Genemuiden in oude ansichten deel 1

Genemuiden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   L. Klasen
Gemeente
:   Genemuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4150-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Genemuiden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Voor we, aan de hand van een aantal oude fotografieen, een zwerftocht door oud-Genernuiden gaan maken, zullen we ter inleiding, beknopt een paar gebeurtenissen uit de histone der stad de revue laten passeren.

Het Genemuiden omstreeks de eeuwwisseling tot de Tweede Wereldoorlog ziet u op de afbeeldingen in dit boekje. Van de gebeurtenissen in vroeger eeuwen is vrijwel niets meer in beeld te zien, Veel van wat eens was, is niet meer, of komt onduidelijk tot ons uit incomplete historische bronnen. We zullen ons hierbij dan ook beperken tot het meer recente verleden, hetgeen ook beter past bij het plaatjes kijken in dit boekwerkje. Dat het velen genoegen zal geven is de opzet en de wens van hen die "Genemuiden in oude ansichten" samenstelden en uitgaven.

Om met een belangrijke datum te beginnen; zaterdag 13 november 1813, bevrijding van de Franse bezetting. Een nieuw tijdperk is dan aangebroken. Ook voor Genemuiden. Wanneer op 10 augustus 1866 begonnen wordt met de aanleg van waterpoort De Sas, groeit de stad uit haar oude jasje, De nieuwe wijk D' Overkaante ontstaat. Omstreeks die tijd is de vis-

serij nog van betekenis, Nu vinden nog maarenkele vissersschuiten hier een thuishaven. Bij de aanleg van de Noordoostpolder kreeg de haven weer een levendiger aanzien door het vele baggermaterieel dat er ligplaats yond. De industriele ontwikkeling bleef eenzijdig. Na de biezenmatten-tijd kwam de cocosvezel. In 1938 werd 1,25 miljoen kilo cocosgarens verwerkt. Vrijwel iedere Genemuider, oud en jong, was vroeger betrokken bij het oogsten en verwerken der biezen. Een andere bedrijfstak, de veehouderij, onderging langzamerhand een wiiziging, De kleine bedrijfjes verdwijnen meer en meer. Wat ook verdween was de zuivelfabriek. In 1937 werd nag zeven miljoen kilo melk verwerkt. De ruilverkaveling, die vanaf 1952 in de pen zat is nu grotendeels verwezenliikt. Van veel belang was de inpoldering van een strook IJsselmeer, de honderdveertig ha grote, in 1940 ingepolderde, Biesveldenpolder. Na diikdoorbraken werd ill september 1947 tot dijkverzwaring besloten. De gebroeders Van Oord te Werkendam deden dit voor 284.000 gulden. Een andere, minder prettige gebeurtenis het boeren-wel-en-wee betreffende, waren twee grote Blokhuis-branden. In de nacht van 8 op 9 september 1945 en in de nacht van 31 augustus 1947 gingen

tweeendertig hooibergen met ruim anderhalf miljoen pond hooi verloren.

Zo kris kras door de tijd te zwerven, levert tal van feiten op die geen bepaalde volgorde kennen, Zo willen we vermelden het oud landelijk gebruik van het luiden der klokken, dat nil. de oorlog weer in ere hersteld is. De klokken, die in de oorlog door de Duitsers geroofd waren, werden op 20 september 1949 door nieuwe vervangen. Randschriften

" Vijands hand, 0 roof mii niet. Koel verstand, 0 doof mij niet, Laat m ' in smart en vreugd vrii luiden; Tot Gods eer, voor Genemuiden"; voor de tweede klok: ,,1943: Hitler kwam, ik werd stom. 1949: De stad gaf mij mijn stem weerom ". Traditie is oak nog de Biesternerk op de derde dinsdag van oktober, De veernarkt is van geen betekenis meer. De tijd dat ver over de vijfhonderd koeien aangevoerd werden ligt al ver achter ons, In 1931 waren er nog driehonderdveertig. In 1958 haalde men de honderd stuks vee niet meer. Een opgewekter bericht kornt uit januari 1952: de ingebruikneming van een moderne motorpont. Het veer bereikte daarmee een mijlpaal in de veelbewogen geschiedenis, De oeververbinding is al eeuwenoud. In zeer oude geschriften, uit 1300, wordt al over een

veerstal gesproken. Nog sterk leeft in de herinnering de ramp uit 1922, to en op de biddag voor het gewas de "Skolder" verging waarbij elf van de veertien opvarenden omkwamen. Leuker nieuws vinden we in de Staatscourant van zaterdag 12 rnaart 1814: "De Groot Hertoginne Douairiere van Oldenburg, zuster van Z.M. den Keizer aller Russen, met den jongen prins haar zoontje en een gevolg van ruim 30 personen" steekt het veer over, richting Utrecht Toen het rijk van Napoleon instortte, trokken sterke troepenaf'delingen per pont over het veer: op een dag driea vierduizend man Royal Scot rijdende artillerie met viifhonderd paarden, Pruisische landweersoldaten, doodshoofden en huzaren, op weg naar NoordFrankrijk.

De beschikbare ruimte noopt ons nu een punt te zetten achter enige interessante historische gegevens. Uit de veelheid der feiten is een kleine, sobere keus gemaakt, maar de plaatjes op de volgende bladziiden geven u meer inforrnatie over hoe het was in vroeger dagen.

GE{YEf1U1DEN

Achterweg

1. De Achterweg in 1924. De toeristen kunnen hun vingers wel aflikken bij zon afbeelding. Wat de V.V.V. nu vertelt over deze brandstraat is niet half zo interessant als hetgeen men op deze foto ziet. De hooibergen, in lange rij, stonden stijf in het gelid, gescheiden door een klein ,,glop". Nu is van dit hooibergbezit nog maar een schamel restant over, nl. twintig bergen waarvan vijf met riet gedekt. Maar de straat geniet nu door het rookverbod rneer bekendheid dan vroeger, toen het brandgevaar veel groter was

2. De Hoek voor 1914. Op de voorgrond links ziet u het perceel van bakker Visscher, toen grenzend aan de Heve. De Gedempte Heve is de plaats waar vaar de zorner van 1914 water was. Aan de Achterweg beyond zich het zgn. Zieltien, een kleine sluis, en bij de Oostpietbrug in de Westerkaai had de Heve verbinding met de binnenhaven. In hoeverre de Heve van belang geweest is voor het kasteel het Blokhuis is niet meer te achterhalen. Onwaarschijnlijk is het niet dat het hier een buitengracht betrof voor deze versterking die in 1584 werd afgebroken. In het midden op de voorgrond een watertrap. AItijd en overal ziet men op oude foto's biezenstoepen op straat, zoals ook hier achter het hek.

Gezicht op Genemuiden.

3. Westzijde Genemuiden, De hooibergrij is op deze afbeelding nog goed te zien. Het lijkt wel alsof half Genemuiden is uitgelopen om op de kiek te komen. Vroeger was de komst van een fotograaf een zeldzame en opwindende gebeurtenis, die aller aandacht kreeg. Het Tag-weiland Jigt er nog onveranderd bij. Eerst veel later kwam in deze omgeving verandering: onder aan de Kamperzeedijk werd door de heer T. Mol een cocosfabriek gesticht en in het voorjaar van 1959 werd de nieuwe begraafplaats aangelegd.

4. Kasteel het Blokhuis, gelegen tussen wat nu de notariswoning is en het voormalig werk- en armenhuis uit 1824. Van het gebouw bestaat geen originele tekening meer. De nu bestaande afbeeldingen zijn reconstructictekeningen, die naar men aanneemt de werkelijkheid vrij nauwkeurig benaderen. Het moet zo te zien een fraaie versterking geweest zijn, gedeeltelijk opgebouwd uit steen van een fort bij Kuinre , dat op last van hogerhand in 1527 moest worden afgebroken. In het woelige midden der zestiende eeuw was het een fel begeerde versterking, die de belangrijke mond van het Zwartewater beheerste. Het puin dat bij de sloop van 1584 vrijkwam, werd gebruikt om de Kamperzeedijk te verharden. Waar nu de oude begraafplaats is, kon men jaren geleden nog gedeelten der fundamenten aantreff en.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek