ook al bezig met de voorbereidingen. Wat bij een optocht nooit mocht ontbreken was een zigeunerwagen, zoals op deze foto is te zien.

48. In 1913 werd feestgevierd omdat het Koninkrijk der Nederlanden honderd jaar bestond. Bij zo'n feest hoorde dan ook Napoleon, de vijand die was verdreven. Op deze foto zien wij Minne Jansma verkleed als Napoleon, v66r de christelijke school. Hij lOU even later worden achtervolgd door de inwoners van het dorp. Na een wilde jacht werd hij gepakt in de steeg van Reinder Hoekstra en gevangen genomen.

49. Wanswerd aan de Streek omstreeks 1925. Een straat die door haar bomen een eigen sfeer had. Jammer genoeg sloeg ook toen de iepziekte toe, zodat de bomen doodgingen en moesten worden gerooid. Geheel rechts zien we een leegstaande woning met daarnaast de woning van de familie Poortinga. Midden in de tuin staat Aaltje Poortinga. lets verderop in de deuropening staat vrouw Van Oosten en achteraan vrouw Kingma. Ook de jeugd moest natuurlijk op de foto. Een gaat er zelfs bij liggen. Omdat de foto wat onduidelijk is, is niet meer na te gaan wie deze personen zijn.

Wanswerd a. d. Streek

50. Hierboven een oude foto uit 1903. Op de voorgrond de gereformeerde kerk met daarvoor de jeugd van Wanswerd aan de Streek en Birdaard. Opvallend is de kleding van de meisjes. Naast de kerk zien wij de bakkerij van Reinder Hoekstra. In die tijd waren er vijf bakkers, van wie er nog een is overgebleven. Opvallend is ook nog de hoge waterstand in de Ee. Op de achtergrond ligt de oude brug.

51. De brug van Steenhuizen omstreeks 1935. In 1903 is deze brug gebouwd ter vervanging van de oude "flapbrege" (ophaalbrug). Tot aan 1937 werd er to1 geheven bij de brug, daarna werd zij vrij toegankelijk. Ook nu nog is deze brug een onmisbare schake1 tussen de beide dorpen. De kwaliteit van bovenstaande brug ging zodanig achteruit dat zij in 1975 werd vervangen door een andere. De man die midden op de brug loopt is Simon Poortinga.

DE VLIETERPEN

Deze verzamelnaam wordt gegeven aan de plaatsen Genum, Reitsum en Lichtaard. De naam zou afkomstig zijn van het oude Friese woord ilia, dat vluchten betekent. In tijden van hoog water kon men naar de terpen vluchten die deze dorpen rijk waren. Grote dorpen zijn het nooit geweest en zuilen het waarschijnlijk nooit worden. De bevolking bestaat voor het grootste gedeelte uit landbouwers en enkele middenstanders. In deze tijd van modernisering, schaalvergroting, nieuwbouw en dergelijke is het een belevenis om eens door deze dorpjes te wandelen. Ze zijn wel erg klein, maar men vindt hier weer iets terug van de rust uit het verleden. Aan al1e kanten heeft men een wijds uitzicht over de landerijen met hun boerderijen waarachter de zon 's avonds in al haar schoonheid kan verdwijnen.

Ret bekendste van deze dorpen is Reitsum, dat zijn bekendheid vooral heeft te danken aan Ploos van Amstel, een man die veel heeft gedaan voor het kerkelijke welzijn en voor het christelijke onderwijs. Begrijpelijk dat de hedendaagse school dan ook de naam draagt van deze man. Een ander bekend persoon is R. Brolsma, uit de Vlieterpen afkomstig, die in vele van zijn boeken figuren uit deze omgeving schetst.

Genum heeft een zeer oud kerkje, dat in 1977 is gerestaureerd en dat werkelijk de moeite waard is om eens te bezoeken. De Vlieterpen hebben in het verleden ook tal van grote states gekend. Jammer genoeg zijn ze aile verdwenen, aileen de namen van de Roorda's, Aylva's en andere die we terugvinden op de zerken in de Genumerkerk herinneren nog aan deze adellijke families.

52. Genum omstreeks 1900. Ook op deze foto zien we de stoere kerk die het beeld van Genum beheerst. Deze toren heeft de eeuwen aan zich voorbij zien gaan. Als hij eens kon verteIlen, wat zouden we dan veel te weten komen van het lief en Ieed der Genumers. Maar ja, de toren zwijgt en wat wij weten van de geschiedenis van dit dorp is maar zeer weinig. In oude kerkelijke registers kom je weI vele namen tegen en achter zo'n naam staat dan vaak een enkele aantekening, maar veel is het niet. De namen van de Roorda's en Aylva's kennen we, maar wat weten we bijvoorbeeid van Cornelis Jans, een welgestelde boer te Genum? We weten aileen dat hij in de achttiende eeuw zijn vee heeft verloren aan de gevreesde veeziekte en verder niets. Zo zuIlen er aItijd weI vele vragen overblijven ais we spreken over het verleden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek