Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1

Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   D. Yska
Gemeente
:   Ferwerderadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3662-4
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

53. Deze foto is genomen omstreeks 1920. Op de aehtergrond de kerktoren die het beeld van dit dorp reeds eeuwen heeft beheerst. In 1977-1978 is de kerk geheel gerestaureerd en opgenomen in de Friese terpenroute. Links aehter de bomen de woning van de familie Damsma met daarvoor, van links naar reehts: Wybren en Eelke Damsma, een onbekende, vervolgens postbode Douwe Bouma, Tietje Hellinga en Jap Damsma.

54. Dat op bovengeplaatste foto een bakkersfamilie staat behoeft nauwelijks uitleg, omdat de "bollekoer" voor zichzelf spreekt. Over het brood werd netjes een doek gelegd om de hygiene te bevorderen. Wij zien hier de bakkerij van Bertus Douwes en zijn vrouw Aafke. Rechts van hen hun kinderen Jan, Foppe, Durk, Dirkje (Zus) en Ypkje Douwes. Vervolgens het dienstmeisje T. Hiemstra en de knecht Wytse Groenewoud.

55. De winkel van Bouma zoals die er uitzag v66r de Tweede Wereldoorlog. In de deuropening zien we Pytsje Bouma en op de weg Douwe Bouma met zijn eerste auto, waarmee hij door de omgeving trok om de winkelwaren te bezorgen. Moest hij eerst met de hondekar, later met paard en wagen of transportfiets, nu kon hij de waren in de wagen zetten en vee 1 sneller dan voorheen zijn klan ten bezoeken. Naast de auto staan ook nog Doetje Drost, Durkje Douwes en Ypkje Douwes.

56. Een foto van Reitsum met op de achtergrond de kerktoren. Dit kerkje is in de negentiende eeuw gebouwd en kwam in de plaats van het kerkje dat dateerde van 1738. Links zien we de oude school v.an het dorp. Lange tijd heeft Reitsum twee scholen gehad. De eerste kwam in 1875, op initiatief van Ploos van Amstel, en in 1904 kwam er een tweede school bij, die werd gebouwd in de pastorietuin van de hervormde kerk. In 1956 zijn beide scholen verenigd en men beschikt nu over een mooi gebouw.

57. Hier zien we de kneeht van bakker Douwes uit Genum, die zijn klanten bezoekt te Reitsum. In de jaren dertig had Reitsum eehter weI een eigen bakker, namelijk Haarsma, wiens huis reehts van de twee huizen heeft gestaan. Ook was hier nog de smederij van Stielstra. Dan was er nog het winkeltje van G. Reitsma, dat we naast de school vonden. Jammer genoeg zijn de winkels verdwenen en is Reitsum met zijn eenennegentig inwoners aangewezen op de omliggende dorpen.

58. De zangvereniging "God is mijn Lied" werd opgericht in 1919. Deze vereniging zat jaren1ang in de hoogste afdeling en behoorde tot de beste koren van Friesland. Op de achterste rij zien we, van links naar rechts: P.P. Zijlstra, A. v.d. Weit, R. Bergsma, E. Damsma, J. Sterk, D. Reitsma, P. Folkertsma en D. Bouma. Op de middelste rij: D. Rosier, A. Folkertsma, Fr. Folkertsma, M. Nicolai, directeur H. Faber met zijn echtgenote D. de Jong, H. Gras, F. Sijtsma, T. Rosier en A. Plantinga. Op de voorste rij: L. Nicolai, A. de Vries, P. Bouma, J. Damsma, S. Leistra, P. v.d. Weit en J. Plantinga.

59. Het grootste probleem bij de samenstelling van dit boekje was: ansichten van Lichtaard. In het verleden zijn er waarschijnlijk van dit dorp weinig foto's gemaakt. We zien hierboven dan ook een foto van minder goede kwaliteit en vaag tussen de bomen door zien we de omtrekken van de kerk. Toch heeft ook Lichtaard zijn eigen geschiedenis, Wij komen hierin onder andere de namen tegen van Johannes Bersma, die als schoolmeester een redelijk bestaan had, en van boer Sijmen Aukes, die door de veep est zijn vee verloor. Zo zijn er nog weI enkele te noemen, maar ook hier geldt: wisten we maar wat meer.

60. De kerk van Lichtaard zag er in 1754 heel anders uit dan nu. Toen was zij veel sierlijker en helemaal opgetrokken uit steen. De toren stond voor de kerk en was vrij hoog. In de loop der eeuwen ging de kwaliteit van de kerk sterk achteruit en in het begin van de negentiende eeuw heeft men de gehele westgevel vernieuwd en waarschijnlijk ook de oude toren neergehaald. Men heeft to en een nieuw torentje, met houten zijschotten, op het westeinde geplaatst.

WANSWERD

Ret kleine dorpje Wanswerd met zijn 298 inwoners (1977), gelegen te midden van het groen der weiden, kan zich niet beroemen op grote bekendheid in de geschiedenis. Toch heeft het wel zijn eigen verleden, waarvan bij naspeuring interessante gegevens naar voren komen.

Te midden der kleine huisjes staat de stoere vijftiende-eeuwse kerk met haar zadeldaktoren. De kerk (oorspronkelijk daterend van de dertiende eeuw) heeft in de loop der eeuwen nogal wat veranderingen ondergaan. In de vloer van de kerk bevindt zich een aantal grafzerken met als mooiste de zerk uit 1562, waarop staat vermeld dat het echtpaar Sipt van Goslingha en Baerck van Zyarda op dezelfde dag is overleden.

De naam Wanswerd of, zoals het in de Friese spelling heet, Wanswert, wordt ontleend aan de god Wodan. Wans zou dan een samentrekking zijn van Wodans en wert is hetzelfde als wierd. De plaatsnaam betekent dan: "de wierd of terp van Wodan".

(;ROETE UIT WANSWERD.

61. Een van de mooie foto's die er van het dorp zijn gemaakt rond 1920. Op de achtergrond staat de zware toren die het hele dorpsbeeld beheerst. Rechts het gebouwtje van de hervormde kerk. In dit gebouwtje hebben velen hun ontspanningsavonden gehouden, hun reciteeravonden bijgewoond en de wekelijkse verenigingsavonden belegd. Links zien we de woningen die werden bewoond door H. Broersma en W. Talsma.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek