Groesbeek in oude ansichten deel 1

Groesbeek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.G. Driessen
Gemeente
:   Groesbeek
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5812-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groesbeek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Greet uit Groesbeck.

39. De bossen random Groesbeek zijn oak rijk aan geschiedenis. In oude tijden heette dit bos "Nederrijkse woud" en vormde een geheel met het "Overrijkse bos" (Rcichswald), Het was het heilige woud der Batavieren. Later werd het jachtterrein van keizer Karel de Grote. In de vijftiende eeuw kwam de scheiding tot stand. Via verschillende cigenarcn kwam het omstreeks 1860 in bezit van de familie Rijnbende. Zij hebben het gebied bebost met grove den en fijne spar; voordien stond er grotendeels eikehakhout en heide. Op de foto de ingang naar het landhuis de "W olfsberg", nu begin Heumensebaan (de Kaaskes). Deze weg mocht men niet betreden zonder een pas vande eigenaar (tot 1925).

40. Op een van de mooist gelegen plaatsen bouwde Rijnbende zijn landhuis, de "W olfsberg". Zo genoemd omdat in 1822 de laatste wolf in dit bos geschoten is door de houtvester Gijs Montenberg. In het begin van 1900 vie! het landgoed door overerving en verkoop in vier delen uiteen. Huize de .Wolfsberg'' kwam in het hezit vanjonkheer Van Lawick van Papst. Na het overlijden van dejonkheer werd het huis in 1930 verhouwd tot een eerste-klas familiehotel door de heer J. Kraft. Sinds dat jaar hebben vee! vreemde!ingen genoten van het "onvergelijkelijk mooie panorama over het daldorp Groesbeck".

41. Wij eiteren: .,De eigenaar is zoo welwillend, tot zijn bezittingen vrijen toegang te verlenen, met dien verstan de evenwel, dat men zieh ecn toegangskaart verschaft, die door of van wege den heer M ontenberg wordt afgegeven, en dat men de onrniddellijke nabijheid van de woning verrnijdt". Links van de "Wolfsberg" komen wij in de "krombuukenlaon", die vroeger bij het landhuis behoorde. Dit was de plek waar de dorpsbevol king op zondagmiddag naar toe wandelde; en waar jongens lonkten naar de meisjcs. De vraag: "Godde me naor 't van Papst?" betekende dan ook vaak meer dan aileen een boswandeling.

~o. 3'165 1.. R. V.

Gezlcht op Groesbeek.

42. Wij wandelen terugen genietenin het park van het landhuis de "Wolfsberg" nog even van het mooie uitzicht over Groesbeek. Reehts de toren van de oude kerk, dan een gezieht op het Binnenveld, de heuvels daarboven en op de Witte- ofN oordermolen. Meer naar links de weide van Grad Cillessen, waarop toentertijd alle dorpsfeesten gevierd werden. Wij denken hierbij aan festivals van de fanfare en aan koninginnefeesten; waarbij de jeugd elkaars kraehten beproefde bij het paalklimmen, zaklopen en touwtrekken,

Or-oesbeek, Binnenveld.

43. Uit het bos wandelend komen wij op het Binnenveld. Links de kazerne van de marechaussee, omstreeks 1905 gebouwd. Daarachter stond de "bessemfabriek" van Hanneke Bagels. Eerder was er in het pand een weverij gevestigd. Hierbij aangebouwd was het pension "Hoornwijk" van de familie A. Kraft (1910). Het huis rechts werd achtereenvolgens bewoond door: de familie Tillemans, familie Kuijpers en thans familie Veulings. Het pand daarachter werd bewoond door de familie Jacobs (post) en nu door de familie Th. Giesbers. Het huis achter de boom was van G. Faassen, schoenmakerij. Van de personen op de voorgrond herkennen we aileen Jan Driessen (tweede van rechts).

Groesbeek

44. Van het Binnenveld lopen we rechts af, de klef op. Dit is de Houtlaan. Waar nu de burgemeester woont draaien wij oris om en kijken op villa "Maria". Ze werd in het begin van 1900 gebouwd door de heer Van Hoorn, en later bewoond door dokter Paayens en baron Van Larnsweerde. Deze verkocht het aan de P.H. die hetals kinderhuis ingebruik nam. Daarna was het pension vande familieS. de Heyen sinds 1970 weer in bezit van de Groesbeekse Tehuizen. Het huis links is de "Electrische Brood-, Beschuit- en Banketfabriek Het Anker" vande heren W. en H. Verbeeten. Aileen de grossierderij, die in 1935 opgericht werd, bestaat nog. Op de voorgrond rcchts het bekende "M opkesveld".

45. Wij lopennuover de Binnenveldseweg naar de oude kerk. Rechts woonde koster Van Kleef. Later heeft er nog enkele jaren een kost er gewoond die tevens poppendokter was. Links zien we het huis van de heer Gescher, die er een manufacturenwinkel hield. Hij was tevens kerkmeester en als hij in de kerk met de "klingelbiigel"rondging, prevelde hi] binnensmonds: "Smiet mar ien, de helft is van mien". Achter het huis van Gescher en links naast de toren woonde de familie Hagemans, een schildersbedrijf, later werd de zaak voortgezet door W. Meussen. Tussen de toren en het koor van de kerk liep een weg rechtdoor naar de Zevenheuvelenweg.

46. De historie van de kerk en toren. De kerk is vier keer herbouwd op dezelfde plaats. De eerste bouw dateert rond 950, waarschijnlijk een houten kerkje, dat verrnoedelijk door brand is verwoest. De tweede bouw vond plaats ornstreeks het midden van de elfde ecuw, De stijl was romaans. Deze kerk heeft het verrnoedelijk enkele eeuwen uitgehouden. De derde bouw, grotendeels op de oude fundamenten opgetrokken, was in vroeg-gotische trant. De vierde bouw, dus het huidige in 1954 gerestaureerde bouwwerk, werd in de vijftiende eeuw gebouwd. De toren kwam gereed inde veertiende eeuw. In 1798 heeft een ramp het schip van de kerk getroffen, waardoor de toren los van de kerk kwam te staan. Herstel ging de draagkracht van de protestanten te boven, Daarom bepaalde men zich tot het optrekken van een afsluitmuur. Het koor kwam hierdoor los van de toren. Ditduurdetot J954.

r

--: i~ro~bee,,- -r» r

vii, ~ .e; T~ /~

~ kslraal.

47. De kerkgeschiedenis van de oude kerk. In de dertiende eeuw behoorde de kerk tot het aartsbisdom Keulen, het aartsdiaconaat Xanten en het diaconaat Syflick, De kerkheiligen waren Cosmas en Damianus. In 1384 kwam de eerste pastoor, H. Bantniken. Ornstreeks 1500 waren er driehonderdvijfentwintig communicanten. In de tweede helft der zestiende eeuw drong de Hervorming ook naar Groesbeek door en namen de protestanten bezit van kerk en toren. De in 1555 benoemde laatste pastoor, A. Schippenbeeck, moest de kerk verlaten. In 1612 deed de eerste predikant zijn intrede, P. Calcarius. Jarenlang is er onderhandeld over teruggave der bezittingen, In 1809 werd "de afbraak van de buik van de kerk" (dit was na de ramp) ter beschikkingvandekatholiekengestcld. Met deze stenen werd het schoolhuis, dat vlak bii de kerk stond, gerepareerd (zie links op de foto).

48. Een klassefoto bij de oude school in de Kerkstraat. Het witte huis daarachter is de winkel van K. Cillessen. Een van de jongens draagt het vaandel "Groesbeeks Toekomst". Links staat de "undermester" L. Weyers, die samen met rneester Befort vee I heeft gedaan voor de verbetering van de landbouw door het geven van landbouwonderwijs. Bekende leerkrachten uit die tijd waren de heren Smolders, Th. Tervoort, Th, Rutten en de dames D. Hamer en R. Roos. Als grondlegger van het ambachtsonderwijs mag Jos Hagemans niet onverrneld blijven. De haardracht van de jeugd was destijds zeer kort. Wie tot deze klas behoorde, moet een hoge !ecftijd hebben om zich op deze foto te kunnen herkennen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek