Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1

Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   D. Yska
Gemeente
:   Ferwerderadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3662-4
Pagina's
:   88
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ferwerderadeel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

62. Dit was de woning van Sikke Iedema rand 1910. Naast een kruidenierszaak was het ook een fouragehandel. De goederen werden tot ver in de omtrek met paard en wagen thuisbezorgd. Tevens had Iedema een beurtvaart op Leeuwarden. In 1924 kwam de zaak in handen van Auke Sikkes Iedema, die nog lang met het motorschip "Ora et Labora" de beurtdienst op Leeuwarden onderhield. In 1967 ging de zaak over in andere handen en enkele jaren geleden werd de zaak opgeheven, waardoor Wanswerd zijn laatste winkel verloor.

63. Dat bomen een belangrijke rol spelen voor de sfeer van een dorp blijkt wel uit bovenstaande foto, die is gemaakt in 1928. Rechts vinden we de woning van Germ Inbringhof. In de deur staat de vrouw des huizes met mejuffrouw Berber Tolsma. In de volgende huizen woonden J. Akkerman en E. Straatsma en aan het einde woonde schilder H. Bos. Later is in dit huis nog een slagerij geweest. De kinderen op de weg zijn de dochtertjes van Roerda en Iedema en het zoontje van S. Laverman.

64. De pastorie van de hervormde kerk omstreeks 1930. Voor het huis staan dominee Kliizener en zijn vrouw. Het linker gedeelte van de pastorie heeft men later afgebroken, hetgeen bij vele inwoners van het dorp nogal wat kritiek opleverde.

OUDELEYE

Dit dorp, dat zijn naam heeft te danken aan het riviertje de Ley, was in het verre verleden een welvarender dorp dan nu. Ret zijn vooral de kloosterlingen van Mariengaarde geweest die veel hebben gedaan voor het inpolderen en in cultuur brengen van land. Er stond hier een kapel en er woonde een priester die voor het zieleheil van de dorpelingen moest zorgen. Ret klooster had hier ook zeventien morgen land, waarop de armen van het dorp gratis een dier mochten laten grazen om zo de ergste armoede te bestrijden.

In 1638 zijn deze bezittingen, die in handen waren gekomen van de provinciale staten, verkocht omdat de provincie geld nodig had.

Oude Leye lag voorheen aan de Middelse, hetgeen nog wat geld opleverde door de accijns die door de schippers moest worden betaald. Na de inpoldering van de Middelse ging de betekenis van het dorp steeds verder achteruit. In de vorige eeuw stond het dorp niet best bekend. Ret lag aan het voeteneinde van drie gemeenten, die het dan ook gebruikten als een soort opbergplaats van arm en en asocialen. Deze mensen, die leefden van wat handel en bedelen, waren vaak de gehele week van huis en op zaterdagavond was het feestvieren, waarbij de messen nogal eens te voorschijn kwamen. Er waren natuurlijk ook mensen die hier niet aan meededen. Zo was er de bakkersknecht Joh. Boersma, die tijdens het bezorgen van brood met vee 1 mensen over het geloof sprak. Hij kan dan ook worden beschouwd als de oprichter van de Waarheidsvrienden, een groep mensen die veel aan evangelisatie deed. Ondanks veel tegenwerking gingen ze door en konden zelfs een dominee beroepen. Dit alles is later uitgegroeid tot de Vrije Evangelische Gemeente, die tot de dag van vandaag een belangrijke plaats in dit dorp inneemt.

Groet uit Oude Leije

l"it/::,e . ..1... Hempenins. Foto. J. Dwinger, Leenwarden.

65. Deze foto is genomen omstreeks 1920. Tussen de mensen door kunt u nag net de houten brugleuning zien. Deze brug was de grens tussen de gemeenten Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel. Zij moest dan oak door beide gemeenten worden onderhouden. Links op de foto de herberg van T. de Jong en reehts de smederij van D. Faber. Ret huisje daaraehter werd bewoond door de familie Elzinga. Dit was een tapperij, zadel- en schoenmakerij en tevens was Elzinga seheerbaas. De man met de kruiwagen was S. Hernpenius, de kruidenier van het dorp, die zijn boodsehappen oak wel per hondekar rondbraeht.

66. De vaart van Oude Leye. Links FerwerderadeeI, rechts Leeuwarderadeel. Als de bietencampagne begon, Iagen er soms weI twintig tot dertig schepen te wachten op vracht. Hieronder was een aantal dat reeds verzekerd was van vracht. Dit was van tevoren reeds geregeld, Daarnaast was er ook nog weI werk voor Iosse schippers, die daar dan ook gretig op afkwamen. Deze vaart was ook de verbinding met de Bilthoek, zodat men geregeld de mestschippers en turfschippers hierlangs zag varen.

Groet uit Oude Leije

67. Dit is een dorpsgezicht van de andere kant van de brug, dus Leeuwarderadeel. Rechts de bakkerij van T. v.d. Veen met voor de deur postbode J. Baard die juist de post wil bezorgen. Naast hem J. v.d. Ley en Tr. Stapert. Naast de bakkerij zien we de kruidenierswinkel van E. Boersma, die zelf met vrouw, dochtertje en moeder voor de winkel staat. Midden op de weg de kruidenierswagen, waarmee knecht D. Krotje de hele omgeving doortrok om zijn waren aan de man te brengen.

68. De "Krimp" te Oude Leye. Deze huizen werden gebouwd door de eigenaar van de steenbakkerij te Berlikum. Door de constructie van de daken kreeg het de naam Krimp. Hierin konden zes gezinnen wonen. De middelste woning was nog eens verdeeld in tweeen, zodat voor en achter een gezin kon wonen. Enige tijd geleden is het afgebroken en er is niets voor in de plaats gekomen. Een achteruitgang van het dorp, die door de inwoners met lede ogen wordt aanzien.

HOGEBEINTUM

Hoewel dit een der kleinste dorpen is van deze gemeente, mag men rustig zeggen dat dit het meest bekende is. Jaarlijks komen hier duizenden bezoekers de hoogste terp van de provincie, met het daarbij behorende kerkje, bezichtigen. Zoals de gedeeltelijk afgegraven terp van Hogebeintum daar nu ligt, is hij een indrukwekkend en leerzaam gedenkteken uit de tijd dat de eerste bewoners naar deze streken trokken en zich op de pas gevormde gronden moesten verweren tegen het woeden der golven.

Bij het afgraven van deze terp heeft men vele interessante voorwerpen gevonden, waaronder een gouden spang (gesp), die nu zijn te bezichtigen in het Friesch Museum. Een bezoek aan de kerk mag men echter niet overslaan, want het loont de moeite om de vele rouwborden die aan de muur hangen en die getuigen van een groot verleden, te bewonderen. De namen die hierop voorkomen zijn aIle van rnensen die gewoond hebben op de Harsta-state, die net even buiten het dorp ligt. De plantentuin van deze state wijst erop dat hier reeds in vroeger tijd een lusttuin of een ouderwetse rnoes- en bloernhof is geweest. Een kenrnerkend rijrnpje zegt over Hogebeinturn het volgende:

Hogebeintum, hoog verheven Daar staat maar een huis of zeven, Vroeger woonde er een Heer, maar die is er nu niet meer.

69. De opvaart te Hogebeintum, Een foto die ons herinnert aan lang vervlogen tijden. Tijden die voor de mensen vaak erg hard waren, omdat er gewerkt moest worden van's morgens vroeg tot's avonds laat en dan nog voor een karig loon. De kinderen die op deze f'oto te zien zijn, horen thuis op de schepen en hun namen zijn dan ook niet bekend. De vrouw links achteraan is Geeske v.d. Velde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek