Franeker in oude ansichten

Franeker in oude ansichten

Auteur
:   C.S. Roersma
Gemeente
:   Franekeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3663-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Franeker in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Deze panden zijn sinds de eeuwwisseling nogal gewijzigd. Het oostelijke pand heeft een geheel nieuw front gekregen. De bogen, boven de vensters, zijn verdwenen, zo ook het ronde venster. Van het westelijke pand is aileen het beneden gedeelte gewijzigd. Eerst was deze zaak van Sijbesma Prins. Wij hebben er later de N.V. (Jan) Osinga & (Hette) Blanksma gekend en na 1945 de heer S. Pebesma. De heer Jan Osinga is honderd een jaar geworden.

70. Hier ziet u in het midden het gebouw "De Bijbel", Schilbanken 49. Het zou gebouwd zijn in 1850. In 1854 preekte er, voor de vereniging "Vrienden van de Waarheid afdeling Franeker", dominee Felix van Heeg. In het midden van de week werden er bidstonden gehouden. Dominee Felix moet een groot spreker zijn geweest. Hij trok, zo lazen we, honderden belangstellenden. In 1858 werd "De Bijbel" tijdelijk gebruikt als hospitium voor de Hongaarse studenten. Van 1862 tot 1882 deed "De Bijbel" dienst als schoolgebouw voor de Christelijke Nationale School alhier. Van 1926 tot 1969 was het gebouw eigendom van de afdeling Franeker van de Algemene Nederlandse Drankbestrijders Organisatie. Nadien waren er nog schoonmaakbedrijven in gehuisvest en in 1980 werd het eigendom van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Franeker. Het gebouw werd keurig gerestaureerd en is nu dus weer in gebruik als kerkgebouw. Links zien we het huis van J. Nijdam; het pand is grondig gerestaureerd. Rechts een detail van de vroegere winkel van G. van Dijk.

71. Zo hebben we "Huize Theresia" heel lang gekend. Toen moeder Magdalena op 15 oktober 1853 met drie zusters naar Franeker kwam was de toestand er niet optimaal te noemen. Nicolaas Adema en Cornelis Ettema gingen bouwen; er kwam verbetering. Men bleef bouwen en op 18 april 1961 kwam het nieuwe bejaardentehuis gereed. Maar, de aanvragen om in "Theresia" te gaan wonen rezen de pan uit. De oude uloschool aan de Zuiderkade, de meisjesschool en een aantal woningen werden aangekocht. Op 24 april 1975 kon het nieuwe pension "Theresia" worden geopend. Er werden nag zestien bejaardenwoningen bijgebouwd. Een en ander gafveel soelaas.

72. Door het bestuur van "Theresia" werden deze krotwoningen aangekocht. In een kamer boven woonde Simon Terpstra, alias "Reuzel". Simon had veel huurschuld. Een deurwaarder kwam om Simon de woning uit te zetten. Simon was reeds bezig en toen de deurwaarder verscheen smeet Simon net een kachel naar beneden. De dienaar der wet vroeg wat dit had te betekenen. Simon zei: "Ik zal je wei even helpen." Met de afbraak van deze panden en de daaropvolgende nieuwbouw waren twee belangen gediend. De onooglijke panden verdwenen en de zusters van "Theresia" konden weer verder.

FR.A.:{EKER. Z uuierkade,

Uitg Zome r Fr anek e r.

73. Er was eens ... de Molenpolle, vanaf de Zuiderkade gezien. Zo was de situatie daar omstreeks 1902, ver voor de doorbraak. Huisvrouwen gebruikten de grasperken wei om er de was te bleken. Trots droeg de pelmolen nog zijn vier wieken, Over de vaart zien we de bedrijvigheid aan de Prins Hendrikkade. Echt een rustgevende foto in deze drukke wereld.

74. De heer Cannegieter liet in 1906 ook de hier afgebeelde edelvrouwen in de optocht meegaan. Deze optocht had plaats op 10 en 11 juli 1906 en toonde de blijde inkomst van Caspar de Robles in 1575. In de drie afbeeldingen waarmee wij dit boek afsIuiten krijgt u een beeld van deze roemruchte optocht. De namen van de edeIvrouwen waren: mevrouw Beins-Hibma, mevrouw Reidsma-Zijlstra, mevrouw Anema-Hogendijk, mevrouw Molenaar-Leijdesdorf, mevrouw Terpstra-Anema en mejuffrouw Kee van der Vegt. Beste lezers, puzzel over deze namen nog even gezellig na. U komt er vast weI uit.

75. Hier zien we een grote groep verklede edelen. De derde heer van links, beneden, is Jentje Hogendijk. Geheel rechts staat burgemeester Andela en naast hem de heer E. van der Schoot. Vooraan links de heer Bente Wassenaar. Midden boven kapper Philippus Rodenburg. Hij had er weer iets moois van gemaakt. Kijk vooral ook met aandacht naar de prachtige "molensteenkragen", die de meeste heren dragen. Een postume hulde aan fotograaf Piet Timmer, die deze fraaie foto's maakte, is zeker niet misplaatst.

76. Dit is foto nummer drie. In de optocht een praalwagen met edelvrouwen, waarachter Friese edelen te paard. Deze optocht is zeker meer dan het bekijken waard geweest. Op de voorgrond beneden vrouwen mei it breed gouden earizer. "De Doelen" werd to en aangeduid met cafe "De Nieuwe Doelen". Rechts het woonhuis van de familie notaris Posthumus, daarnaast het notariskantoor en geheel links hebben velen van u nog het veerhuis van Kingma gekend. Het zal u gaan als ons: we nemen node afscheid van al dit moois.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek