Goes in oude ansichten deel 1

Goes in oude ansichten deel 1

Auteur
:   L.J. Abelman en Kr. Goudzwaard
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2815-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goes in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Goes in oude ansichten deel 1

door 1.]. Abelmann en Kr. Goudzwaard

ZALTBOMMEL

W~OEN

OEKJE

ISBN1 0: 90 288 2815 x ISBNI3: 978 90 288 2815 5

© 1970 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2009 Reproductie van de zesde druk uit 1998

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zander voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: publisher@eurobib.nl

IN LEIDING

"Het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden".

Het is niet zonder bijbedoeling dat een prentbriefkaart met deze tekst als eerste dit werkje siert. Ret is wellicht wat profanerend om een bijbeltekst op een prentbriefkaart af te drukken. Nu men dit toch gedaan heeft, is het een bijzonder zinvolle spreuk, die goed van toepassing is voor het geheel van de gekozen afbeeldingen. Hoeveel is er in de laatste tachtig jaar veranderd.

Niet alleen zijn rondom de oude binnenstad grate wijken ontstaan, maar het beeld van de stad, gelegen binnen haar "veste" is op veel punten onherkenbaar geworden.

Rond het midden van de vorige eeuw werden de knellende banden van de stedelijke omwalling verbroken. De ene stadspoort na de ander viel onder de slopershamer. In het Museum van Zuid- en Noord-Beveland worden nog enkele stukken beeldhouwwerk en de complete serie sleutels van deze poorten bewaard. Slechts van de Oostpoort bestaat nog een prentbriefkaart. Deze kaart is overigens de oudste die in dit boekje werd opgenomen. Ret plaatje van de binnenkant van de poort werd in 1856, vlak voor het slop en van deze poort, gemaakt.

Ook de wallen rand de stad moesten wijken voor de minder grimmige wandelwegen. Waar men vroeger spiedend uitkeek naar eventueel gespuis, kijkt men nu naar de snaterende watervogels.

De oudere inwoners van Goes zuIlen bij het doorbladeren van dit boekje veel terugvinden van hun

jeugdherinneringen. Het straatje waarin ze als kinderen hebben gespeeld, de paadjes waarover ze later arm in arm hebben gelopen met hun "eerste". Oude gezichten roepen weer mensen op die men reeds lang vergeten waande.

De jongere generatie zal ontdekken, dat de tijd van rustige straten en pleinen, zonder verkeer, voorgoed voorbij is. Voorbij is de tijd dat elke burger de politieagenten bij naam, of bijnaam, kende. Ook is voorbij dat men met straat- of buurtgenoten samen feest vierde. Men trok samen als groep mee in de optocht. De straat en het pleintje werden in eendracht versierd. De be elden van deze feestviering ontbreken dan ook niet!

Nu dit boekje verschijnt heeft een nieuwe tijd haar intrede gedaan. De herindeling heeft het "nieuwe Goes" geschapen. De samensteIlers he bben dan ook bewust een plaats ingeruimd voor die dorpen welke nu samen met Goes een nieuwe gemeente vormen.

Wij zijn ons bewust, dat de gekozen be elden slechts een greep zijn uit de grote hoeveelheid prentbriefkaarten die wij ter beschikking hadden.

Het is daarom niet meer dan een plicht, dat wij aIle instanties en personen dank zeggen voor het beschikbaar stellen van hun coIlecties om daaruit een keuze te maken.

Tenslotte spreken wij de wens uit, dat velen bladerend en herbladerend met vreugde en ook met wat weemoed veel uit hun jeugd en uit het voorbije Goes zuIlen herantdekken.

De samensteIlers.

Het oude is voorbijqeqaan, lie het is aues nieuw geworden.

De schilderachtige afsluiting van de Beestenmarkt. Links van de poort de kleuterschool in de oude vorm van 1788 met het grote dakoppervlak. Vroeger was hier de Latijnse School gevestigd,

7

8

Grote Markt circa 1900. De twee mannen in uniform zijn postboden. Hun koperen P.T.T.emblemen zijn rechts op de jas als lichte vlekken zichtbaar. Op de markt was er nog plaats voor wat onkruid. De bestrating kwam pas veellater tot stand.

Het voormalig politiebureau, in 1655 door een steenhouwer uit Antwerpen gebouwd, deed dienst als vlasmarkt en graanbeurs. In 1839 werd een nieuwe graanbeurs, naast Hotel de Korenbeurs, geopend. Het oude gebouw werd toen politiebureau en telegraafkantoor. In 1920 moest het plaatsmaken voor het tegenwoordige politiebureau, dat inmiddels oak weer aan vervanging toe is.

9

10

Een gedeelte van het oude politiebureau met het aangetreden personeel, echter zonder commissaris van politie, Van links naar rechts: M. Slimmens, hoofdagent; P. den Hollander, J. A. Dootjes, P. Zandee en M. J. C. Moens als agenten eerste klasse; C. Drever, J. Weststrate en A. Tavenier als agenten derde klasse. Deze foto moet zijn genomen rond 1913 toen een paar agenten afscheid namen; ze waren benoemd in een der dorpen in ZuidBeveland.

.-q:..e. .

De omnibus rond de eeuwwisseling op de Markt. Deze bus verzorgde het vervoer van de passagiers naar de veren Wolphaartsdijk en Katseveer. Ook de post voor Noord-Beveland en Schouwen- Duiveland werd met deze busdienst naar de veerpont gebracht. De postbode staat klaar om de postzak te overhandigen aan de man op de bok. Links op de jas van de postbode is weer het P.T.T.-embleem zichtbaar.

11

12

De Grote Markt rond 1890. Een oude bestelwagen van de Nederlandse Spoorwegen met paardentractie. De gevels op de Markt vormen nog een harmonisch geheeI; het plein wordt versierd met een monumentale gaslantaarn. De gaslantaarn heeft ook een aantal jaren aan het einde van de Dam, tegenover de Frans de Hollanderlaan, gestaan,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek