Goirle in grootmoeders tijd

Goirle in grootmoeders tijd

Auteur
:   Wim van Boxtel
Gemeente
:   Goirle
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5114-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Goirle in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Mijnheer Frits van Puijenbroek en zijn echtgenote mevrouw Stella Ionescu, poserend in hun eigen tuin achter Huize Stella. Laat ons vooral ook niet vergeten hun lievelingshond te noemen, die hier aan hun voeten ligt. Mevrouw Stella was op en top een dame, die aile Goirlenaren zo hartelijk kon groeten. Mijnheer Frits was vooral geliefd bij de mannelijke jeugd, voor wie hij nogal eens spelletjes organiseerde. Zo herinneren wij ons nog dat hij in de vliegertijd ons leerde een parachute te maken. Deze werd dan onder aan de staart van de vlieger bevestigd, heel losjes, zodat de parachute er gemakkelijk van kon worden afgeschud, als de vlieger hoog in de lucht stond. Wiens parachute dan het verste kwarn, kreeg steevast een prijsje van mijnheer Frits.

60. Het prille begin van de eerwaarde fraters in Goirle prijkt op deze oude foto. Thomas van Diessen, wiens naam zo nauw verbonden is met zijn geboorteplaats Goirle , heeft herhaaldelijk pogingen ondernomen om de fraters naar Goirle te halen. Dit lukte hem pas nadat hij al zijn bezittingen had toegezegd aan de genera aloverste van de orde. Bovendien zorgde Thomas voor geld en grond waarop kon worden gebouwd. Veel, vee I meer heeft Thomas van Diessen voor de bevolking van zijn dorp gedaan, maar dat is al vaker beschreven. Hier staat achter het woon- en pakhuis van Thomas van Diessen het eerste fraterhuis in Goirle, waarvoor de straat De Klinkert veranderde in Kloosterstraat. Welk werk de fraters hier hebben verricht leest u zeker in "Twee Eeuwen Goirle".

61. Zoals de grote Goirlenaar in 1888 zorgde voor de komst van de fraters naar ons dorp, zo haalde deze eenvoudige, diep gelovige man, ook de eerwaarde Zusters van het Kostbaar Bloed naar Goirle. De jeugd , onze grootouders, krecg vanaf toen onderwijs, De fraters en zusters gingen de kleuter- en lagere scholen doen, naast al het ander liefdadig werk voor de Goirlese bevolking. Wat zou Goirle geweest zijn zonder de inzet van deze kloosterlingen, wiens werk zo aansloeg dat er zelfs Goirlese jongens en meisjes naar het klooster gingen en frater werden of zuster. Zoals hier op de toto, een echte feestelijke familiebijeenkomst bij de eeuwige professie van ccn van de dochters van Erven. Een zus van dit nonneke was getrouwd met Drikske Verhoeven, nog altijd voortlevend als "d'n voerrnan".

62. Het Instituut St. Franciscus de Sales te Goirle, bij ons beter bekend als de kweekschool van de fraters, nu het gemeenschapshuis: Jan van Besouw. Hier werden jongens gevormd en opgeleid om hun roe ping te volgen, hun intrede te doen in het klooster en na hun eeuwige gelofte te hebben afgelegd frater te worden. De speelplaats achter het muurtje in de Thomas van Diessenstraat kennen wij nog heel goed, maar niet zoals op de foto. Ais de kwekelingen speeltijd hadden waren de poorten hermetisch voor buitenstaanders gesloten. De jongens zijn op deze foto speIletjes aan het doen, zoals rechts met de reep, een wiel zonder spaken, en links paardrijden, vierpaardjes aan het touw van de voerman.

Nag een keer de speelplaats van de kweekschool, waarop een aantal kwekelingen onder leiding van de fraters "openluchtles" krijgen. Op de achtergrand de Sint Thomasschool, waar schrijver dezes zelf zeven jaar in de jaren twintig naar school ging. Hebben we niet ooit daarover gedicht:

Dan ziedoe nag as kleine jongen

nor de school gaon bii de fraters war. Bij aap-roos-zeef zen we toen begonnen 'ne kostelukke teed was de tach mar.

Wat de fraters en zusters voor ons hebben gedaan staat voor eeuwig in de herinnering van alle Goirlese mensen gegrift.

63. Vierentachtig kwekelingen op een plaatje met hun trater-leraren voor de ramen van het internaat. Er staan zeer zeker Goirlese jonge kercls op. Of al deze vierentachtig studenten ook inderdaad frater zijn geworden, is ons niet bekend, maar het overgrote deel in die tijd zeer zeker. Na hun professie zijn zij uitgezworven over Nederland, Belgic, de Oost en West, kolonien van ons Nederlandje. Tegenwoordig zijn er veel fraters werkzaam in Afrika en gelukkig zien wij nog dagelijks enkele van deze kloosterlingen door de straten van ons dorp lopen, maar niet meer in hun lange zwarte toog, waarin ze in onze jeugd gekleed waren.

64. De eerste officiele post bodes van Goirle, gefotografeerd aan de achterzijde van het onlangs afgebroken oude postkantoor aan de Tilburgseweg. Op de voorgrond zittend, rechts dirccteur Van den Brink, links zittend Toon van Erven, de latere directeur. Staande , van links naar rechts: Betsie Smulders, Toon Adams, Janus Copal (bekende fotograaf in Goirle), Koosje Damen, Kees van Goo] en Corrie van den Berg. Een illuster gezelschap dat vroeger de post bezorgde in ons dorp, wat hun jonge opvolgers van nu nog steeds doen. Maar toen woonden er in Goirle zon vierduizend mensen en nu bijna twintigduizend.

65. De Kloosterstraat in een vergrijsd verleden, met de alles overheersende Sint Janstoren in het midden. Rechts het winkelwoonhuis van Hanneke van de Pol. Links woondc in die jaren een zekere Santegoets. Waar een van Goirles "schone" dames voor het huis staat, was het cafe van Drikske Puij gevestigd. In dit cafe werd de eerste Goirlese postduivenvereniging "De Gevleugelde Luchtstorrners" opgericht, zo'n zevcntig jaar geleden. Links naast Hanneke Pol zict men het oude pand, waar later Jantje Luyten met zijn vrouw Jaans Puij (afkorting van Van Puijenbroek) hun bekende rnanufacturenzaak in begonnen, bij ons nog altijd bekend als de Atep.

66. Een heel oude fOIO, wat wazig van beeld rnisschien, maar weI een "rilJekwietje" van de goeie ouwe tijd, grootmoeders tijd. Een van hen wordt hier door vier dames geflankeerd. Twee generaties, dat is duidelijk te zien, met orna posercnd voor de fotograaf. In het rechter huis begon Bart Hoogendoorn ooit zijn smederij. Daarnaast, tussen de twee woningblokken, is nog net her Varkensstraatje te zien, een onooglijk smal doorlopertje van de Kloosterstraat naar de Tilburgseweg waar nu de zijkant van de Amrobank langsloopt. "Verrekesstrotje" en "Kalverstrotje"! Waren we rijk of niet? Reehts een stukje van het ijzeren hek voor de voortuin van het fraterklooster.

67. Welke veranderingen (mishandelingen) moet een dorp ondergaan voordat het zijn moderne aangezieht kreeg van tegenwoordig? Wat is er niet verdwenen, afgebroken en vernicld! Het is bijna niet op te noemen. Zoals bijvoorbeeld dit stukje Dorpsstraat met het huis van de familie Van Dal en daarnaast de boerderij van Christ Sehellekens. Het heeft allemaal plaats moe ten maken voor modernere bewoning. De namen van de personen op deze foto kunnen wij u ook nog doorgeven. Het zijn Sela van Dal-van Eyken, Mina van Dal en Cor Oerlemans. Op de voorgrond Ad Houtepen, die ons 76 toto's uit zijn eigen collectie beschikbaar stelde. Voorts zijn in 1961 overleden broer Alouis Houtepen en verderop met driewieler Jan Houtepen. Tussen de stang van een fiets Piet Houtepen, overleden in 1986.

68. Een weidse grijze hemel strekt zich uit over de Voorhei, in ons eigcn dialect de "Vurhaai" geheten. In de eenvoudige arbeidershuisjes was het gezelJig wonen. De vooroor!ogse Voorhei werd in het begin van de jaren veertig bijna "beroemd". Op een pinkstermorgen werd er een Lievevrouwebecldje ontdekt, half zichtbaar onder gesneeuwd. Als een lopend vuurtje verspreidde zich dit "wonder", wat later helemaaJ geen wonder bleek te zijn , maar een chemische rcactic, ontstaan na het wasscn van het beeldje met een bepaald afwasmiddel. De huisjes hebben plaats moe ten maken voor "Berkenrode" en bejaardenhuis "De Schake!". Aan de overkant staat nu de parochiekerk van de H. Geest, eens een akker van Arnol van Erven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek