Goeree-Overflakkee in oude ansichten

Goeree-Overflakkee in oude ansichten

Auteur
:   Th. de Waal
Gemeente
:   Goedereede
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3227-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goeree-Overflakkee in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

'",

JYtidde{narllie,

Middelharnis was vroeger een weivarende vissersplaats, Men viste op de Noordzee en in de zomer voer men naar Usiand voor de kabeIjauwvangst. Hoofdzakelijk oefende men de beugvisserij uit. Iedere "sloep" (logger of kotter) had dertien man bemanning. Soms duurden de reizen weI 12 a 13 weken. Men ziet hier nog de houten sioepen gemeerd aan het Vingerling; later zijn het ijzeren schepen geworden. Het eerste stalen schip werd in 1896 in gebruik genomen. In de negentiger jaren der 19de eeuw bestond de vloot uit ruim 20 sloepen. De visserij is in het begin van deze eeuw van lieverlede verlopen, doordat de vis meest in IJmuiden werd verkocht en ook door verzanding der Goereese gronden. In 1921 verliet de Iaatste sloep Middelharnis. Op dit kiekje uit 1903 ziet men ook nog de Middelharnisse boot en het achterschip van "De Ondernerning".

13

?

cSc~eepswe0-

ffliddelharr'[is

795

14

Op de scheepswerf aan de Oosthavendijk werden in de vorige eeuw nieuwe houten sioepen en ook weI hoogaarzen gebouwd. Voor reparaties stond op de helling een hefboorn, waarmee masten uit de sioepen werden gehaaid. Met het verdwijnen van de visserij verliep de werf; het terrein is later als kolenbergplaats gebruikt. Nu de Middelharnisse haven een jachthaven is geworden, beeft de eigenaar J. Peeman er een helling op aangebracht voor kleine reparaties aan plezierjachten en voor het opbergen van boten in de winter. De M.D. 1, eigenaarreder J. J. Slis, schipper W. van den Hoek, is injanuari 1910 met deze sloep, met 13 man aan boord in een sneeuwstorm vergaan.

~~~f.-

Uitg. . v. d. PI",,!. Midd.lb:rni ?.

JYZiddelharnis.

Nog een fraai kiekje van de haven van Middelharnis, waar zoveel bedrijvigheid was. Vooraan Jigt de beurtschipper op Rotterdam; rechts liggen drie tjalken en daarachter, bij de scheepswerf, nog twee tjalken, Links ligt een hoogaars met een kJeiner bootie om palingfuiken te lichten. De sloepen Jagen links aan het Vingerling gemeerd. Nu is de haven weer druk bezet met allerlei plezierjachten,

15

"De Liembaene" of liever gezegd de lijnbaan voor de touwslagerij, dateert nit de tijd toen de visserij te Middelharnis nog in volle glorie was. Op het kiekje ziet men de draden die over de weg gespannen waren om het in elkaar draaien van het touw te vergemakkelijken. De weg is later afgegraven en beet "Zandpad"; de dijk achter de kopbomen (rechts) is een drukke winkelstraat. Van de kinderen op de foto zijn ons er twee bekend, nL de derde van links met baret is C. van der Waal, zoon van het schoolhoofd. Het meisje met spoormandje is Janna Beversluis. Beiden zijn reeds overleden.

MJDDEUIARIJS,

Op een verdere wandeling door Middelharnis komen wij voor het Raadhuis aan het eind van de Voorstraat te staan. Dit is een van de mooiste oude gebouwen van geheel Goeree Overflakkee. Het is in 1639 gebouwd naar een ontwerp van Arent van 's-Gravenzande, De onderpui is van bergsteen; de gevel boven het bordes is van baksteen opgetrokken. De gevel wordt gedekt door een driehoekig frontspice, waarin een zandstenen festoen met een cartouche zijn aangebracht, met middenin het wapen der gemeente. Op het dak staan drie beelden, voorstellende Gerechtigheid, Liefde en Voorzichtigheid. Het geheel wordt bekroond met een fraai koepeltorentje, met bovenop een scheepje als windvaan. De klok uit dit torentje dateert uit 1621 en is gegoten door Cornelis Ouwerogge te Rotterdam. Aan de muur hangen een paar halsstenen, die personen moesten dragen die "aan de kaak gesteld werden" en verder een grote walvisrib. Het open gewelf onder het Raadhuis is de ingang naar de hervormde kerk.

17

R:"1g (Muz iej tent) Modelhdrnis

18

De houten muziektent stond begin 1900 in de Ring te Middelharnis, aan de zijkant van het Raadhuis. Dit kiekje geeft een beeld van de fraaie oude huisjes aan de Ring. Bet hoge gebouw rechts (aan de Voorstraat) is het Hervormde Weeshuis dat thans verbouwd is tot het kantoor voor de Technische Dienst.

De Kaaidreef was vroeger weI een der meest idyllische plekjes te Middelharnis. Toen stroomde door deze kreek het water uit de Polder die loosde op de haven van Middelharnis. In 1930 is deze Kaaidreef gedempt. Rechts op het bruggetje een pierement naar welks muziek graag werd geluisterd.

Xaaidreef, cJYtiddelharrzis.

Ui~g. S. v, d. 1'1 ??? 1' MiddeJh.rnis.

- . .» ~~-

1)e 6feenenweg.

·~t::c. e . e-. d. PJ:I:'t~. JJt<ltic;!i.:1!'1l1 ...

<JYIf':::deln::.r .is,

Er zullen maar wemrg Middelharnissers zijn die dit plaatje direct zullen onderkennen. Het is de Steneweg in begin van 1900. Als er iets is veranderd, dan is het weI hier. Links is de "klampenmeet", de plaats waar het dorsen van graan plaats had en waar het stro op "klampen" werd gestapeld. De klampenmeet en het dorsbedrijf waren eigendom van J. Knops; er werd voor het dorsen een locomobiel (stoomachine op wielen) gebruikt. De Steneweg, nu fraai en dicht bebouwd, is eeuwen een mooie wandelplaats geweest. We herinneren aan het beroemde schilderij van Hobbema:

"Het laantje van Middelharnis".

Her Laantje

~IIDDELRAn.1U

"Het laantje van Middelharnis", een reproduktie van het beroemde schilderstuk van M. Hobbema (1669) mag in deze serie niet ontbreken. In 1782 werd het bij verkoping van een inboedel voor.f 25,- gekocht door de gemeente Middelharnis. Het hing in de raadzaal; de vroede vaderen uit 1822 dachten beter met twee schilderstukken te zijn dan met een; een handige koopman ruilde het origineel voor een kopie en voor een tweede stuk, voorstellende Abraham met zijn zoon Izaak op de berg Moria. Het origineel heeft een plaats gekregen in de National Gallery te Londen en vertegenwoordigt nu een waarde van een half miljoen gulden! In vele Middelharnisse woningen hangt een reproduktie van dit fraaie schilderij. De toren staat er nog op met zijn oorspronkelijke, appelvormige spits.

21

22

Deze kerk, toegewijd aan de H. Aartsengel Michael en aan St-Johannes, is bijna gelijk met de bedijking gefundeerd. Uit oude archieven blijkt dat er aan deze kerk in 1467 reeds zilver en juwelen werden geschonken. In 1572 ging de kerk tijdens de reformatie over aan de protestanten; de eerste predikant was Aico of Ajac Westerwolde (1575-1582). Op 24 juni 1904 brandde de kerk totaal uit, maar werd herbouwd. Op 30 december 1948 woedde er ook een felle brand in het kerkgebouw, uit- en inwendig is de kerk toen geheel gerestaureerd. De toren had vroeger een appelvorrnige spits; tijdens de Franse bezetting is deze in 1811 op last van Napoleon verwijderd voor telegraaf-doeleinden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek