Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2

Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A. Soepboer
Gemeente
:   Ferwerderadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4572-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

51. Deze foto is genomen omstreeks 1915. Genum was vroeger een eenvoudig dorp, met een kerk, een paar boerderijen en wat huizen. Op deze foto zien we op de achtergrond de prachtige Roordastate, met daarnaast de woning van de familie Damsma. Anna Damsma woonde in het middelste huisje en reehts op de voorgrond zien we het huis van bakker Douwes.

Groeten uit Genum

52. Deze foto van Genum is van omstreeks 1910. We zien een van de oudste kerkjes van de Vlieterpen, in haar oudste vorm daterend van de twaalfde eeuw. Veellief en leed heeft dit kerkje met de Genumers gedeeld, al eeuwen lang. De grote staten Roorda en Aylva zijn nu in boerderijen veranderd en verschillende zerken in de Genumer kerk herinneren aan deze families. Zo weten we ook nog uit de geschiedenis dat een zekere Comelis Jans en Lykle Tjerks heel wat vee hebben verloren aan een vreselijke veeziekte. Op de voorgrond zien we nog weiland, hier zijn later woningen gebouwd.

53. Op deze foto van Genum van omstreeks 1936 zien we hoe ook hier weer de praehtige toren het beeld van het dorp beheerst. Links aehter de bomen de woning van de familie Douwes. Het huisje in het midden aan de andere kant van de weg werd toen bewoond door de familie Enne Zwart. De meisjes op de voorgrond zijn, van links naar reehts: Doet Drost, Ypkje Douwes en ZusDouwes.

54. Hier zien we een foto van de kerk van Genum genomen van uit het zuidoosten. Hier staan de arbeiderswoningen nog die in de jaren zestig zijn afgebroken. Een regenwaterbak is nog de enige getuige van het feit, dat er bier huizen hebben gestaan. Hoeveellief en leed is bier gedeeld in deze huisjes, we weten het uiet en het zal ook altijd weI een vraag blijven. De kerk is in de jaren zeventig gerestaureerd en opgenomen in de Friese Terpenroute. Een bezoek aan dit kerkje is zeker de moeite waard.

55. Reitsum is maar een kleine plaats maar toch, hoe klein ook, er is nog al wat veranderd en dan noem ik aIleen de scholen maar. De eerste christelijke school, zoals we die op deze foto zien, is gebouwd in 1875 en ingewijd op 31 oktober 1876. De school heeft dienst gedaan tot 1970 en is afgebroken in 1970-1971. Lange tijd heeft Reitsum twee scholen gehad.

56. Op deze foto zien we dan de tweede school met woning te Reitsum. In het huis heeft onder anderen meester Folkertsma gewoond. De hervormde school werd gebouwd in 1904, in de pastorietuin van de hervormde kerk. In 1956 zijn de beide scholen verenigd en de nieuwe christelijke school staat nu rechts van de weg tegenover de voormalige hervormde school. Links op de voorgrond is Evert de Jong druk aan het werk.

57. Deze foto laat de hervormde kerk met de pastorie zien. Dit kerkje is in de negentiende eeuw gebouwd en kwam in de plaats van het kerkje uit 1738. Links zien we DOg het schoolplein van de oude school. Voor de pastorie stond toen een fraai hekwerk. De pastorie is afgebroken in 1959. Ervoor in de plaats is een fraaie bungalow gekomen, die toen werd bewoond door dominee Jacobs. Sinds 1966 is het huis bewoond door de familie S. Hilverda.

58. Jammer dat er zo weinig ansichtkaarten van het mooie dorpje Lichtaard zijn te vinden. Deze toto van 1935laat ons de dubbele woning zien, die vroeger bewoond werd door Folkert Wierda en rechts door Ruurd Boonstra. Op de toto zien we, van links naar rechts: mevrouw Minke v.d. Galien-Woudman en mevrouw Renske Wierda-Woudman. De kinderen zijn vanaf links Maaike v.d. Galien, in het midden Fetje Kroodsma en Maaike de Vries. De man op de fiets is Ruurd Boonstra.

59. Op deze foto zien we de Lichtaarder poldermolen met emaast het woonhuis. De Lichtaarder polder tussen Reitsum en Lichtaard kwam in 1847 tot stand. Voor de molen poseren Anna Wielinga en haar man Meint Sierksma. Mevrouw A. SierksmaWielinga was een dochter van smid D. Wielinga, die aan de Lytse Buorren te Ferwerd woonde. Meint Sierksma heeft later de smederij van zijn schoonvader in Ferwerd overgenomen. De poldermolen is afgebroken en er is een elektrisch gemaal voor in de plaats gekomen. Ook heeft hier nog de familie C. Hoving gewoond.

WANSWERD

Het kleine dorpje Wanswerd met zijn 298 inwoners (1977), gelegen te midden van het groen der weiden, kan zich niet beroemen op grote bekendheid in de geschiedenis, Toeh heeft het weI zijn eigen verleden, waarvan bij naspeuring interessante gegevens naar voren komen.

Te midden van de kleine huisjes staat de stoere vijftiende-eeuwse kerk met haar zadeldaktoren. De kerk (oorspronkelijk daterend van de dertiende eeuw) heeft in de loop der eeuwen nogal wat veranderingen ondergaan. In de vloer van de kerk bevindt zich een aantal grafzerken met als mooiste de zerk uit 1562, waarop staat vermeld dat het echtpaar Sipt van Goslingha en Baerck van Zyarda op dezelfde dag is overleden.

De naam Wanswerd of, zoals het in de Friese spelling heet, Wiinswert, wordt ontleend aan de god Wodan. Wans zou dan een samentrekking zijn van Wodans en wert is hetzelfde als wierd. De plaatsnaam betekent dan: "de wierd of terp van Wodan".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek