Groesbeek in oude ansichten deel 1

Groesbeek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.G. Driessen
Gemeente
:   Groesbeek
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5812-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groesbeek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

<;roesbeek

Srati n

vltr. firma U"C'd. I. .\. van Bernebeek ,

9. Het station Groesbeek werd geopend bij de aanvang van de lijn Klecf-Nijmcgcn op 9 augustus 1865. Het gebouwtje rechts was een noodlazeret voor reizigers die uit Duisland kwamen en met pokken besmet waren, In 1889 werd een tweede spoor en perron gebouwd. Er was toen een tandarts uit Kleef, die enkele keren per week spreekuur in Nijmegen hield. Tijdens het oponthoud in Groesbeck hielp hij in een hoek van de wachtkamer Groesbeekse patienten. In 1910 vervoerde de trein per dag wel vijfhonderd Groesbekers naar Kleef om daar te werken in de fabrieken. 7 oktober 1934 werd station Groesbeek gesloten voor reizigersvervoer; in 1938 werden het stationsgebouw, het seinhuis ende perrons afgebroken en werd het huidige dienstgebouw geplaatst, Een enkele keer deed het nog dienst a1s station, bijv. bij bedevaarten naar Kevelaer.

Pensionaat Marienthal

Groesbeck.

10. Vanafhet station kijken wij op het "Duitse Klooster". Het linker gedeelte was vroeger het "le klas" hotel "Bellevue", dat in 1875 gekocht werd door Duitse zusters. In de kroniek van deze zusters 1ezen wij: "Daar de Ku1turkampf in Duitsland het geven van onderwijs aan religieuzen verbood, had de Congregatie van de barmhartige zusters van de H. Carolus Borromeus te Trier dit huis gekocht, De zusters vestigden zich in Groesbeek op 24 juni 1875 en begonnen er een school voor huishoudleraressen. Tevens namen zij tot 1951 de wijkverpleging op zich. In 1914 werd de school vanwege de oorlog ges1oten. Van 1916 tot 1919 diende het voor inkwartiering van soldaten en commiezen. Vanaf 1920 herstellingsoord voor zieke zusters en pension voor dames. In 1942 begonnen de zusters een meisjes-Mulo met internaat tot 1968. Thans is het een rusthuis voor dames en heren."

II. Bij de spoorwegovergang terugblikkend, hebben we een mooi gezicht op de winkel van Kaatje Cillessen en het postkantoor met zijn torentje. De snoep- en sigarenwinkel werd gebouwd voor 1760 en gesloopt in 1919; de winkel was zeer gunstig gelegen bij de school in de Kerkstraat. Op de overweg zien we het vervoersmiddel van diedagen, dekruiwagen, vol met sprokkelhout. Rechts hethotel "Groesbeek", achtereenvolgens bewoond door: notaris Coppens, notaris Terwindt, pensionhouder Hermans, pensionhouder Van Weeren, pensionhouder Van Groothuizen en Dora van Bernebeek. In 1928 werd het bondshotel, onder leiding van C. Franzmann. Nadeoorlogwas het nog enkelejaren in gebruik als bibliotheek. In 1959 werd het gesloopt, om plaats te maken voorde bouw van de huidige Boerenleenbank.

Dorpstraat - Groesbeek.

12. Bij het begin van ,,'t Terp" genieten wij van een rustiek uitzicht. In 1760 stonden vanafhier zeven pan den rechts en drie links. Het pand rechts werd vermoedelijk gebouwd in begin 1800 en was toen tien bij negen meter groot. Zeker vanaf 1868 werd het bewoond door de familie Driessen. Het is altijd een cafe en logement geweest. In 1872 kwam daarbij een beugelbaan. Omstreeks 1800 was er in het voorhuis ook 'nog een winkel, terwijl er in het achterhuis vaak paarden geslacht werden. Tevens was het een opslagplaats van bouwmaterialen. Bij de komst van de "IJzeren baan'' kreeg het cafe de naam: "In de Locornotief", Links tussen de bomen stondde villa . .Agnes", onder andere bewoond door spoorwegopziehter Lucas. De laatste bewoners waren de familie De Werdt (cafe en slijterij). Na de oorlog is de villa gesloopt.

13. Devoorgeve1vancafeDriessenomstreeks 1900. Links van het huis staat de drinkbak voor de paarden. Van links naar rechts zien we: Gerrit Driessen, nu 87 jaar (aannemer-metselaar-cafehouder), zijn vader Reinier Driessen (hetzelfde beroep), Antoon van Vugt uit Kranenburg (onder andere 1eermeester van de fanfare), J an Driessen ( ook metse1aar en cafehouder), de vrouw van R. Driessen, R. Derks en daarachter twee spoormannen. Ret huis daarachter is een drie-woningshuis, bewoond door Manus Ingenerf(grofsmid), de weduwe Gie1e en de bekende veldwachter Savie. Ret huis werd gebouwd in 1880 en gesloopt in 1910 wegens spoorwegwerkzaamheden.

14. Om de geschiedenis van de Dorpsstraat volledig te maken is hier nog een kaart van "Die kleine Konditorei". H et pand is gebouwd in 1930 door Kaat Driessen en later voortgezet door haar zoon Willy Driessen (in de denr) en zijn vrouw Anneke Driessen-Nillesen (serveert op het terras). Daar zitten Kaat Driessen en j uffrouw Van Dieren (vroedvrouw). De foto is genom en vanaf de Iosplaats van het spoorwegemplacement (nu park). De palen links en rechts zijn van de hekken van de losplaats. In de laatste wercldoorlog werd het pand gedeeltelijk verwoest. Het is later weer voor een deel opgebouwd. In 1950 verhuisde Driessen naar de over kant en werd dit h uis achtereenvolgens bewoond door de artsen J. Koot en P. v.d. Tillaard en de huidige H. M. H. Kupers.

Dorpsstraat - Groesbeek.

15. Een romantisch gezicht op de Dorpsstraat. Rechts de winkel van Frans van Bernebeek. Voorbij de derde boom stond de straat- of dorpspomp, voor het cafe van Willem den Doop. De "vrollie" zien we op de stoep metde "scholk" aan. De stalhouderij van C. Cillessen, links in de bocht van de Mookse straat, is op de foto net niet zichtbaar. Dan komt het pand van S. Wiggelo. Daarachter stond in 1760 ook reeds een huis, nn een hotel. De eigenaars in die tijd, Manders en Van Lith, verkochten het aan P. Hurkmans in 1902. In 1911 branddehetaf en is weer door Hurkmans opgebonwd. Hij verkocht het in 1940 aan de kerk. Het werd parochiehuis en is verwoest in oktober 1944. Opvallend zijn de water-i.duikers'' en. voor het hotel, de drinkbakken voor de paarden van de toeristen, die per rijtuig naar Groesbeek kwamen.

l"ereeni~ng: ,Jo ~ul In ~enoegeil") Ie Groe~eel

UITVOERING

Op ZOl1dag 9 :Tehruari 1896, 's AVONDS TEN 6 ORE, PRECIES.

BOV/::SZ.4AL: y,jTEL VAS LITH.

??

-

ef:o.fj==r:-.a.: £oE

N'. I. I:TRODCCfIE. (piano.)

N·. 2. ALLEEX. (Solo.) Dramatisch Lied.

w«':moectie blikt de bleeke mull ( Een brsvc ;t tn.d un =ijn ai,

i>o<w ;r'1'''''C wol~co beeo. ZiJ Irtte: "p ;d znij# CTet:l.

Zijn.:ti~m~~a:: ~:~Ii! un. wih"',~e'~.=~~~tI)ij,

Mijn Mer ?? >i~ en ked"dt eter. w ~el pi de. 'fTc~d mij "'CC:,

Hij liet om in "t geweee. , 't VU b~c1 om ml) heeD.

)Ii)o ClM>C'der wn'f nl1 Ul:lnctdric:t ~1u.r cl'cngd TtOO'&' D"'-t zaaJ'eet

lk bell alkeD., 1l~! . - tfecT.

I l.k .?.?.. ' :aJI«n. slkcllo!

Xu .??? eee ik bij dit ,J;: Ik ",:t.!. )tau .:lllboop Ilie 0 MC1l.

Want liddc Dam. 'WU lic{dc cat, CocU wil gd(bi~ aJ.Icco.

Sl~apc dicTlxCl) slupt m Ilcimcn l:Cbt. 't u :w:tkhrid. dat ii, wee.

~ a1s de blijdt' 11tOCl:n1 1.ac:bt, .

~;k:Dietraeer~,~

:'.;. DEVIER LAXDYE Hl:lZERS.(Ko';'. Voordracbt.)

:'·4· Dt t'ric .@oh1mgtnootrn.

(Blijspel met zan&:. twee Bedrij"Ven.)

f'EIISO.VEN.·

PAUL AD.~s. Goudgraver, B.£l.:KV£LD. Logemcnthouder.

P.·t:L AD.. 1:-:, Zaakwaarnemer.. HA~ .? Koffiehutsbedicnde,

PAl'L AD"'"" Schilder. DoRIS. Brievenbestell er.

+< A ZEo

::'·5·

DRA:)IATtSClJ ~KO~JJ CH. (Duct.) K 'VV' rtje vinder (BLljSPEL IN kN B£I)RqF.) PERSONEN ..

DoRloIA". I D_~. KJ.l:':'<-"£R, I UVQ"':n. "CE..,-rt:S 'AS POUTIE.

x .6.

PA~.(Pl'S, K. telein. T()()~. zijn Knecht. GOREkS. I

LSI'ER. ~ Getcjeoekers. RA:K:-'. I

16. Ook op cultureel gebied kwam men in beweging. Ornstreeks 1895 werd de vereniging "Tot Nut en Genoegen" opgericht. Het was een kleine tonee!- en zangvereniging. Hierin speeldenonder andere mee: Jan Driessen, Toon Oomen, Will em den Doop. De uitvoeringen werden gegeven in de bovenzaal van hotel Van Lith. De eigenaar was "unne stadse heer". Dit liet hij blijken door de ontvangsten uit het cafe te verdelen over twee geldladen, voor burgers en boeren, H et grote vermaak van die dagen was de beugelbaan, op de Altena, onder aan de Stekkenberg, waar nu de zaal van Jacobs staat (terp) en bij Driessen. Verder verpoosde men in het cafe of door "terp-um" te lopeno Wilde men dansen of blaasmuziek beluisteren, dan liep men langs het spoor naar Kranenburg.

Groesbeek Dorpstraat

17. Het pand van Sander Wiggelo na de verbouwing in 1913, met zijn nieuwe bakkerij-cafe en kruidenierswinkel; nu maatkleding H. Derks. Dit gedeelte noemde men het marktplein. Hier werd de markt gehouden en op de eerste zondag na 27 september (Cosmas en Damianus) werd hier de kermis gevierd. De helc straat stond vol met kramen en tentjes en later stond hier de draaimolen van Saedt. Met de kermis werkte nicmand, dat was wet. De "hausierders" waren thuis gekomen en familicleden waren overgekomen. 's Zondags werd niet gedanst, alleen "gepruu ... fd", 's Maandagsmorgens om acht uur begon het dansen in danstenten bij Braam en Den Doop. Bij de eerste dans werd een glas rode wijn aangeboden, Elke dans kostte vijf cent, welk bedrag op twee "eetenstaelders" werd opgehaald. Het dansen d uurde tot zes uur en de cafes sloten om tien UUL Omdat de Horst en de Bruuk hier ook kerrnis vierden was het erg druk in ,;t Terp",

18. De dorpspomp omringd door sehoolkinderen die er hun dorst lesten. Ook de huismoeders kwamen hier het water halen en de voerlieden lieten er hun paarden drinken. In de meeste huizen waren weI pompen aangebraeht, maar de kwaliteit van het water verschilde weleens. De waterleiding kwam in 1928 en het elektriseh lieht in 1917, doeh nog niet voor het gehele dorp. In de winter moest de dorpspomp afgedekt worden met stro. De pomp was het algemene punt van samenkomst; ook voor de jeugd van de Horst en de Brunk die hier naar school moest, Er zij n op deze plaats heel wat goede en snode plannen gesmeed.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek