Geervliet in oude ansichten

Geervliet in oude ansichten

Auteur
:   N.J. de Regt
Gemeente
:   Bernisse
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4146-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Geervliet in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

"De liefde tot zijn land is ieder aangeboren", dichtte eens Joost van den Vondel en J. Kuijper Hzn., hoofd van de school te Heenvliet, begint zijn in 1906 verschenen boekje over Geervliet met: "Elk mens hecht aan de plaats zijner geboorte en wil er gaarne iets van weten". Vandaar zijn poging om wat to en van Geervliet te vinden was te verzamelen en "der vergetelheid te ontrukken".

Rond de eeuwwisseling hebben diverse fotografen de omstandigheden in het stedeke Geervliet op ansichten vastgelegd. Is ons leven een beweeglijke aangelegenheid, het aanzicht van Geervliet is het evenzeer. Het ene geslacht komt en het andere gaat. Intnssen gaan de ontwikkelingen op allerlei terreinen van het leven door, zodat wij vandaag in een volledig andere tijd leven dan die van onze grootouders. Om enige voorbeelden te noemen:

- van hout en turf als brandstof moest omgeschakeld worden op bruinkool, steenkool en vervolgens op elektriciteit, olie en nu aardgas. Van de open haard op de salamander, van de kolenhaard op de elektrische, van de olie- op de gaskachel.

- ook rond de verlichting was er een grote omwenteling. Van

kaars- en patentolie met drijvertjes naar de petroleumlamp met het katoentje en vervolgens naar de elektrische of de buislamp.

- ook de kleding wijzigde zich grondig. Van de Puttense dracht, de zijden pet, de lakense broek, de rokken en de krullemuts naar "burger"-kleren, naar een wisselende mode met confectie.

- van hand-, man-, paarde- en windkracht naar stoom, olie en elektriciteit.

- van regenbakken en welputten, van tonnetjes en beerputten, van koolas- en grintpaadjes, sloppen en steegjes, van oude keibestrating met stoepjes en hekken naar straten geplaveid met gebakken stenen, zonder paardepad en voorzien van straatkolken en rioolbuizen, naar elektrische kabels en drinkwaterleiding met huisaansluitingen.

- van de rijksgediplomeerd hoefsmid naar de constructiewerkplaats. Van grutten en spliterwten naar kinderrneel, zelfrijzcnd bakmeel en binnen-een-minuut-gare havermout.

- van de "dorpsschool en onderwijzerswoning, geheel nieuw opgebouwd in 1849, bijzonder sierlijk en doelmatig ingerigt

en voorzien van de vereiseht wordende hulpmiddelen bij het onderwijs" (70 leerlingen in 1851, aldus W. Plokker) via de school uit 1882 (geheel nieuw en flink gebouw, 1906, J. Kuijper Hzn.) naar de Markenburgschool in 1970 met 250 leerlingen.

- van de onregelmatige arbeid op veld en akker naar het werken in fabrieken, al of niet in continudienst.

- van lopen en fietsen, van klomp en mui! naar leren schoen, rubber laars of kunstleren sandaa!.

- van vrijers, die te paard een huwelijksaanzoek pleegden, van met paarden bespannen rijtuigen en karossen naar de au to en de trekker.

- van 50 gram beste baaitabak die rond 1900 f 0,10 kostte, naar eenzelfde hoeveelheid die in 1974 1'1,60 kost, of 16 x zovee!.Toen kocht men 1 gros stenen pijpen (144 stuks) voor 1'1,80; 1 pond koffie voor f 0,67 s ; 1 pond thee voor f 1,50; 1 pond witte suiker voor f 0,40; 1 grote puike sigaar voor

f 0,03. Wat het nu kost, mag uzelf uitrekenen!

Met deze vergelijkingen zou eindeloos kunnen worden voortgegaan, hetgeen niet de bedoeling is. WeI blijkt eruit dat elke

tijd weer andere problemen kent die aan vorige generaties niet bekend waren, doch die weI om een antwoord vroegen. Hoe onze ouders en hun tijdgenoten dat gedaan hebben leeft in onze herinnering voort. Soms was het goed en roman tisch, vaak ook kostte het moeite en bleven armoe en verdriet hun dee!.

Nu, omkijkend, overheerst het mi!de en vriendelijke oordeel van onze herinnering: Ja, zo was Geervliet, zo waren de Geervlieters. Van dat recente verleden pogen de volgende 38 ansichten en foto's u iets te vertellen.

Gaarne dank ik hen die ansichten beschikbaar stelden en mij hielpen bij het herkennen van personen en omstandigheden. Bij deze uitgaaf moest, wat de omvang betreft, met beperkingen rekening worden gehouden. Daarom hoop ik dat in de toekomst een voIlediger uitgaaf zal kunnen verschijnen.

Pt.NORAMA, GEERVLlET

1. Deze opname dateert van v66r 1924 omdat de 12 woningen van de woningbouwvereniging en de Groene Kruisweg nog ontbreken. Van het grazende vee gaat een grate rust uit. De dichter Van Ollefen heeft een soortgelijk taferee1 aangetroffen to en hij in 1795 schreef:

Dit is Geervliet, een kleine stad,

Die in haar am trek veel wat nuttig is bevat; Zij was weleer aan een Rivier gelegen

En deelt nu binnenlands in's Hemels milden zegen, Die uit de werkzaamheid des braven land mans sproot, De veeteelt-landbouw maakt dit steedje waarlijk groat.

2. Dit fraaie panorama 1egde de fotograaf v66r 1907 vanaf de toren vast. Wij zien de dieht bep1ante To1dijk, de keurig gernetselde en gewitte dakvorsten, de zeskantige met dakpannen gedekte zwingelkooi van C. de Snoo en verderop aan de Visserszijde de in 1907 afgebrande boerderij van Maaskant. Links vooraan staat de schoorsteen van de fabriek van Trouw met daaraehter het raadhuis. Op het Dorpsplein spelen enige kinderen. De kastanjebomen bij Trouw en Reedijk hebben a1 flinke kronen.

3. De Kaaistraat rand de eeuwwisseling 1aat ons de woning zien van de familie Preuijt, met links een aangebouwde keuken. H.M. Preuijt JDzn. stichtte in 1906 een studiefonds met een kapitaal van f 30.000,-. Uit de baten daarvan hebben verschillende Geervlietse jongeren hun studie kunnen vergemakkelijken. Het raadhuis van Geervliet is in 1346 als gasthuis gebouwd. In de Franse tijd kreeg het een peervormige gevel. U ziet onder meer Herman van der Bie en Ne1 en Betje van der Hoek.

-

4. Jacob van der Minne was van 15 december 1893 tot 15 maart 1919 burgerneester-secretaris van de gemeente Geervliet. In deze periode heeft hij zich bij de bevolking geliefd en bemind gemaakt. Hij was een van de eerste motorrijders van Geervliet. Toen de "stoomfiets" weigerde te stoppen, reed de burgemeester tegen de Harte1dijk op. Het doe1 was bereikt. Hij bewoonde "Swanestein" aan de Pruikenstraat, nu de Burgemeester Van der Minne1aan. Op de foto uit 1900 treft u deze magistraat aan in de raadzaal.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek