Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2

Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A. Soepboer
Gemeente
:   Ferwerderadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4572-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Kleine Buurt.

O1tlZ. S. W. de Vries. Hallum.

15. Dit is een foto van omstreeks 1910. Ook in dit straatje is erg veel veranderd. De fraaie, reehte lindebomen zijn allang verdwenen, evenzo de huizen reehts. In het eerste huis reehts woonden Betje en Anna Thijseling. Betje was huisnaaister. Links, waar de gereformeerde diaeoniewoningen staan, stond vroeger de boerderij van Teake Postma. Men kan het uleboerd nog zien, links op de foto. Postma had een voermansbedrijf. In het huis waar thans Hoekstra woont, woonde voorheen Jan Koersma en daarvoor Theunis Kramer.

HAT-LDr.

J;: erkstraat.

16. De Hegebuorren omstreeks 1910. Hier zien we ook weer veel mensen op straat en ook de lindebomen ontbreken niet. Het huis van Hoekstra's herenkleding was vroeger de bakkerij van Jan Poortinga. Er woonden vroeger nog drie bakkers op de Hegebuorren, namelijk Jouke Zijlstra, Jitse Kooistra en Foppe Peysel. Het huis waar Pasma woonde was vroeger het eerste postkantoor. Ook was er een cafe-logement op de Hegebuorren: later onder andere winkel van Dotinga en Bolman. Rechts naast het logement was een uitrit van de boerderij die op de Lytse Buorren stond en bewoond werd door Teake Postma.

,-

Hallum Lanqebuurt

17. Op deze foto zien we de Langebuurt omstreeks 1917. In het eerste huis links woonde de weduwe v.d. Veen. Het op een na laatste huis is ook postkantoor geweest en werd bewoond door Jan Murks de Jong; hij was tevens goudsmid. De familie Hof woonde in het cafe.

18. Dit is een foto van het station te Hallum omstreeks 1930. De chef van het station was Molenaar. Ook het Dokkumer 10kaeltsje stopte hier dagelijks om de reizigers mee te nemen naar Leeuwarden. Vooral ook voor de kinderen was het een hele belevenis om met je ouders naar de stad te gaan. Ben maandkaart kostte in 1922 drie gulden en twee dubbeltjes. Ook het station in Hallum is verleden tijd, het is in 1977 afgebroken.

Hallum Offingabuurt

19. Op deze foto van de Offingabuurt stonden vroeger heel wat bomen. Aan de linkerkant zien we nog geen huis staan. De gracht is jaren geleden al gedempt. Het eerste huis rechts is de pastorie van de doopsgezinde kerk. Hierwoonde onder anderen dominee Wartena, daama dominee Buze en niet te vergeten dominee Hoekema. In het huis ernaast woonde vroeger de rijksontvanger Veldman. Moest men de man spreken dan ging men via het brugje naar de achterkant van het huis, want daar was het kantoor. Later is het doktershuis geweest van onder anderen dokter Schaap, dokter Stevens en dokter De Vries. Het is nu de pastorie van de hervormde kerk.

20. In dit huis aan de Mieddijk nu "it Pypke", woonde vroeger de familie Slager, thans bewoond door de familie B. Regnerus, koster van de hervormde kerk. Het huis is gebouwd in 1917. De eerste bus van Slager werd gebouwd in 1923. Bowe de Jong, de wagenmaker uit Hijum, heeft de bovenbouw op de Fordtruek gemaakt. In de jaren dertig is de familie Slager verhuisd naar de overkant van de weg. De mensen die op de foto staan zijn, van links naar reehts: Pier Slager, Jaap Slager, Sietse Slager, vader Pieter Slager, de vrouw van Pier Slager, Wietske Slager- Vellema, het kleine meisje is Anneke Slager, dan Pieter Slagers vrouw Antje en als laatste Tjits Slager.

21. Dat men vroeger in Hallum ook feestvieren kon, laat deze foto van 1923 ons zien. Deze foto is genomen onder aan de Hege Buorren en de Lange Buorren. We zien, van links naar reehts, onder anderen: man met donkere hoed Jan Hellema, naast hem met strohoed T.M. Hoekstra. Dan de jongens: Piet Dijkman, Klaas Post, Jan de Vries en Frits Geerds. De man met de hand op de dissel is Willem van Gunst en als laatste Jetse v.d. Meulen.

22. Dit is een foto van de Hallumerhoek omstreeks 1910. Het eerste huis links werd bewoond door Hendrik Bait, zijn zoon Sjouke is in dit huis geboren en heeft in 1937 het huis overgenomen van zijn vader. Zijn beroep was tuinder en bloemenverkoper. De zoon van Sjouke Balt, Hendrik, is in de voetsporen van zijn vader verder gegaan en heeft nu een groentezaak in de Lange Buorren te Hallum. In het tweede huis links woonde Anne Keimpes Halma. Hij had een kruidenierswinkel; deze winkel is in 1928 overgenomen door zijn zoon Keimpe en deze heeft dat beroep uitgeoefend tot 1967. In het midden van de foto zien we oak nog een oude straatlantaarn (petroleum). Deze lantaarn werd 's avonds aangestoken door Douwe Dijkstra. Rechts zien we nog de tuin van voorheen Rienks, nu Pool.

MARRUM EN WESTER-NIJKERK

De geschiedenis van deze twee dorpen is onverbrekelijk met elkaar verbonden, In dit boekje gaan we dan ook uit van ten dorp. Waarom er dan toch twee kerken zijn, wordt als volgt uitgelegd: de Jeppema's en de Ponga's, twee adellijke families die elkaar het licht in de ogen niet gunden, konden het niet eens worden over de bouw van een kerk. De ruzie liep zo hoog op, dat ieder een eigen kerk liet bouwen op zijn eigen grond. Beide kerken zijn nog aanwezig, hoewel die van Wester-Nijkerk in een slechte staat van onderhoud verkeert, Marrum is, net als de andere dorpen, een typisch terpdorp, waarvan de radiale structuur herinnert aan een ver verleden. Natuurlijk hebben de adellijke families ook in de geschiedenis een belangrijke rol gespeeld, zoals het geslacht Wynia, dat in 1602 de Ponga-state bewoonde, waarop we later de Van Harinxma's tegenkomen. In WesterNijkerk kennen we Binnert Heringa van Grovestins, grietman van Ferwerderadeel, lid van de Staten-Generaal en Raadsheer van het Hof van Friesland, die in 1696 stierf op de Jappema-state te Wester-Nijkerk,

Dat in de vorige eeuw reeds verschillende inwoners van Marrum gingen emigreren, wordt uitvoerig beschreven in het boekje "Met Kerstmis thuis" , geschreven door de oud-Marrumer P.J. Westra, waarin hij de lotgevallen vertelt van de families Regnerus en Winkel.

De aanleg van de nieuwe verkeersweg bracht een grote verbetering in het contact tussen de dorpen onderling en met de stad Leeuwarden, Om het vervoer wat te veraangenamen was er onderweg een groot aantal herbergen. Zo had Marrum twee herbergen en een koffiehuis.

Voor de ontwikkeling van dit dorp zijn de bouw van de cooperatieve zuivelfabriek en de grasdrogerij van groot belang geweest. Doordat het aantal arbeidsplaatsen in de landbouw en veeteelt blijft teruglopen, zijn dergelijke industrieen van het grootste belang voor de leefbaarheid van een dorp.

23. Dit is een mooie en heel oude foto van het haventje van Marrum. Het heeft een heel eigen sfeer en roept herinneringen bij ons op. Voor op de boot met schipperspet staat Hendrik v.d. Leij, hij had een brandstofhandeI. De korven met turf staan op de opslagplaats. Ook zien we schipper Jurjen Smit nog op het skutsje staan. Rechts over het prachtige flapbrugje woonde voorheen slager Piet v.d. Wal; ook hij staat nog op de foto met de witte kiel aan. In het eerste huis links woonde Klaas Jensma en in het huis ernaast Sjoerd de Groot, nu dokterswoning. Op de achtergrond zien we nog de melkfabriek.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek