Gorssel in oude ansichten deel 2

Gorssel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.J. Jansen
Gemeente
:   Gorssel
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0103-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Gorssel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Toen eind 1971 "Gorssel in oude ansichten" het licht zag, had niemand kunnen bevroeden dat deze eerste uitgave zo vlug zou zijn uitverkocht. Een herdruk kon niet uitblijven en spoedig daarop volgde het verzoek van de uitgever een tweede deel te laten verschijnen. Door verschillende omstandigheden was dit niet mogelijk en pas in 1979 heb ik mijn medewerking toegezegd bij een uitgaaf van een tweede deeltje in het eerste kwartaal van 1980.

In dit tweede deeltje wordt getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de eerste uitgaaf en wat bij de eerste uitgave moest blijven liggen is nu zoveel mogelijk opgenomen. Ondanks dat diende er nu ook weer een keuze te worden gemaakt, hoewel het van de andere kant weer moeilijk was geschikt materiaal te vinden van het nieuwe dorp Harfsen, dat voorheen de "Veldhoek" heette of de .Harfsense school". Pas na de Tweede Wereldoorlog

kwam dit dorp tot leven en van vóór 1930 is er maar weinig fotomateriaal. Het "oude" dorp Harfsen, dat drie kilometer naar het zuiden sluimert aan de holle wegen en dat tegen de Harfense Enk aanleunt, is in de vergetelheid geraakt. Nu weet men nog waar het oude dorp heeft gelegen, rond de kapel en de molen, en zelfs weet men te vertellen van de schutterij, die op kermis-zondag in vol ornaat optrad, nadat door de predikant van Almen een dienst was gehouden in de oude gotische kapel op de enk. Maar als we een generatie verder zijn, zullen ook deze herinneringen vergeten zijn en weet men niet waar het oude dorp is gebleven. Misschien draagt dit boekje dan toch nog bij deze herinnering levend te houden voor het nageslacht.

De inleiding van deeltje 1 dekt ook de inhoud van deeltje 2 en daar er in de geschiedenis van de mooie gemeente Gorssel geen veranderingen behoeven te worden aangebracht, kan met deze inleiding worden volstaan.

Ook nu wordt, aan de hand van de oude foto's, een wandeling gemaakt door de dorpen Gorssel, Eefde , Almen, Harfsen, Joppe en Epse. Daar het inmiddels vijftig jaar geleden is dat met de aanleg van het Twenthe-Rijnkanaai werd begonnen in Eefde en Almen, zijn hieraan wat foto's gewijd. De oorlogstijd, die niet ongemerkt aan onze dorpen is voorbijgegaan, moest buiten beschouwing worden gelaten, omdat hieraan beter een afzonderlijke uitgaaf kan worden besteed, met als onderwerp: "Gorssel in en na de Tweede Wereldoorlog". De foto's die ter beschikking staan moeten echter nog drastisch worden aangevuld, willen er van elk dorp voldoende foto's gepubliceerd worden. Misschien kan deze inleiding er toe bijdragen dat lezers tijdelijk een of meer foto's willen afstaan, zodat een waarachtig beeld kan ontstaan van onze dorpen tijdens de afgelopen oorlogstijd.

Bij de totstandkoming van dit tweede deeltje heb ik onder meer gebruik mogen maken van de verzameling oude foto's en kaarten van wijlen de heer Bernard Woertman, vandaar dat het boekje wordt opgedragen ter nagedachtenis aan hem. Hij heeft het mede mogelijk gemaakt ons in gedachten te verplaatsen in grootvaders tijd.

Tot slot nog een dankwoord. Bij het verzamelen van de foto's en het verkrijgen van de nodige inlichtingen hierover heb ik de medewerking gehad van vele ingezetenen van onze gemeente. Zonder deze helpende handen was ik zeker niet tijdig klaargekomen. Hiervoor mijn welgemeende dank.

1. Juist voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, in 1914, kwam het gemeentehuis in het dorp Gorssel gereed. Daarvoor had het in Eefde gestaan, op de hoek van de Rustoordlaan en de Raadhuisstraat, en wel van 1863 tot 1914. Vóór die tijd, van 1811 tot 1860, was de secretarie gevestigd ten huize van de burgemeester. Dit was de heer J.J. de Vuller; hij werd opgevolgd door zijn zoon J.A. de Vuiler. Zij bewoonden het huis "De Wolzak". Ook bovenstaand gemeentehuis werd in de loop der jaren weer te klein en de eerste grote verbouwing vond plaats in 1939 en kwam gereed in 1940. Omdat het in de oorlog nogal werd gehavend, was herstel in 1945 noodzakelijk. In 1954/1955 werd er weer een verbouwing noodzakelijk, evenals in de jaren 1974/1975. In december 1975 was het weer te klein en vertrok de sociale dienst naar "Den Oldenhof". In 1976 volgde de rijkspolitie door vertrek naar huize "De Zonnekamp" aan de Hoofdstraat.

2. De Joppelaan, vroeger Stationslaan of Stationsweg geheten, komt naast het gemeentehuis in de Hoofdstraat uit. De plek waar nu ons gemeentehuis staat was vroeger een deel van de tuin van "De Roskam". Bij de bouw van het gemeentehuis, in 1914, werd deze grond door de familie Van der Meij, van hotel "De Roskam", afgestaan. De thans aan deze weg staande kastanjebomen waren er toen nog niet en parkeerruimte had men nog niet nodig. Bij huwelijken werden toen rijtuigen gebruikt. Dit laatste begint steeds meer terug te komen, vooral nu de "Vereniging van het aangespannen paard" voertuigen en paarden beschikbaar heeft voor speciale gelegenheden.

3. Op de hoek van de Joppelaan en de Hoofdstraat ziet u de familie Floors uit Deventer op de fiets. Het waren vader Anton Floers, zijn beide zonen (aan het hek op de fiets) en verdere familieleden. Zij maakten zondags vaak een fietstochtje naar Gorssel, waar zij een zomerhuisje hadden nabij de Kamperweg. Het huis op de hoek, dat thans "Musica" heet, werd toen bewoond door de heer Van der Meij, gemeenteontvanger. Het was tevens pension en postagentschap. Het huis wordt nu bewoond door mevrouw Plant-Schoemaker.

4. "Den Oldenhof" was een particuliere zenuwinrichting en stond onder leiding van dokter Schuitemaker, die op de "Haytinkhof" woonde. De inrichting werd in 1938 opgeheven en aangekocht door het secretariaat van de Katholieke Vrouwelijke Jeugd van het aartsbisdom Utrecht. Men hield hier trainingsdagen voor leidsters van de KJM en de KJV. Na de Tweede Wereldoorlog werd de opleiding van de gezinsverzorgsters ter hand genomen. Tijdens de oorlog heeft het onderdak verleend aan de bewoners van het klein seminarie van Apeldoorn, die hun huis voor de Duitsers moesten ontruimen en na de oorlog heeft de Politieke Opsporingsdienst daar haar zetel gehad en werd het huis "Veldzicht" gebruikt als concentratiekamp. In 1953 is het complex verkocht aan de gemeente Gorssel, die het pand wilde bestemmen voor een bejaardentehuis, doch het gebouw werd hiervoor afgekeurd. Daarna is het verhuurd aan de PGEM als vakantie- en herstellingsoord. In 1970 werd de huur opgezegd en werden beide huizen, "Veldzicht" en "Den Oldenhof", verhuurd aan de Stichting Bartimeüs als tijdelijk onderdak voor dubbel gehandicapte kinderen. Nadien is het verbouwd en in 1975 bestemd voor welzijnscentrum. Huize "Veldzicht" werd toen ter beschikking gesteld voor het jeugd- en jongerenwerk.

5. Even voorbij "De Berkel" en "De Bloemenkamp", ongeveer ter hoogte van de garage Denekamp, stond de fotograaf om deze foto te nemen in de richting Deventer. Links het huis "Nooitgedacht", daarnaast (tussen de bomen door nog even te zien) het huis van de dames Geerdes. Waar nu rechts de huizen zijn gebouwd, stond toen alleen dit mooie, Saksische huisje. De rondweg, die vlak voor de Tweede Wereldoorlog om Gorssel werd gelegd, was er nog niet en ook de elektriciteitszaak van Lensink was er nog niet. Dit was de rijksweg naar Deventer, met brede bermen, maar zonder rijwielpaden.

6. Via de Veerweg komt men aan de IJssel en hier was vroeger een voetveer over de Lissel naar Wilp. In de verre omtrek was dit veer bekend en er werd ook veel gebruik van gemaakt, vooral toen men nog zonder fiets grote wandelingen moest maken en men wel de kortste weg zocht. Bovendien was Dommerholt al van oudsher de losplaats van zand, grint, riet en turf. Het café heet tegenwoordig "De Houtwal" en herinnert aan de tijd dat hier hout uit de bossen van Gorssel werd ingeladen. Op de foto links de veerboot met de laatste veerman Tuitert aan de riemen. Als vroeger het rundvee naar de overzijde moest, gebeurde dit zwemmend achter de roeiboot.

7. Toen het water in de IJssel nog schoon genoeg was om er in te zwemmen, was er ook een zwembad nabij Dommerholt aan de Houtwal, een honderd meter ten zuiden van het haventje. Veel kinderen hebben toen onder leiding van badmeester Theunissen leren zwemmen. Hij was tevens raadslid van de gemeente Gorssel. In het najaar werd het bad uit de IJssel genomen, wat een heel karwei was. Het bad dreef op tonnen en moest uit het water voordat er ijs kwam of hoog water. Door oorlogsomstandigheden is het bad zodanig beschadigd dat het niet meer in dienst kon worden gesteld. De watervervuiling in de IJssel deed de rest. Sedert 1969 zwemt de Gorsselse jeugd in de Boskoele en fungeert de IJssel niet meer als zwemwater.

8. Terug van de IJssel naar de Molenweg, waar een foto is genomen ter hoogte van het huis van de heer Klein Haar (links). In de verte het huis van Lenselink en nog verder de molen, waar toen de molenaar nog van de wind leefde. De postbode bracht de post nog te voet rond en had nog even tijd voor de fotograaf.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek