Goirle in grootmoeders tijd

Goirle in grootmoeders tijd

Auteur
:   Wim van Boxtel
Gemeente
:   Goirle
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5114-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goirle in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Aan alle inwoners van Goirle

Wanneer we teruggaan naar "Goirle in grootmoeders tijd" en dat doen aan de hand van een aantal prachtig bewaard gebleven toto's, waarbij ondergetekende evenzovele en waarheidsgetrouwe onderschriften mocht plaatsen, dan moeten wij daartoe wei een aanslag plegen op aile herinneringen uit onze eigen jeugd, die nog altijd goed geconserveerd ergens opgeslagen liggen onder de grijze haardos waarmee wij thans op dit ondermaanse rondlopen en het bonte lev en in en rond ons dorp met veel plezier blijyen volgen.

De samenstelling van "Goirle in grootmoeders tijd' kon door mij aileen verwezenlijkt worden door de medewerking en bereidwilligheid van een van mijn vrienden, Ad Houtepen. Deze stelde voor dit boekwerk 76 foto's uit zijn persoonlijk archief beschikbaar.

Veel, heel veel is er in de laatste zestig, zeventig jaar in en om ons dorp veranderd, opgeofferd aan de mo-

derne tijd. Gelukkig heeft het gemeentebestuur nooit zomaar met de botte bijl op al het mooie ingehakt, maar met wijs beleid aile nodige uitbreidingen voor ons steeds groeiende dorp ter hand genomen. En toch ging er zoveel moois verloren. Gelukkig kunnen wij dit met een aantal toto's in dit boek aantonen, om het zo dan toch nog tot in de verre toekomst te bewaren.

Zo verdween hier de , .Hemeltjes", een landelijk gebied met veel green, waardoor een smal beekje liep, in de volksmond genaamd "d'n Teevert". Vroeger hebben we hierin zelf nag "gedokkeld" en dikkopkes gevangen. De Hemeltjes is nu een echt industrieterrein geworden.

Ook de "Hellen" met zijn "Ven en Brem" is als agrarisch gebied geheel omgeploegd, bouwrijp gemaakt en volgebouwd met vele rijen woningen langs ruim aangelegde straten. Wat hebben wij vroeger in deze "Hellen" geravot en naar het goederentreintje (het Spoor) zitten kijken, dat over de spoorbaan van

Tilburg kwam, eerst Riel aandeed en dan naar Goirle zijn ijzeren weg yond. In de oorlogsjaren hebben de Duitse bezettingstroepen deze spoorrails opgeruimd. Nu wordt er weer een uitgestrekt landbouwgebied met prachtige woningen volgebouwd, de "Grote Akkers", waar ik zelf nog ooit een "knolleke" getikt heb. Die werden daar ieder jaar door de boeren ingezaaid, als het koren was gemaaid en de grote akkers opnieuw waren omgeploegd.

Zo'n zestig, zeventig jaar geleden, was dat ook niet de tijd van, ,het rijke roomse leven", met zijn processies, missie-optochten, vaantjes van broederschappen en prentjes? Toch ook van de dominante heerschappij van burgemeester en pastoors en van lijdzaam volgzame gelovigen.

"Goirle in grootmoeders tijd" wil zich niet al te veel verdiepen in al die belevenissen uit , ,diejen goeie ouwe tijd", maar u aileen de mooiste foto's daarvan laten zien: herinneringen aan uw en onze eigen jeugd, toen de fraters en eerwaarde zusters nog voor de klas

stonden en ons het nodige leerden voor later. Deze mannen en vrouwen, die hun roeping volgden, in het klooster gingen en hier in Goirle de j ongens- en meisjesschool deden, die fraters en nonnekes zullen we nooit vergeten. Jammer genoeg is dat alles ook voor ons "vergaone glorie", zoals zoveel andere zaken. Al die herinneringen hebben wij in dit boek samengebracht in 76 mooie, goed bewaarde foto's, die u iets willen vertellen over het dorp waarin u woont en werkt en misschien zelfs nog geboren bent.

Yoor aile Goirlenaren wil "Goirle in grootmoeders tijd" een kostbaar "rillekwietje" zijn, een boek dat u in vrije uurtjes veel plezier zal verschaffen: een klein nostalgisch gebeuren, dat ook het nageslacht met veel genoegen zallezen en bekijken.

Wij wensen u heel veel lees- en kijkplezier bij "GoirIe in grootmoeders tijd".

Wim van Boxtel (Y ABO)

C;oir/e

Tilbargsdte weg, flet Rijkspostkantoor

1. Ze staan op de foto, de opa's en oma's uit 1925, op zn zondags. Een oma heeft er zelfs haar goeie , fijn gesteven, Brabantse muts voor uit de kast gehaald. Ze staan voor het glorieuze , nu inrniddels afgebroken postkantoor van Goirle, naast het toenmalige gemeentelijke raadhuis, nu "de Vijf Bogen" genaamd. Links was de trarnhalte , de tramrails zie jc nag in reehte lijn riehting cafe Smits lopen over de Tilburgseweg met zijn praehtige eiken. Naast het postkantoor kon je de Mo!enstraat in. Aan de overkant van deze straat woonde Jan van de Lisdonk , van wie nu een zoon in de Goirlese gemeenteraad zit. De foto is een brok nostalgie uit een lang vervlogen tijd.

2. Goirle in oostelijke richting, waarschijnlijk gefotografeerd vanuit de toren van de Sint Jan. Achter de bomenpartij ziet u de Kerkstraat, altijd de "Ketsheuvel"' genoemd. In deze straat schijnt ooit het ballefrutten, het maken van een bal, te zijn uitgevonden. Aan deze "thuisindustrie" ontleent Goirle met camaval zijn bijnaam "Ballefruttersgat". Deze in GoirJe gcmaakte ballen kregen grote bekendheid, ze werden uitgevoerd naar diverse landen in West-Europa. In Friesland werden ze gebruikt als kaatsballen (vandaar de naarn Ketsheuvel?). Op de achtergrond de molen van de huidige Groeneweg, de akkers lopen door tot aan de verre cinder. waar ergens Tilburg begint. Rechts op de aehtergrond de fabriek van de alom gcroemde en soeiaal bewogen Jan van Besouw.

PANORAMA

GOIRLE

3. Een panorama van Goir/e in zuidelijke richting, naar de Belgische grens toe. Ook deze foto is genomen vanuit de toren van Sint Jan. U ziet de Iabrieksschouw van Textielfabriek H. van Puijenbroek, tegenwoordig "Havep" genaamd. Op de voorgrond rechts de oude rnuziekkiosk , waarin de dorpsharmonie op mooie zomerzondagen concerten gaf, Op het pleintje daarachter stond in grootmoeders tijd, de zondag na het feest van Sint Jan op 24 juni, de kermis. De zijgevel van het blok woningen is het "beroemde" cafe Mozes, nu helaas afgebroken. De weg is de Bergstraat, die op de achtergrond overgaat in Poppelseweg, richting Belgic. Het maagdelijke achter/and is nu volgebouwd. Goirle groeit! En nog steeds in snel tempo.

Goirle invogelvlucht Noo;c!~'lf.< ,gedeelle

..?..? .

4. Goirle-Noord in het begin van deze eeuw. Rechts de Tilburgseweg, toen in de volksmond "de Kaaien" genoemd. Links van de spie op de voorgrond de Kloosterstraat, de Klinkert genaamd, de eerste straat in Goirle die "geplaveid" was met hard gebakken klinkers. Linksachter de twee akkcrs, waarop nu basisschool "De Wildert" staat en waar het Sint Janskerkhof is gelegen. Ook is het fraterklooster te zien met de kweekschool en daarnaast de Sint Thomasschool. Op de voorgrond ziet u nog de tramrails liggen. De tram? Een heerlijk stukje nostalgic, waar je dit hele boek mee zou kunnen vuJlen. Links op de voorgrond het oude zusterklooster. Wat is er eigenlijk nog over van al deze schoonheid? Bijna niets. Goed dat wij deze foto van de kom van ons dorp, nog zonder groeistuipen, kunnen tonen.

Kerkstrailt.

5. Een unieke foto vanwege de twee oude woonhuisjes aan de linkcrzijdc. Het voorste, wit bepleisterde onderkomentje was van Jan Adams. Daarin dreefhij een tabakswinkeltje. Het stond recht tegenover de Sint Janskerk. In het tweede huisje woonde zo'n zestigjaar geleden Cor Keller, die cen soort kruidenierswinkeltje had. Bij haar kochten wij in de vroege zondagavonden wei eens wat snoep of limonade. Het f1esje limonade dronken we dan ter plaatse leeg, dan hoefden we geen statiegeld te betalen. Daarna gingen we naar het patronaat achter de Sint Janskerk voor de ontspanningsavonden. De Kerkstraat ging achteraan over in de Abcovenseweg, waar vele boeren hun .Jiofstede" hadden. Zelfs koning Willem II bouwde aan deze weg ecn soort jachthuis, "de Leeuwenhoeve".

Uitjr. J. Adam ?.

800i1'[e. .J(eisneufJel.

Foto Copal.

6. Een nog wat oudere toto van de Kerkstraat, maar op de toto nog nadrukkelijk "Ketsheuvel" genoemd. Links de oude dokterswoning van dokter Costerman Boodt, daarna van dokter Daniels en nog later van dokter Leeuwenberg. Daarnaast ziet u een klein stukje van Huize Agatha met zijn befaamde koepeltje, dat u op deze foto echtcr niet ziet. Rechts een oude boerderij. De koets iu de straat vertelt u dat er , toen deze foto gemaakt werd, nog geen auto's door onze straten scheurden. De dame voor de dokterswoning zou wei cens de dienstmaagd van dokter Costerman Boodt, Kaatje Geelhoed, kunnen zijn. Wat een rust en aangename stilte straalt ons van deze foto tegemoet. En kijk cens naarde straatvcrharding, alleen maar zand, zand en nog eens zand.

7. U moet de "groete uit Goorle" hebben, zo staat het op deze foto. Een winterse dag, de kale boomtakken maken deze prent wat triest van aanblik. De twee dames in het midden staan er oak al verkleumd bij. De toren rijst stijl hemelwaarts in het mistige , grijze daglicht. De spits van de toren, met het gouden haantje en het stevige kruis, reikt nag hager dan de bovenkant van deze foto. Rechts een kijkje op Huize Agatha en helernaal vooraan het huis waarin nu (na een verbouwing) de vrijwillige brandweer is gevestigd. Links het begin van de fabriek van Van Enschot.

KERKSTRAAT

GOIRLE

8. Nag maar eens de Kerkstraat. Nu met de pomp voor de slagerij van Tontje Cunen. Het "gerijke" op straat lijkt op de bakkerskar van Sjefvan Gils. Rechts een wat voornamere arbeiderswoning en daarnaast een villa, waarin nu Jan Mes, de oud-directeur van de Weverijen van Besouw, woont. De schoorsteen op de achtergrand is van deze fabriek. Naast de villa staan enkele wevershuisjes, zoals er die in Goirle zo'n dikke zeventig jaar geleden nag zoveel standen. Op deze foto zien we al de wegverharding en de trottoirs. De elektriciteitsdraden lopen nog bovengronds, zie de houten palen. De elektrische verlichting kwam eraan am het gaslicht te vervangen. De ellende van het kapotte gaskousje, van de "soe" (2 1/2 ct) en het zwakke gelige licht liep ten einde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek