Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2

Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A. Soepboer
Gemeente
:   Ferwerderadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4572-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

6. Dit is de Haven zoals die er in vroegere jaren uitzag. Het zijn de bomen die aan deze straat een geheel eigen sfeer geven. Op de voorgrond ziet men nog de oude rolling die langs de vaart liep. Rechts tussen de bomen ziet men de oude waterpomp nag, waar vroeger veel gebruik van werd gemaakt.

FER W E RD.

7. Dit is een foto van de Lange Dam van omstreeks 1917. Links het hek waar vroeger de vaart naartoe liep. Het huis links op de foto werd vroeger bewoond door Tjisse Buursma. In latere jaren is er een dubbele woning van gemaakt. Op de achtergrond de Streek, die tot de vaart liep. Rechts het huis van Grevenstuk; dit huis met de schuur is afgebroken in 1976. Let eens op de kinderen op de voorgrond, de meisjes met de hoeden op en de witte schortjes voor en de jongens dragen allemaal een pet.

20 - fERWERD

U,tg. Roomboterf:abriek .. La f'l:ormandio" Sneelot.

8. Deze fraaie foto is van omstreeks 1915. Rechts het huisje van Sip Bouma. Dit huisje is afgebroken in 1974. Links zien we het in de volksmond genoemde Hinke Hokje. Hier woonde onder anderen Auke Tadema. Tadema werkte in de zomer bij de boer en's winters was hij bezig in het braakhok. Ook woonde hier Romke Rinke v.d. Wal, die een snoepwinkeltje had. Voor een halve cent (piekje) kon je een spekje kopen; dit spekje had drie kleuren. En voor een cent prikjeshout of veterdrop en voor anderhalve cent een nogablok. Ook verkocht zij petroleum. In het steegje woonde Beute Sietske, zij ventte met melk.

9. Dit is het muziekkorps Excelsior van Ferwerd. De foto is genomen rond 1919. Het korps viert dit jaar (1987) het negentigjarig bestaan. Op de foto zien we, op de bovenste rij, van links naar reehts: Hille Douma, Pieter Dijkstra, Frans Papma, Eelke Brandsma, Gerrit Swart, Piet Postma (trom), Jan Fennema en Anne S. Bouma. Op de middelste rij, van links naar reehts:

Bouke Seegers, Yme Brandsma, Teake E. Bontekoe, Djoerd Postma, Hendrik Swart en Jan A. Slager (vaandeldrager). Op de onderste rij, van links naar reehts: Dirk Burmania, Bote Bouma, Hein Brandsma, Bouke Dijkstra, meester v.d. Vlugt (direeteur), Yske Brandsma, Hielke Agema en Germ Veltman.

10. Dit is de smederij van D. Wielinga, die stond aan de Lytse Buorren te Ferwerd. In vroeger dagen waren er veel paarden die op tijd voorzien moesten worden van nieuwe hoefijzers. Op de foto, van links naar rechts, smid D. Wielinga, Jan Feenstra en de knecht van Wielinga, Sikke Kooistra. Kooistra heeft later nog vele jaren bij de gemeente Ferwerderadeel gewerkt. Naast de smederij stond vroeger de schuur van timmerman R. Wielinga.

HALLUM

Hallum is door de eeuwen heen altijd het grootste en belangrijkste dorp geweest van de gemeente Ferwerderadeel. De grootste figuur uit de geschiedenis van het dorp is ongetwijfeld Fredericus van Hallum geweest, die erin slaagde het klooster Mariengaarde te stichten. Vanuit dit klooster werd veel gedaan aan de ontwikkeling van deze streek, Dat Hallum een echt terpdorp is, kan men nog zien aan de wegen dienaar de hervormde kerk leiden. In de vorige eeuw waren er nog elf terpen, die echter voor het grootstegedeelte zijn afgegraven. Bewoners van deze terpen komen we in de geschiedenis veelvuldig tegen. We zien hen als kruisridders op weg naar het Heilige Land en als strijders bij de twisten tussen Schieringers en Vetkopers.

Natuurlijk is er over dit dorp veel te vertellen, Wil men echter nagaan hoe de situatie rond de eeuwwisseling was, dan kan men het beste het gedicht nemen van de Hallumer slager P.K. Wiersma, die het dorp als volgt beschrijft:

Us Hallum is in doarp net lyts fan bistek, Oan neringdwaenden ha wy dan ek gjin gebrek, Roun triticb winkels forkeapje iten en klean, Dy't jild hat hoecht derom net nei sted to gean. Fjouwer herbergen, ien mei in trochreed derby, Hwat foar de riderij in genot is, tinkt my.

Dan binne der njoggen bakkers foar brea en oar guod, Meast bollen en stuten, dochs koeke wol ek wol fuort, Twa skearbazen, dy't ek tige hierknippe kinne, Gjinien sit om dit boadskip nei sted ta rinne.

Aldus een gedeelte uit dit gedicht, De bedrijvigheid die hierboven wordt beschreven, vindt men hier tot op vandaag de dag. Hallum is nog steeds het dorp van de gemeente dat het snelst groeit en waar men de meeste industrieen vindt.

11. Hallum is door de eeuwen heen een groot en voornaam dorp geweest en tot op deze tijd gebleven. Hier laat de foto uit ongeveer 1920 ons iets zien van de tegenwoordige Rondweg met het gezicht op de Kleine Streek. Ook mer zien we de hervormde kerk op de achtergrond, met haar enorm hoge spits. In het eerste huis links op de foto oefende Doeke Molenaar zijn beroep als fietsenmaker en autoreparateur uit. Hiernaast woonde Wijbe Tasma; hij was paardenslager. Verder stonden hier de hervormde diaconiewoningen die in 1966-1967 zijn afgebroken. Het huis rechts werd bewoond door Roorda.

12. Op deze foto ziet men reehts het oude armhuis, dat gebouwd is in 1832. Het armhuis had een U-vorm en stond dus aan de Rondweg, Offingaweg en Spokepad. Het huis was bestemd voor de armen uit Hallum, maar later werd het opengesteld voor alle armen uit Ferwerderadeel. In 1917 werd het afgebroken. Verder zien we reehts het boerderijtje van E. Hoekstra, eerder bewoond door Mient Terpstra, en daarvoor was het de timmerwinkel van Hendrik de Vries.

13. Deze foto is van september 1925, en laat ons de smederij van de oude Sybren v.d. Schaaf zien. Hij had het bedrijf overgenomen van smid C. Krol. De smederij stond op de hoek van de Grote Streek en de Rondweg. De meeste mensen zullen het nog herkennen als de latere noodslachtplaats. Het huis rechts werd bewoond door de familie v.d. Schaaf, later woonde hier nog Sjoerd Wagenaar. Links van de smederij woonde toen postbode v. d. Veen. Op de foto zien we van links naar rechts, vooroverbuigend bij het paard, Jan Bijlsma, naast het paard staat Pier Tilma. De man met de leren schort voor is Sybren v.d. Schaaf. De man naast hem met schipperspet is Wobbe Spoelstra. De jongeman die krom staat om het paard van nieuwe hoefijzers te voorzien is Wiepke v.d. Schaaf. De man die het paard vasthoudt is Tjerk Botes Hielkema. De twee mannen voor de smederij zijn Eade Hoekstra en Eelke v. d .. Meer. De linker vrouw is Minke v. d. Schaaf-Jonker en als laatste noemen we nog Rinke v. d. Schaaf.

14. Deze foto uit 1912 is genomen vanaf het kerkhof met het gezicht op de Lytse Buorren en Kerkpad. Veel mensen, maar vooral de kinderen, vonden het in die tijd fijn om voor de fotograaf te poseren. Links zien we de boerderij van Bertus Rensma, later bewoond door de familie Bolhuis. In het midden zien we de kruidenierswinkel van onder anderen Ruurd de Vries, later Eade Thijseling en Kuik. Het huis naast de winkel werd vroeger bewoond door de kleermaker Jan Zagema. In het huisje rechts heeft Doeke Miedema gewoond; hij was wegwerker bij de gemeente Ferwerderadeel. Hij moest er ook voor zorgen dat 's avonds de petroleumlantaarns werden aangestoken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek