Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2

Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A. Soepboer
Gemeente
:   Ferwerderadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4572-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

crre. KACTA. VELSEl<.

2328.

Hotel "De Haan .: · - ~IARRGM.

24. Dit is een foto van omstreeks 1910. Hierop kunnen we zien hoe prachtig de veranda en het hekwerk van hotel De Haan waren. In het midden voor de deur staat de heer De Haan. Het huis ernaast was vroeger een cichoreidrogerij van De Groot. Het derde huis links was vroeger een herberg en hier woonde de familie Hamstra. Dit pand is later overgenomen door Foppe Elzinga. Elzinga had touw en boerengereedschap te koop en ventte vroeger met de hondekar bij de boeren langs. Rein Elzinga heeft later deze zaak overgenomen van zijn vader, hij woonde hier later met zijn zuster Berber.

25. Op deze foto zien we de Lange Buurt van Marrum omstreeks 1910. Links was het cafe van Dirk v.d. Veen, hij had tevens een meelhandel. Ook de naam Bulthuis klinkt ons nog bekend in de oren als we dit cafe zien, nu is het de slagerij van De Vries. Dan zien we de ringmuur, met op de achtergrond het Heep-huis. Rechts woonde Sybren Roorda, hij was fietsenmaker en had daamaast ook nog een kruidenierswinkel, Jan Sakes Smids woonde in het huis emaast, hij was vrachtrijder en melkrijder.

26. Dit is een foto van omstreeks 1922. Duidelijk is de gracht te onderscheiden die langs de weg liep en rechts zien we nog het huis dat gebouwd en bewoond is geweest door Joh. Martens Miedema. Hiemaast staat het Heep-huis dat later als armenhuis werd gebruikt. Sinds 1976 is het in gebruik als Groene-Kruis-Centrum. Prachtig staan de kinderen op deze foto op een rij.

27. Op deze foto zien we de zuivelfabriek van Marrum, met op de voorgrond het sktitsje van Albert Rynk, Hij was turfschipper en afkomstig uit Drente. Veel inwoners uit Marrum en omstreken hebben hier gewerkt, In 1916 was er groot feest in Marrum vanwege het vijfentwintigjarig bestaan van de zuivelfabriek, waarbij men toen nog met kon bevroeden dat de fabriek in 1979 gesloten zou worden. Ook willen we de namen nog even noemen van de directeuren: als eerste was dat de heer Stelwagen en hierna de heer Fopma en als laatste de heer Wiersma.

28. Dit is een zeer fraaie foto van de Stationsweg van Marrum. De foto is genomen vanaf de spoorlijn. De bomen geven een geheel eigen sfeer aan deze weg. Links woonde onder anderen Otte de Jong, hij was onderdireeteur van de zuivelfabriek. In het huisje reehts van de weg - we kunnen het nog mooi onderseheiden tussen de bomen - daar woonde oude Sietse Kok. Daarnaast zien we de aehterkant van de boerderij waar onder anderen de Botma's hebben gewoond.

29. Deze foto geeft ons een beeld te zien met rechts de zuivelfabriek van Marrum. Vele duizenden bussen melk van boeren uit de wijde omtrek van Marrum zijn hier verwerkt, Wat een drukte toen de melk nog werd aangevoerd met paard en wagen. Maar dit alles is verleden tijd, De foto laat ons links het huis zien van voorheen Anne Faber. In 1940 is bier Sip Tjepkema komen wonen. Allebei hadden ze hun werk in de zuivelfabriek. In het rniddelste huis woonde mevrouw Wietske Gelders- Timmermans. Hiemaast woonde Dirk v.d. Veen, die een fouragehandel had. Later is dit huis bewoond geweest door Dirk Jelkes Wierstra.

30. Dit is de Lange Buorren te Marrum met links de kapperszaak van Andrea. Vele nieuwtjes werden hier onder het scheren door de klanten uitgewisseld, aangaande het dorpsleven van Marrum. Rechts zien we de oude smederij van vroeger van baas Smid. De smederij is op- 1 januari 1935 overgenomen door Ype Koldijk. Op 1 januari 1960 is deze overgegaan in handen van Ypes zoon Germ Koldijk. De smederij heeft nog dienst gedaan tot 1964 en is helemaal verbouwd tot winkel. Germ oefent nu zijn vak uit in de voormalige centrale bakkerij aan de Lage Herenweg 17. De jongens die op deze foto staan zijn Dirk Bijlsma (met fiets) en Sije Akkerman.

31. nit is de grasdrogerij (cooperatief) die aan de Stationsweg werd gebouwd. Op 3 mei 1941 werd het bedrijf officieel geopend door de burgemeester van Ferwerderadeel. Door een handle over te halen stelde hij het bedrijf in werking. Heel wat mensen vonden hier werk, ook uit de omliggende dorpen. Er werd gewerkt in drieploegendienst en het werk ging dus dag en nacht door. Vele boeren uit de wijde omgeving hebben hier hun gras laten drogen.

32. Deze foto van 1942laat ons een van de drie ploegen mensen zien die werkten in de grasdrogerij te Marrum. Boven, van links naar reehts: Sip van Dijk, Teakele Bijisma, direeteur v.d. Meulen, Meint van Dijk, Teake van Dijk en Bouke Smids. Onderste rij, van links naar reehts: Anne v.d. Veen, Wop van Dijk, Jan Krotje, Sas Kingma, Dirk Winkel en Engbert Kingma.

33. Deze foto laat ons een gedeelte van Wester-Nijkerk zien. Via het Langpad kon men vanuit Marrum in Wester-Nijkerk komen en daar werd dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt. In het bijzonder door de schoolkinderen, maar ook door oudere mensen. Het weggetje werd toen aIleen gekruist door de spoorlijn, maar sedert 1959 raast het verkeer over de nieuwe rondweg die dit pad kruist en is het er voor de fietsers heel wat gevaarlijker op geworden. De oude spoorlijn van Dokkum naar Leeuwarden werd al in geen jaren meer gebruikt en sinds een paar jaar is de spoorlijn dan ook verwijderd. De dame op de fiets is mevrouw R. v.d. Meulen-van Dijk. De hooiberg rechts van het pad is van Frans Dijkstra. Rechts van het midden zien we nog het dak van de boerderij van Cor Kalma. De schuur is later afgebrand. Links van het pad zien we het boerderijtje waar Sietse van Dijk woonde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek