Gasselte in oude ansichten

Gasselte in oude ansichten

Auteur
:   J.H. Kroezenga
Gemeente
:   Aa en Hunze
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3669-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gasselte in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het voor u liggende boekje "Gasselte in oude ansichten" wi! door midde! van oude fa to's en ansichtkaarten een beeld geven van deze gemeente tussen 1890 en 1930. Het gemeentewapen, dat uniek mag worden genoemd voor een Drentse gemeente, laat zien dat Gasselte uiteen valt in een zand- en een veengedeelte, De ramskop herinnert aan de heidevelden en de schaapskudden, een drietal turven aan de ontginning van het veen, terwijl het schip de gedachte aan de scheepvaart levend houdt. Rond 1900 werd het zandgedeelte met de dorpen Gasselte en Kostvlies ten zuiden begrensd door de nog woeste zandverstuiving "Het Drouwenerzand" en ten westen door uitgestrekte heidevelden. In deze dorpen was de landbouw het hoofdmiddel van bestaan, terwiil de ontginning van de heidevelden aan velen werk verschafte. Gasselte was verdeeld in het "grotenend" en het .Jutkenend", wat duidt op de sociale scheiding van boeren en arbeiders. Op de grens van deze beide buurten staat de kerk, die dateert van voor 1360.

In het veengedeelte, bestaande uit Gasselterboerveen, Gasselternijveen, Gasselterboerveense- en Gasselternijveensemond, was de landbouw eveneens een belangrijke

bron van bestaan, Daarnaast was de scheepvaart van Gasselternijveen zeer belangrijk voor velen. De schippers, die tot 1830 via het Gasselternijveense Diepje en de Hunze de turf hadden vervoerd, voeren omstreeks 1900 via Stadskanaal en Veendam met hun vrachten naar aile windstreken. Later toen de schepen groter werden en gingen varen op landen aan de Noord- en Oostzee, konden zij de thuishaven niet meer bereiken en bleven daarom in grotere havens dichter bij de zee. In 1913 nog stond dit dorp in Nederland op de vierde plaats wat het aantal schepen betrof.

Veel is er in de gemeente niet veranderd. De grote ver:;; anderingen vonden plaats na de Tweede Wereldoorlog toen beide delen zich drastisch hebben uitgebreid en velen niet meer in de landbouw doch in de industrie en nijverheid hun werkkring vonden, Vandaar dat we dit boekje samenstelden met foto's en dorpsgezichten van 1890-1930 als een herinnering aan het oude Gasselte, Wij willen een ieder die ons op de een of andere manier behulpzaam is geweest bij de samenstelling van dit werkje hartelijk dank zeggen.

Foto omslag: de Kerkstraat omstreeks 1930. Het huis midden op de foto is in 1932 afgebrand. Verder naar rechts zien we de Nederlands hervorrnde kerk uit 1360 en uiterst rechts de oude school die in 1965 is afgebroken,

1. Zo zag de smederii er uit van A. v. d. Schoot sr. aan de Kolonie, thans Kerkstraat, omstreeks het jaar 1910. De personen zijn, van links naar rechts: A. v. d. Schoot sr., R. Duurserna, P. v. d. Schoot, H. Krol, H. v. d. Schoot en J. B. Mulder. De smederij werd ongeveer in 1955 afgebroken en aan het achterste gedeelte, wat al een boerderij was, werd een woonhuis gebouwd. Naast dit pand is door A. v. d. Schoot een nieuwe smederij annex garage gebouwd.

2. Dit zicht had men op de molen vanuit het Lutkenend in 1910. De foto werd genomen voor de pastorie, Links de woning van H. Braams, die later werd verbouwd. In 1932 brandde het pand geheel af. Thans staat hier een dubbele woning, die bewoond wordt door Jac. Hadderingh en H. v. d. Schoot.

3. Ben delegatie van het personeel van de dorsvereniging met een "krintstoet" die zij gingen aanbieden aan hun collega, Jan Grelling, in verband met de geboorte van zijn dochter Geesje. De lengte van deze stoet was twee meter tien en het gewicht maar liefst tweeenveertig pond, terwijl de prijs slechtsj" 10,-ยท bedroeg. Op de foto zien we van links naar rechts:

J. Bokhorst, H. Martens, W. Pepping, Chr, Dokter, bakker Jipping, R. Hadders, J. Hendriks, J. J. de Jonge en Hs. Dokter.

4. Waar thans het kruispunt is van de MoJenstraat en de Markeweg, had men vroeger dit beeld. Deze foto van omstreeks 1895 geeft ons een fraai gezicht op de moJen van Gasselte. De molen die eigendom was van W. Hiddingh brandde in de zomer van 1917 af ten gevolge van blikseminslag. De twee woningen meest rechts op de foto staan er nu nog vrijwel onveranderd. De boerderij links is in de loop der tijd drastisch verbouwd, en wordt thans bewoond door H. Dilling aan de Dorpsstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek