Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2

Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A. Soepboer
Gemeente
:   Ferwerderadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4572-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

BLIJA

In het jaar 1238 overleed Sibrandus, abt van het klooster Mariengaarde bij Hallum. In zijn kronieken komt men voor het eerst de naam Blitha tegen. In andere kronieken wordt wel gesproken over het dorpje Blij, hetgeen betrekking zou hebben op een of ander rustig kabbelend water waaraan Blija zou moeten hebben gelegen. Een andere uitleg, die volgens mij meer voor de hand ligt, is dat Blitha "dorp in het slib" betekent. Blija was in de twaalfde eeuw reeds een behoorlijk dorp, Vooraanstaande edelen uit Blija komen we dan ook geregeld tegen op belangrijke posten.

Jammer genoeg zijn ook hier de stinsen verloren gegaan, al kan men aan de loop der sloten en de verhogingen in het landschap nog wel de plaatsen aanwijzen waar ze hebben gestaan. Centrum van het dorp is de oude kerk, die was gewijd aan de heilige Nicolaas, een van de heiligen die het meest werd vereerd in deze provincie. In de loop der eeuwen is er veel gerestaureerd aan de kerk, waardoor zij nog steeds een sieraad is voor het dorp.

Even buiten het dorp vinden we Vaardeburen, waarvan wel wordt gezegd dat het ouder is dan Blija, hetgeen zou moeten blijken uit de hoogte van de terpen. Ten noordwesten van Vaardeburen kan men u nog het .Labadisten-bosk'' aanwijzen, In de zestiende eeuw woonde hier, net als in Broeksterwoude en Wieuwerd, een groep labadisten in een soort commune.

Hoewel Blija in het verleden reeds een behoorlijk dorp was, zien we hier geen sterke groei, Het ligt net te ver van Leeuwarden en Dokkum om dienst te doen als forensendorp en mist hierdoor de daarmee samenhangende groei, Tevens is er weinig industrie en hierdoor zien we eerder een teruggang van de bevolking dan een groei, Misschien dat hier in de toekomst nog eens iets aan verandert.

Dorpslraat Blija

34. Dit is een foto van de Dorpstraat te Blija, Links op de voorgrond zien we een oude cichoreidrogerij. Was de cichorei hier gedroogd, dan ging het naar de fabriek, waar het verder werd verpakt. De cichorei ging dan later naar de winkels en werd verkocht als koffiesurrogaat. De oude hervormde kerk, gebouwd in het begin van de zestiende eeuw, is op deze foto omringd door bomen. Ben gedeelte van de huizen links is afgebroken en er is nieuwbouw voor in de plaats gekomen. In het huis met reclamebord van een bekende verzekeringsmaatschappij woonde vroeger bakker Dirk de Wit.

Herv. Kerk Blija

". -.".": ......?. : .

35. Ook op deze foto zien we de cichoreidrogerij, maar dan vanaf de Stationsstraat. Links op de voorgrond zien we het hekje dat naar de woning van Hartmans gaat. Ook zien we weer de hervormde kerk. Het meest bezienswaardige in de kerk zijn de grafzerken, waarvan drie onze aandacht vragen. De zerk van Jancko van Unema en zijn echtgenote: op de zerk is afgebeeld een krijgsman in volle wapenuitrusting. Een zerk uit 1615 dekt het grafvan Taco van Aylva, grietman van Ferwerderadeel, en de derde bewaart de herinnering aan Barteld van Starckenborch.

Weg naar Ferwerd Blija

36. Op deze toto zien we de weg van Blija naar Ferwerd. Een geweldige bomenrij markeert hier de weg aan beide zijden. Links zien we de oude hervormde pastorie. Dominee Nicolaas Westendorp Boerma heeft mer gewoond, hij is predikant in Blija geweest van 1898 tot 1931. Rechts zien we het huis dat Jan Knillus Jensma in 1911 heeft laten bouwen. Het was toen een heel hete zomer en de stenen moesten constant nat worden gehouden. Het huis is gebouwd door timmerman Westerbaan uit Hallum.

37. Deze foto is van omstreeks 1920 en laat ons de weg zien die naar Holwerd loopt. De weg links (Klaphomeweg) gaat naar de zeedijk. Ook hier is veel veranderd, de brugjes zijn verdwenen en de sloten gedempt. Let eens op de trotse moeder (beppe) met de prachtige kinderwagen. De foto is zeker genomen op een mooie zomerse dag, omdat verschillende huizen de zonneschermen voor de ramen hebben hangen.

BliJA. (Friesland),

10003

38. Dit is de pelmolen "Het Lam" die te Blija heeft gestaan, op de hoek bij de Zwarteweg. De naam van de molenaar moet Van Dijk zijn geweest. De naam van de molenaarsknecht was Vlieger. Net als op zoveel plaatsen in onze gemeente is ook deze prachtige molen afgebroken, dat was omstreeks 1912.

39. Deze foto uit het jaar 1943 Iaat ons de Hoofdstraat zien van Blija. Aan de linkerkant zien we nog de arbeiderswoningen van Dirk Eeltjes de Jong. De boerderij van De Jong staat een beetje achteraf en is op de foto met zichtbaar. WeI zien we zijn melkbussen bij de weg staan; ook dit is a1 weer verieden tijd. Dan zien we het schoolmeestershuis van de gereformeerde school, waar meester Doornbos toen woonde. Aan de andere kant van de weg, het huis staat tussen de bomen, woonde de smid Dirk Miedema. Later is dit bedrijf overgenomen door zijn knecht Jaap Jans Hoekstra. In het huis naast de smid woont Jurjen Veenstra, hij was arbeider bij Binne Reitsma. Ook zien we nog de woning (met het hoge dak) waar voorheen Bindert van Breden woonde, die wagenmaker van beroep was.

40. Dit is een schitterende foto van de Stationsweg omstreeks 1915. De eerste woning werd bewoond door Johannes Hartmans. In 1901 heeft Hartmans deze woning laten bouwen. Hij was toen onder andere agent voor de Friesch-Grouingse Beetwortelsuikerfabriek en handelde verder in graan, kunstmest en aardappelen, De prachtige lindebomen die op de foto nog voor het huis stonden, zijn helaas verdwenen. De tweede woning werd vroeger bewoond door Pieter Paulus Hiddinga. In 1921 heeft Fokke Hoogterp deze woning gekocht, nu woont hier nog zijn zoon Harm Hoogterp. Op de achtergrond zien we ook nog het oude station staan. En links op de voorgrond zien we nog een stukje van de oude vaart, die in 1947 is gedempt.

41. De smederij rechts op deze foto werd vroeger bewoond door de smid Klaas Jonker. In april 1923 is dit bedrijf overgenomen door Maarten Wouda en sinds 1957 tot heden is dit bedrijf in handen van diens zoon Lolke Wouda. Naast Wouda staat het voormalige schoolhuis van de openbare school, waarvan Sjoerd Sipma het hoofd was.

42. Dit is wei een zeer fraaie foto van omstreeks 1916 van de familie Douwes uit Blija. Pake Dirk is in Blija omstreeks 1900 begonnen als bakker. De winkel van Douwes stond aan de Voorstraat en de bakkerij aan de kant van de Healebuorren, zoals op de foto duidelijk is te zien. Johannes Douwes heeft in 1930 het bedrijf overgenomen van zijn vader en in 1948 een nieuwe fabriek laten bouwen aan de Stationstraat in Blija. Nu wordt het bedrijf voortgezet door Jentje, zoon van Johannes Douwes. Op de foto zien we, van links naar rechts: Detje Douwes, Hendrik Douwes, vader en moeder Douwes en op de hondekar Johannes Douwes.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek