Goes in oude ansichten deel 2

Goes in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4151-2
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goes in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

OOSTSINGEL, GOES

65. Een fraaie opname van de Oostsingel, gemaakt in het begin van deze eeuw. In de achter de bomen staande huizen woonden onder anderen orgelbouwer A.S.J. Dekker, die zijn orgelfabriek op de Kade had, en de heer Holscheiner, die commissaris van politie in Goes was. Tussen de bomen met hun rijke bladertooi is nog juist een oude gaslantaarn zichtbaar, die in de avonduren voor de verlichting moest zorgen. Op de voorgrond de vest.

n Oost ingel."

, .

'~-J~

66. Hier zien we een oude opname van de Oostsingel, waarvan in de loop der jaren diverse toto's zijn gemaakt. De boerderij van A. Mol, die we links op de foto zien, komt in het huidige straatbeeld niet meer VOOL In cen van de drie grote huizen met de dakkapellen woonde destijds A.D.F. van der Wart, die destijds president-kerkvoogd is geweest van de Nederlandse Hervorrnde Kerk in Goes. Hij schreef een boekje, getiteld: "De Groote of Maria Magdalenakerk te Goes en haar restauratie", dat destijds werd uitgegeven door boekhandel W. van Klaveren in Goes. Naast deze drie grote huizen is aan de rechterzijde nog geen bebouwing te zien, aIleen nog maar wat struikgewas. Vooraan zien we de vest met links een gedeelte van de Oostwal.

67. Nog een oude opname van de Oostsingel, met op de achtergrond de in de loop der jaren gesloopte boerderij van landbouwer A. Mol, die we niet meer in het straatbeeld aantreffen. Thans is daar de doorgang naar de Beatrixlaan. De huizen aan de rechterzijde zijn van een wat verouderd type. Op de voorgrond zien we het water van de vest.

68. Hierkijken we nogmaals op de Oostsingel. Het is een wat jongere opname, vanuit een andere richting genomen. Rechts zien we de boerderij van landbouwer A. Mol, die in de loop der jaren is afgebroken. Op die plaats is thans een doorgang naar de Beatrixlaan. Het witte huis draagt de naam "Eigen Haard" en wordt bewoond door Adr. Kousemaker. Hij was jarenlang organist van de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. Tevens was hij dirigent van de christelijke oratoriumvereniging "Willem "t Hoeft" in Goes. Als zodanig nam hij op maandag 8 maart 1976 afscheid. Als blijk van waardering kreeg de zevenenzestigjarige dirigent de oorkonde, behorende bij het erelidmaatschap van de christelijke oratoriumvereniging. Zijn opvolger werd Jan Staudt uit Oisterwijk,

De woning van Adr. Kousemaker werd indertijd gebouwd door de heer Rijkens en zij is nog enige tijd bewoond geweest door de heer De Ruijter-De Wildt, directeur van het Rijkslandbouwproefstation in Goes. Hij was een afstammeling van de bekende zeeheld Michiel Adriaanszoon de Ruijter, die in Vlissingen werd geboren.

Vogelzangsche wegje-Ooes

69. Het Vogelzangschewegje - de huidige Vogelzangsweg ontleent zijn naam aan dit oude wegje bood een unieke gelegenheid om een rustig wandelingetje te maken. Op dit wegje poseert mejuffrouw Weststrate, die nog is gekleed in de Zuidbevelandse klederdracht. De naam Weststrate is een op Zuid-Beveland veel voorkomende naam. Deze opname is gemaakt vanuit de richting van de zogenaamde "Voorstad", het gebied dat tegenwoordig Bergweg heet. Links was een beweide kersenboomgaard. In de jaren twintig zijn aan de linkerzijde woningen gebouwd. Rechts van de bosjes, waar voorheen de boerderij van A.M. Peman Kakebeeke stond, is thans het Goese Lyceum gevestigd. Deze kaart werd gezonden aan "den Heer F.W. Stoever", die aan de "Kanaalstraat I02(bis)" in Utrecht woonde, Hij was verzonden door de familie Bak.

Op 't erf.

Goes

70. Een heel oud plaatje is weI deze kaart, die indertijd werd uitgegeven door P.A.H. Pieterman. Het werd gemaakt op de boerderij, laatstelijk bewoond door Piet Reinhoudt, die later chauffeur werd bij de firma Duvekot. Deze boerderij heette "Op 't err'. De schuur is hier al afgebroken. Links kwam men op het boerderijtje en rechtdoor op de zogenaamde "Weitjes". Naast de boerenkar kijkt ons een Zuidbevelandse vrouw aan die waarschijnlijk wordt vergezeld door haar kleindochtertje. Het ziet er allemaal erg primitief uit, doch niet minder mooi. Van dit unieke plaatje gaat een weldadige rust uit, Dergelijke tafereeltjes komen in deze moderne tijd niet meer voor!

71. We kijken hier in de Piccardtstraat. Een van de bewoonsters kijkt juist door het raam. Het opschrift op de gevel van het achterste huis hebben we helaas met kunnen ontcijferen, wellicht staat daar Electrotechnisch bureau W.J. Krijnen, Waarschijnlijk is deze opname in de zomer gemaakt, want nagenoeg aile ramen staan open. De hekjes vormen de bekende afscheiding tussen de voortuintjes en de trottoirs. Deze straat is genoemd naar ds. R.A. Soetbroot Piccardt, die omstreeks 1850 hervormd predikant in Goes was. Deze predikant was theologisch doctor en verwierf vooral bekendheid door zijn geschiedkundig werk. Hij was tevens gemeentearchivaris van Goes van 1861 tot 1888. Van zijn hand verscheen onder andere "Bijzonderheden uit de Geschiedenis der Stad Goes".

"!CCARDTSTRAAT. GOES

Bouwplan 3, Goes.

72. We zien hier een oude opname van Bouwplan 3 in Goes, waarop echter nog wel de oude gaslantaarn in het straatbeeld voorkomt, die in de avonduren voor de nodige verlichting zorgdroeg. We kijken hier op de hoek van de Geraniumstraat. Reehts zien we nog gcen bebouwing, Een rustig, verouderd straatbeeld van Goes! Aan de reehterzijde staat thans de openbare mavo, die de naam draagt van Burgemeester Van Dusseldorpschool en die in 1940 werd gebouwd. Het rniddelste huis droeg later de naam "Sonnevank". Links loopt de Leliestraat en reehts de Geraniumstraat.

'GOES. Villa Ma Retraite

73. Een opname van villa "Ma Retraite". Links van deze villa ontwaren we de kersenboomgaard aan de Patijnweg, in de riehting van Kloetinge. Deze weg werd genoemd naar de ambaehtsheer van Kloetinge, J.J. Clotterbooke Patijn, destijds burgemeester van Zeist. In deze villa woonde omstreeks 1918 de familie Claus-Pernan-Kakebeeke. De hier ziehtbare kersenboomgaard werd de Clausboomgaard genoemd. Daaraehter bevond zieh nog een grate kersenboomgaard. In de zomer was het daar goed kersen eten! Dit gebouw komt thans niet meer in het stadsbeeld van Goes voor, daar het in de loop der jaren is afgebroken.

- Oostsinzel

74. Een wat jongere opname van de Oostsingel. Links zien we een aantal oudere woningen, waarvoor de ijzeren hekken thans nog zijn te zien. Deze hekken vormen een afscheiding tussen de voortuintjes en het huidige trottoir, dat op dit plaatje nog niet is aangelegd. In een van deze woningen, meer achterwaarts, woont J.e. Lindenbergh, afkomstig uit Wolphaartsdijk en thans leraar aan de technische school in Goes. Rechts is nog juist een gedeelte van de vest zichtbaar.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek