Groesbeek in oude ansichten deel 1

Groesbeek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.G. Driessen
Gemeente
:   Groesbeek
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5812-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groesbeek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Op de Molenweg werd in 1914 een nieuwe school gebouwd. De oude school was toen meer dan honderdvijftienjaar oud en dus ongeschikt voor het onderwijs. In 1925 vestigden de gebroeders Hoogenbosch er een kinderschoenfabriek "de Ooievaar". Na de opheffing in 1936 vestigden er zich de Klema en daarna de Lola. In 1952 ishetgebouwafgebrand. Eenk1assefoto bij de oude school. Schooljaar 1910-1911. Van links naar rechts van onder afaan: N.N., N.N., P. Jochijms, J. Schreven, J. van Oort, F. Tie1emans, Gansevoort; tweede rij: M. Gies bers. Reijman, Weiiers, Snitker, Peters, V oerrnans, Snitker, P. Eikhout, H eimerichs; derde rij:.I. Driessen, Smolders, N.N., C. Jansen, F. Weijers, Marie Bouwman, Wim Voet, Bertha Wcijers. hovenmeester Smolders, T. Ostendorp, H. Kruijff, J. van Duijnhoven, De Bruin; vierde rij: J. Kersten, Kersten, Verstegen, G. Nillessen. N.N .. W. Claus, B. Jacobs, Voerrnans, G. van Doorn.

50. Op de foto zien wij bovenmeester Smolders met zijn klas en in het midden zijn opvolger de heer Tervoort. De klassen waren door het hausieren en de kinderarbeid op het land in de zorner slecht bezet. Vanaf oktober tot Pasen waren ze voL In 1855 was de meisjesschool opgericht door de zusters van liefde. "Ze begonnen met aan arme kindren onderrigt te geven in N aayen en braayen. De hemel vertaaye het geduld der Zusters." In de Bredeweg was in 1901 een openbare school voor jongens en meisjes opgericht en in 1914 een op de Horst. De hervormde gemeente bouwde in 1911 een school aan de Molenweg. Op confessionele grondslag kwamen de scholen van het dorp in 1924 en die van de Horst en de Bredeweg in 1926.

51. De Ottenhoffstraat was de grote weg naar Nijmegen tot 1922, toen de nieuwe weg werd aangelegd. Rechts opde hoek stond in 1760 ook al een huis. Het huis dat we nu zien is van latere datum en werd bewoond door rentmeester D. Montenberg, later door de ouders van pastoor G. Thuring, nu door de familie Th. van Bergen. Daarachter woont nog steeds de familie R. Driessen. In het volgende huis woonde Hendriks (confectieatelier); het is nu in het bezit van de familie W. Bagels. Het witte huis was van burgemeester Ottenhoff; nu woont er W. Kesseler. Vlak voor de oorlog woonde er Ernst Voorhoeve, beeldhouwer en leider van "Verdinaso", lnde bocht het huis van een bekend ondernemer, H. van der Horst. Op de moerasgrond ("zoomp") aan de linkerzijde woonde later dokter J. Beynes, achter de zadelmakerij van K listers.

..::

G OESBEEK

fj" [mecgsche we~

U'lt"'. Firma Wed I.. L van Bemebeek.

52. Deze verharde zandweg is de weg naar Nijmegen, de huidige Ottenhoffstraat. Het statige huis valt uit de to on bij de kleine huisjes met rieten dak verderop. Het huis wordt bewoond door mevrouw Rornbouds, die het later verhuurde aan Hendrik van Haarenomer een kruidenierswinkel in te vestigen. De zaak werd overgenomen door zijn knecht H. Coljee. Het pand is in 1944 verwoest. Daarachter zien wij de waterput behorende bii het h uis van "Pet-baos-ziene-Knilles" ofweJ de familie Nillesen, wagenmaker en tirnmerwerken, nu reeds langer dan honderddertig jaar. Rechts staat het huis van kleermaker Berson en verderop het huis van defamilie.f. Eykout, vishandel.

Groe beek

53. Wij zijn gekomen bij het begin van de Stekkenberg ook wel de "Baon" genoemd (naar Nijmegen). Rechts loopt de weg naar het Hordegat; links het cafe van Lindert Sterk en de winkel van Rend Bos. Op de "Klef' ertegenover bouwde Rend Bos tien woningen onder een kap, de zgn. Tien Geboden, die in de oorlog verwoest werden. De winkel is later overgenomen door de familie Hornbergen (bakkerij en ijsfabriek) en later door de familie Kersten (de Goeie), die er ruim dertig jaar lang een kruideniersbedrijf in uitoefende. De zaak verhuisde in 1971. In het midden tussen de bomen staat het stamhuis van de grote familie Nillessen "de Stoomp". Rechts het huis van de familie Peters "de Polvertuut" (de kruitzak).

Qr-oesbeek, l'l.;meegsc":le

.'---.

I

54. Een schilderachtig geheel bij de eerste glooiing van de Stekkenberg vormen de witte huisjes met rieten daken. De bewoners hiervan werden meestal aangeduid met hun bijnamen. Links de woning van "de Zwarte Ton" en Hanne "de Kappes"; rechts de familie Van Dijk met daarachter Piet Driessen (de Wilde). In de bocht het huis van "den Rooie Derk" en dat van "de Poomp". Midden op straat staat een huifkar met paard bij het huis van Piet de Wilde. Misschien is hij wei de voerman, want dit is hij lang geweest bij Braam. Hij was erg sterk en kon een paard aan de achterbenen opbeuren.

55. Om even uit te rusten nemen wij plaats op de hoop met hei op de hoek naar de Schouwen berg, en overdenken dat het een heel karwei moet zijn om met rijtuig of kar met paard bespannen deze weg omhoog te gaan. In hethuis rechts woont Gerrits, links woont Jacobs; daarachter "dun Kloksebekker", Leenders, Baoleman, Gerrits, ("Wiek zunne Jan") en Peter van Driek. Achter de Eikewal (bomen) lag het "Vlak" waar later Germania ging voetballen. De Eikewal was de historische grens van het landgoed van de farnilie Van Hemert, die hun landhuis hadden staan op de Inginaheuvel, nu de Muntberg.

Stekkenberg - Groesbee c.

56. Boven op de Stekkenberg aangekomen hebben wij een weids gezicht op het dorp. Op de voorgrond links gaat een paadje naar de Leppert; op de hoek de woning van Kersten of Matthes van de rooi Truj, die afgebroken is; daarvoor J. Bons, nu de vishandel van P. Vissers; verder bergaf H. Cillessen. Aan de rechterkant op deze foto ziet men dezelfde huisjes als op de vorige foto, maar in omgekeerde volgorde. AIleen het witte huisje van Funs van TO! en zijn zuster komt hier nog bij. Ze zijn bijna alle afgebroken of in de oorlog verwoest. Onder in de bocht zien we de woning van de rooie Derk met zijn vishandel. Op deze foto van] 913 hebben al veel huizen een pannendak. De Stekkenberg en directe omgeving telde in 1760 pas veertien huizen, in 1800 ongeveer veertig en in 1853 reeds zestig woningen. Bij het begin van deze eeuw stonden er honderdtwintig en in 1930 waren er tweehonderdvijftig huizen.

57. Groesbeek gezien vanaf de Schouwenberg. Dit mooie panorama spreekt voor zich. Daarom zullen we enkele regels wijden aan de trek of het "hausieren". Door de grote armoede hier en de toenemende welvaart in het nieuwe industriegebied aan de R uhr in 1870, trokken veel Groesbekers daar naar toe am de kost te verdienen. Ieder jaar na Beloken Pasen trokken ze in een lange karavaan van woonwagens "het Pruis" in. Ze ventten met manden, bezems, boenders en paraplu's. Sommigen bleven er wonen, maar de meesten, die hun dorp en oude stiel niet in de steek konden laten, keerden tegen 27 september het feest van Cosmas en Damianus, naar hun dorp terug, want de zondag daarna was het kermis. Dit festijn werd door de bevolking intens gevierd, Dit was begrijpelijk, daar andere feesten in de loop van het jaar zeldzaam waren.

58. Over een slecht begaanpaar pad komen we in de "Hord". Nog niet zo heel lang geleden werd hier nog zand gewonnen. In het zandgat stond een grate zeef, waar het zand in gezeefd werd. Het oude woord voor een grove zeef is horde, vandaar de naam. Links woonde Eemers of Jan de Lollige, die een winkeltje had, waarin onder andere Duitse Schnapps verkoeht werd. In het midden had Doat sien Det (Det van Hendrik) haar huisje staan. Op de "klef" Dorus den Does, die getrouwd was met Koat de Keizer. Later trok Sodje er in. Omstreeks 1850 moeten hier nog plaggenhutten gestaan hebben en werd beschutting gezoeht door in de wal een kuil of hoi te graven. Er heerste hier, zoals bijna overalin het land, een geweldige armoede.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek