COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Gaasterland-Sloten in oude ansichten

Gaasterland-Sloten in oude ansichten

Auteur
:   M.G.H. Hendriks
Gemeente
:   Gaasterland-Sloten
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5250-1
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gaasterland-Sloten in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Kippenburg rd. LUIS)

59. De houten brag bij Kippenburg, hier te zien op een foto uit 1930, is inmiddels vervangen door de huidige stenen brag. Ze ligt over het vaartgcdcelte, dat de Van Swinderenvaart verbindt met de Luts. In de naburige bossen werd in die jaren door de bosarbeiders hout gekapt, op bepaalde plaatsen langs de oevers van de Luts of de Van Swinderenvaart bijeengebracht, om vervolgens verder over het water te worden vervoerd.

60. "Het Spitael" - oorspronkelijk een "uithof" van het St. Odulfusklooster te Hemelum (1495) - stond in die tijd al bekend als een klooster. Monniken en ridders van de Johanniter Orde verzorgden er de zieke en gewond geraakte Friese kruisvaarders. In deze historische omgeving staat de door Durk Bouma bewoonde boerderij aan de Lykwei (de Lijkenweg) te Harich.

61. Vanuit de buurtschap Frisbuorren te Harich ging er een weg richting Oudega. Deze weg stand reeds in de 16e eeuw bekend als de Bokkeleane, een naam die was ontleend aan de Friese mannelijke voornaam Bake. De weg voert over de Rien, een aftakking van de vroegere Rijnstervaart; het water had een directe verbinding met het Zwin. Op deze foto van omstreeks 1930 zien we, van links naar rechts, de kinderen Jordans, Gettje de long en de kinderen Kalsbek met hun vader. Rechts bakkerij annex cafe Kalsbek.

C ... -,~ .... M -.O~)

62. V66r de gemeentelijke herindeling, die in 1984 een feit werd, behoorde Oudega tot Heme!er Oldeferd (H. 0.). Thans is het onderdeel van de gemeente Gaasterland-Sloten. Oudega, zo blijkt uit oude bronnen, is echter vele honderden jaren oud. Blijkens de aanduiding op de voorgevel van de hervormde kerk is de kerk in 1850 in gebruik genomen. Voor de kerk langs stroomde de oude Mirnevaart, die inmiddels is gedempt. Deze va art stond in verbinding met de Fluessen. Over het water werd via pramen vee! turf en afgegraven terpaarde (voor verbetering van de structuur van de grond) vervoerd. Op de wal is een grindopslag van de gemeente te zien.

63. Jarig de Jong exploiteerde anna 1914 te Oudega een winkel en reparatiewerkplaats voor fietsen. De komst van het gemotoriseerd vervoer was voor de bewoners van Oudega en omgeving een grate vooruitgang. D. Hoekstra, A. Leenstra en J. de Jong besloten samen een vervoersbedrijf op te zetten. In 1923 kwam hun eerste auto op de weg, die het openbaar vervoer vanuit Oudega naar Sneek en Woudsend ging verzorgen. Leenstra haakte na enige tijd af. Hoekstra en De Jong gingen verder met hun werk, dat zij in de loop van de tijd uitbouwden tot het autobus- en touringcarbedrijf Hoekstra en De Jong. Als eerste chauffeurs hadden zij in dienst Jac. van Strien en Douwe Brouwer. Op last van de Duitse bezetters moest het bedrijf samen met enkele kleine vervoersondernemingen uit de regio per 1 januari 1941 worden samengevoegd. Op de foto de winkel van Jarig de Jong.

64. Tegen de achtergrond van de srnederij van Auke Nolles willen enkele Oudegasters best even op de foto. De twee postbodes maken dankbaar gebruik van het moment am oak in de kijkerd te komen. Op de foto, van links naar rechts, de dames Ytje de long, mevrouw Van Veen met doehter Aaltje, Rinze en Grietje de long (met hoed). Voorts Rein van Veen, die met zijn paard bij de dorpssmid is geweest. Op de voorgrond zijn zoon Piet van Veen.

65. Oudega had aan het begin van deze eeuw zowel een openbare als een christelijke lagere school. De openbare school zoals afgebeeld op deze foto, met ernaast de woning van het schoolhoofd, is in 1928 gesloten. Er waren te weinig leerlingen voor dit type onderwijs. Het gebouw stond enkele jaren leeg. Daarna werd het pand gekocht door K. Koopmans, die het tot woning liet verbouwen en stalling voor zijn auto's (melktransport). Rand 1960kwam hetpandin bezit van de familie A. v.d. Ley, die er tot begin 1980 woonde, De zoon J. v.d. Ley is sedertdien de bewoner van dit oude schoolgebouw.

~roet uit Gude~a (7{. G. & N.)

66. Oudega anna 1915: iedereen heeft aile aandacht voor de fotograaf. De kinderen vragen zich af wat die man met dat kastje op straat aan het doen is. De vrouw achter hen met de hand in haar zij gaat er eens goed voor staan. Slager Seinstra met zijn hondekar, de mensen in de tuin: iedereen lijkt even nieuwsgierig te zijn. Links op de voorgrond is het cafe van Klaas v.d. Veen, rechts voor de kerk het schoolplein.

Kerk en pasterie, ]'iijega 1<. G. & K

67. Tussen de l le en 15e eeuw hadden monniken vanuit de diverse kloosters in Friesland, zoals die van Stavoren, Hemelum en Bolsward, zich grote vaardigheid verworven in het inpolderen van land en het in cultuur brengen ervan. Bekend is, dat zij met name in de Friese Zuid-Westhoek zeer actief zijn geweest. De zogenoemde "gea-plaatsen" - zoals die van Nijega en Oudega - wijzen op hun aanwezigheid. Zij hebben de streek tot ontwikkeling gebracht en "gekerstend". De toentertijd bestaande katholieke kerken van Nijega en Oudega gingen na de hervorming van 1580 over in handen van de hervormden. Blijkens deze foto van omstreeks 1900 heerst er rondom de huidige hervormde kerk aileen maar rust. Voor de liefhebbers is dit een fraai en idyllisch plaatje. Het water voor de kerk werd in de volksmond de "Tsjerkefeart" genoemd.

NIJEGA (H O .. )

68. Het centrum van Nijega aan het begin van de jaren twintig. De weg is nog onverhard. Links de bakkerij van Joh. Breeuwsma. In Friesland was er een drietal dorpen, die dezelfde namen van respectievelijk Oudega en Nijega hadden. In de praktijk gaf dit weI eens problemen met name bij de PTf. Aan de dorpsbewoners van Oudega en Nijega in de voormalige gemeente Hemeler Oldeferd werd medewerking gevraagd tot een samensmelting van de namen. De Oudegasters wilden per se niet meewerken; die van Nijega hadden er minder moeite mee. Gelet op de historie van Nijega en het vroegere Elahuizen werd de voorkeur uitgesproken om het dorp voortaan weer Elahuizen te laten heten. In 1967 werd dit besluit tot naamsverandering genomen. Het huidige Elahuizen is rnede door de ontwikkeling van de waterrecreatie stevig opgebloeid.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek