Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2

Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A. Soepboer
Gemeente
:   Ferwerderadeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4572-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Wanswerd, rierv. Kerk.

60. Dit is wel een van de mooiste foto's die gemaakt zijn van het dorp Wanswerd zo rond 1920. De prachtige zware toren ziet men al vanuit de verte, als men dit dorp nadert. Rechts zien we het verenigingsgebouwtje van de hervormde kerk, waar heel wat inwoners van Wanswerd een vergadering of ontspanningsavond hebben bijgewoond. Dit oude lokaal is afgebroken en in 1935 is er een nieuw lokaal gebouwd. De woningen die links op de foto staan werden bewoond door H. Broersma en W. Talsma.

61. Op deze foto zien we rechts de winkel van de familie De Vries. Zoon Keimpe was de man van de winkel en hij bracht de boodschappen op bestelling thuis. Zijn broer Kobus was schilder. Links zien we nog de schuur en winkel van Iedema. De jongen op de voorgrond met fiets is Jan Sjoerds Tolsma. De man met pet naast hem is Wieger v. d. Veen. Van der Veen heeft heel wat stukjes in het Friesch Dagblad geschreven over de geschiedenis van FerwerderadeeL En hij schreef onder andere het boek "Vit de geschiedenis van de grietenij van Ferwerderadeel". De groentekar op de achtergrond is van Jan Spijksma van Birdaard.

62. In het huis links op deze foto met het fraaie hek woonde vroeger Jense Talsma. Rechts woonde Sas Steegstra en emaast in het kleine huis woonde Wiebe de Vries. Ook heeft Jan Pot in dit huisje gewoond. De man links op de weg op de achtergrond is Andries Timmermans. De wagen van Iedema staat ook nog voor het pakhuis. Wiebren Rozinga (man op de fiets) kon toen nog rustig midden op de weg fietsen, want veel verkeer was er toen nog niet. De eerste vrouw rechts (voorovergebogen bij het kind) is mevrouw Trijntje v.d. Veer-v.d. Schaaf.

J ..-J _ ~ .

. _-------~ ~._---------

63. Het huis reehts heeft Sikke Iedema laten bouwen en het werd ook door hem bewoond. Zijn zoon Auke heeft toen de zaak in de Buorren van hem overgenomen. De boerderij reehts is van Harm Talsma. De familie Hoeksema bewoonde vroeger het huis links op de foto, later werd dit huis bewoond door Bouke Talsma. Links op de voorgrond, toen nog weiland, staan nu bejaardenwoningen.

OUDELEYE

Dit dorp, dat zijn naam heeft te danken aan het riviertje de Ley, was in het verre verleden een welvarender dorp dan nu. Het zijn vooral de kloosterlingen van Mariengaarde geweest die veel hebben gedaan voor het inpolderen en in cultuur brengen van land. Er stond hier een kapel en er woonde een priester die voor het zieleheil van de dorpelingen moest zorgen. Het klooster had hier ook zeventien morgen land, waarop de armen van het dorp gratis een dier mochten laten grazen om zo de ergste armoede te bestrijden,

In 1638 zijn deze bezittingen, die in handen waren gekomen van de provinciale staten, verkocht omdat de provincie geld nodig had.

Oude Leye lag voorheen aan de Middelse, hetgeen nog wat geld opleverde door de accijns die door de schippers moest worden betaald. Na de inpoldering van de Middelse ging de betekenis van het dorp steeds verder achteruit, In de vorige eeuw stond het dorp niet best bekend. Het lag aan het voeteneinde van drie gemeenten, die het dan ook gebruikten als een soort opbergplaats van armen en a-socialen. Deze mensen, die leefden van wat handel en bedelen, waren vaak de gehele week van huis en op zaterdagavond was het feestvieren, waarbij de messen nogal eens te voorschijn kwamen. Er waren natuurlijk ook mensen die hier niet aan meededen. Zo was er de bakkersknecht Joh. Boersma, die tijdens het bezorgen van brood met veel mensen over het geloof sprak. Hij kan dan ook worden beschouwd als de oprichter van de Waarheidsvrienden, een groep mensen die veel aan evangelisatie deed. Ondanks veel tegenwerking gingen ze door en konden zelfs een dominee beroepen. Dit alles is later uitgegroeid tot de Vrije Evangelische Gemeente, die tot de dag van vandaag een belangrijke plaats in dit dorp inneemt,

64. Deze foto is genomen omstreeks 1930; het is een dorpsgezicht van de Arjen Roelswei. De brug is vernieuwd in 1948. Dude Leije is een dorp dat gedeeltelijk onder Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel valt. De brug was de grens tussen de beide gemeenten en moest ook door deze gemeenten worden onderhouden. De vaart is ook de verbinding met de Bildhoek, zodat hier vele boten langsvoeren. Het dorp heeft zijn naam te danken aan het water de Leije en de Leije Zijl. Dit was een uitwateringssluis op Dude Leije.

Groet uit Oude Leije

1:itga,e S A. Hempenius. Fot . J. Irwinger. Leenwarden.

65. Deze foto van omstreeks 1915 Iaat ons de Leijster Hege-Dyk zien. Het spoor ligt verscholen achter de boerderijen, maar weI zien we de molen nog van Vrouwbuurt. Net zoals in ieder dorp poseren ook hier weer veel mensen voor de fotograaf. Ook S. Hempenius, de kruidenier van het dorp, staat weer op deze foto. Hij was ook de man die deze foto's uitgaf.

66. Op deze foto van omstreeks 1910 zien we de Streek. Rechts zien we een paar winkels, en ook zien we nog de pastorie van de Vrije Evangelische Gemeente, met daarnaastde oude schooL Hoewel het niet geheel duidelijk is, kan toch met vrij grote zekerheid worden aangenomen dat zo van rond 1580 tot 1780 het onderwijs vanuit Finkum behartigd werd. Vanaf 1827, toen het nieuwe schoolgebouw was gesticht, tot 1934 is er les gegeven in Dude Leije. Maar vanwege de bevolkingsteruggang is de school in 1934 opgeheven. Het gebouw wordt nu gebruikt als dorpshuis.

67. Dit is een dorpsgezicht van rond 1900 op de hoek van de Langedyk. Deze foto is genomen van de andere kant van de brug, dus Leeuwarderadeel. De weg rechts gaat richting Hijum, Finkum. Rechts zien we het prachtige koffiehuis, met op de voorgrond nog een hondekar. Ook zien we nog een carbidlamp op de hondekar. Heel veel mensen hebben hier weer de moeite genomen om met zijn allen op de foto te komen. S. Hempenius met zijn hond ontbreekt ook op deze foto niet.

HOGEBEINTUM

Hoewel dit een van de kleinste dorpen is van deze gemeente, mag men rustig zeggen dat dit het meest bekende is. Jaarlijks komen hie" duizenden bezoekers de hoogste terp van de provineie met het daarbij behorende kerkje bezichtigen. Zeals de gedeeltelijk aigegraven terp van Hogebeintum daar nu ligt, is hij een indrukwekkend en leerzaam gedenkteken uit de tijd dat de eerste bewoners naar deze streken trokken en zich op de pas gevormde gronden moesten verweren tegen het woeden der golYen.

Bij het afgraven van deze terp heeft men vele interessante voorwerpen gevonden, waaronder een gouden spang (gesp), die nu zijn te bezichtigen in het Friesch Museum. Een bezoek aan de kerk mag men echter niet overslaan, want het loont de moeite om de vele rouwborden die aan de muur hangen en die getuigen van een groot verleden, te bewonderen. De namen die hierop voorkomen zijn aile van mensen die gewoond hebben op de Harsta-state, die net even buiten het dorp ligt. De plantentuin van deze state wijst erop dat hier reeds in vroeger tijd een lusttuin of een ouderwetse moes- en bloemhof is geweest, Een kenmerkend rijmpje zegt over Hogebeintum het volgenue:

Hogebeintum, hoog verheven Door staat maar een huis of zeven, Vroeger woonde er een Heer, Maar die is er nu niet meer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek