Goirle in grootmoeders tijd

Goirle in grootmoeders tijd

Auteur
:   Wim van Boxtel
Gemeente
:   Goirle
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5114-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goirle in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

CR.. C'JC. C))acantiehuis ,.de 03ocht" egoirle (0t- 93r.)

49. Het rooms-katholieke vakantiehuis , .De Becht" noemden wij vroeger heel gewoon ,,'t Huis in de bocht". Deze oorspronkelijke villa ligt nog altijd aan een f1inke bocht in de rijksweg van Goirle naar Tilburg, maar weI een flinke stap van deze weg af. Een mooie voortuin zorgt voor rust in en om het huis. Was dit vrocger, zoals de foto vermeldt, een vakantiehuis, later werd het "Moederheil" en tegenwoordig "De Meiboom" genoemd, een tehuis voor aanstaandc moeders. Ook vonden er diverse uitbreidingen plaats voor het onderbrengen van ongehuwde moeders. Huize "De Becht" kreeg zo landelijke bekcndheid. Kort geleden werd dit verloskundig centrum door brand voor een gedeelte verwoest. maar de opbouw is al weer begonnen.

50. Tingelingeling, de ijscoman! Zo klonk het belletje van deze straatventer vroegerdoor de Goirlese straten. Steevast kregen wij op zondagmiddag dan van onze ouders twee centen zakgeld am een ijsje te kopen bij de ijscoman, die in die jaren nag met paard en ijscowagen door de straten trok. Blijkbaar had deze vroegere ijscovcnter , Cees Brands, het nogal druk tijdens zijn rondrit, want zo tc zien had hij een knecht, Tirrus Bayens, die hem hielp bij het uitscheppen van het ijs. Een ijsje van 1-2-3-5 en 10 cent staat er op de ijscokar. Even is er rust voor een foto. Zelfs het paard staat er rustig bij op cen warme zomerse dag. Een mooi plaatje uit een lang vervlogen tijd.

51. Op de grens van Tilburg en Goirle stond vroeger een soortement tolhuis, waar je moest betalen als je verder je weg wilde vervolgen naar Goirle, de grens over wilde richting Turnhout, of nog verder. Dat moest in vroeger tijden ook de diligence, die hier passeerde op haar weg van 's-Hertogcnbosch naar Brussel of Antwerpen. Een diligence of postkoets zien we niet op deze foto, wei een bakfiets. Volgens kenners lOU dat wei cens het scharesliepwagentje van Jan Hak kunnen zijn, een scharcnslijpcr, die op gezette tijden naarons dorp kwam. De mensen kenden deze scharenslijper en keken of ze iets te slijpen hadden voor deze wat kreupcl lopende man. Een verjaard automodelletje tuft naar Goirle toe, zonder haast, genietend van de schaduwrijke lommer op zijn weg.

gairle Katverstraat

53. Aan het huidige Oranjepiein staat nog aItijd het Bondsgebouw, nu ,,'t Centrum" genaamd. Op dit forse bouwwerk is vooral de oudere arbeidersbevolking van Goirle nog aitijd bijzonder trots, omdat het Bondsgebouw kon worden gebouwd dankzij hun opofferingen, spaarzaamheid, eensgezindheid en samenwerking, zaken die de K.A.B. in vroeger jaren zo sterk maakten. Een prachtig bouwwerk werd hier gerealiseerd, waarin de arbeiders konden vergaderen, samenkomen bij bijzondere gebeurtenissen en waar zij ontspanning konden vinden. Jammer dat het in de ooriog door de bezetter gevorderd werd, daarmee werd de teloorgang van het Bondsgebouw ingeluid, al kende het na 1945 nog wei enkele hoogtepunten.

52. Ais je de huidige Kalverstraat vergelijkt met die uit grootmoeders tijd, is er een weretd van verschil. Op deze foto geen druk autoverkeer. zoals nu in de Kalverstraat, maar nog een echte dorpsstraat, waar alles rustig zijn gang kon gaan. Trots zijn we weI op dit stukje Goirle, want we zingen erover in ons "Brabants dorpke":

We hebben hier 'nen hooge vonder, / 'n vurhaai en 'nen Biksen deek. / Hooge huizen, jao de witte. / die zijn wij in Gool gin reek. I We hebben we! '/I Kalverstrotje, I net zo goed as Amsterdam, 10k al rijdi er dur ons dorpke / ginnen ellektriese tram,

54. Volgend op de foto van het Bondsgebouw, tonen wij u nu een van de concierges, de huismeester of uitbater, net zoals u zo iemand noemen wilt. In elk gevaI de persoon die voor de Katholieke Arbeiders Beweging het Bondsgebouw "deed" , aIle hem opgedragen werken uitvoerde. Dat was na Tiest en Kees van Boxtel onder anderen Giel Houtepen, een welbekende Goirlenaar, die in het midden van deze foto staat, rechts geflankcerd door zijn vrouw Ida Verhoeven en Jinks door vrouw Schenning, die in die jaren als kok fungeerde bij bruiloften en partijen die in het Bondsgebouw plaatsvonden.

55. Het Oranjeplein van Goirle: een sehitterend plaatje, zoals het er vroeger uitzag. Want hclaas, de muziekkiosk is om nog steeds onduidelijke redenen afgebroken. Waar onze Koninklijke Harmonie .. Oefening en Uitspanning" op Oranjedagen of zomaar op een zomerse zondag de lueht en het plein volblies met heerlijke tonen en de mensen rondom het plein flaneerden en genoten van de rnuziek , ligt nu een lege pick in wild vergroeide heesters te treuren om vroegere schoonheid, wachtend op een plechtig eerherstel, een nieuwe muziekkiosk, die zo nadrukkelijk in ecn eeht dorp thuishoort. Toeh zeker nu Goirles nieuw gemeentehuis hier prijkt op de plek waar eens de ,.Twaalf Apostclen" stonden, een huizenrij van twaalf woningen, met daartegenover de muziekkiosk.

56. De Groeneweg in vooroorlogse jaren, Op de voorgrond het oude winkelpand van Bin de Visscher, de rnolenaar. De voordeur grensde aan de Molenstraat. Wat verder naar achteren staat een rij gemeentewoningen. De Groeneweg kwam achteraan uit op her Oranjeplein. De fotograaf heeft indertijd bewust gekozen voor deze rechterkant van de Groeneweg, want links stond toen een rij nog vee I oudere arbeiderswoningcn, wevershuisjes. Dit alles heeft moeten wijken voor vee I modernere en fraaiere woningen. Alleen de molen aan de Groeneweg is blijven staan, geheel gerenoveerd. Op molendagen wordt de molen gebruikt door leden van de plaatselijke hecrnkundige kring, "De Vyer Heertganghen".

57. De Molenstraat in oude staat vanaf het Schoolstraatje rechts. Op de voorgrond nog net een gedeelte van de toenmalige Goirlese openbare school. Links ging men naar Pijnenburg's Weverijen , nu naar de parkeerplaats achter het nieuwe postkantoor en naar winkelcentrum "Dc Hovel". De Molcnstraat leek in vroegere tijden breder dan tegenwoordig na de herinrichting. Helemaal achteraan kwam men in de Akkerstraat/Emmastraat.

~.

Goode

Kloosterstraet

58. Drie jonge knapen voor een stenen muur in de Kloosterstraat. Op deze plaats staan nu enkele herenhuizen uit het begin van deze eeuw, of nog net uit de vorige eeuw. War verderop enkele "gewone" burgerwoningen. In een van de eerste woonde Peer Wagtrnans, bij de Goirlenaren beter bekend als "d'n blauwe Peer", omdat hij een van de oprichters en een grate propagandist was van Sobrietas, een geheclonthoudersclub uit die tijd. Hoog boven alles uit staat de villa van Frits van Puijcnbroek, familielid van de welbekende Goirlese fabrikantenfamilie. De villa heette Huize Stella, genoemd naar de vrouw van Frits van Puijenbroek , Stella Ionescu, een vrouw van Roemeense afkomst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek