Groeten uit Lombok - Het wijk in de twintigste eeuw

Groeten uit Lombok - Het wijk in de twintigste eeuw

Auteur
:   Stichting Oud Lombok
Gemeente
:   Utrecht
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1528-5
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groeten uit Lombok - Het wijk in de twintigste eeuw'

40 Ternatestraat met Lubrobakkerswinkel. Parallel aan de Kanaalstraat, tussen deze straat en de Vleutenseweg, ligt de Ternatestraat.

Op de kruising met de ].P. Coenstraat stand de bakkerij van Schmidt (rechts op de fota) die het in de wijk bekende Lubro-brood verkocht. De zaon van bakker Schmidt was in 1909 met geleend geld van zijn moeder de Luxe Brood en Banket Bakkerij (Lubro) in de ].P. Coenstraat begonnen. Dertig jaar later was het bedrijf uitgebouwd tat 11 0 broodwagens en 235 personeelsleden. De bakkerij zau tat 1950 in de Abel Tasmanstraat blijven bestaan en leverde brood aan diverse winkels in de regia. De fabriek werd echter te ouderwets en te klein. In Utrecht-Noord werd daaram een nieuwe gebouwd.

Met de Lubro-broodfabriek verdween de lekkere gem van vers brood uit Lombok. De Lubro-vestiging in de Kanaalstraat was de kleinste en heette nummer drie.

41 ].P. Coenstraat richting].P. Coenbrug. In 19 15 woonden vele hoge militairen in de statige].P Coenstraat.

Links is een 'Coiffeur' (kapper) gevestigd en aan de rechterkant is de tabakszaak van De Ru. Dit was familie van Anton de Ru, winkelier in de Damstraat (zie fota 22). Later vertrakken veel militairen naar de wijk Oog in Al en werden de meeste grate officiershuizen opgespitst in bovenen benedenwoningen. De prachtige dakversiering van het hoekpand is verdwenen, maar veel bijzondere ornamenten en balkons in de straat zijn intact gebieven.

Utrecht

J. P. Ccenst raa t

42 ].P. Koenstraat met R.K. Meisjesschool en de winkel van De Gruijter. Deze kaart werd uitgegeven door de heer H. Mattheus, koster van St. Antonius, Malakkastraat nr. 1 (zie 43 en 44). De kleinzoon van Piet de Gruyter, Jaques, began

op 1 september 1896 zijn eerste winkel in Utrecht

op hetVreeburg, onder de naam Stichtse P. de Gruyters Groothandel. Tussen 1898 en 1 911 volgden de vele ander Utrechtse vestigingen zoals op de Biltstraat en].P. Coenstraat. Op 18 juni 1918 werd het honderdjarig bestaan van het grootwinkelbedrijf gevierd. De broers Lambert en Jaques hadden de kruideniers binnen twintig jaar omgevormd tot een landelijke keten met tweehonderd winkels en eigen fabrieken.

Tot in de jaren zestig werden koffie, thee, rijst en cacao los verkocht. Sinds mei 1998 is in het pand aan de ].P. Coenstraat het Volksbuurtmuseum Oud Lombok gevestigd. N aast

reminiscentie (herinnerings) -projecten met Turkse, Nederlandse en Marokkaanse ouderen worden diverse tentoonstellingen gepresenteerd en activiteiten georganiseerd over

de historie van de buurt en haar bewoners.

Jan Pieterzoon Koenstraat met R. K. MeisjesschooJ, Utrecht

43 De St.Antoniusschool VOOT Meisjes, L.a. en u.L.0.,].P. Coenstraat. In een huurpand aan de].P. Coenstraat 54 startten op 13 oktober 1903 drie zusters franciscanessen een bewaarschool. Nag diezelfde dag presenteerden zich negentig kleuters. Omdat het pand acuut te klein was, werd nr. 56 erbij gehuurd, zodat beneden de school kon worden ingericht.De zolder diende als huisvesting voor de zusters. Op 19 maart 1905 werd het nieuwe klooster- en scholencomplex op de hoek van de ].P. Coenstraat en de Kanaalstraat geopend. Het antwerp was van de architecten die zich oak voor de Antaniuskerk hadden ingezet. Het bestand uit twaalf schoollokalen, twee naaiklassen, twee bewaarscholen en een gymnastieklokaal.

44 St.Antonius Jongensschool, Malakkastraat. De eerste tien jaar was de meisjesschool (fota nummer 43) gemengd, wat toen als een noodzakelijk kwaad werd gezien. Met de verkoop van ansichtkaarten werd

in 1912 opgeroepen tot gebed en financieJe hulp voor de bouw van een jongensschool. De kaartenactie had succes.

Op 1 september 1914 werd de school geopend.

Tot eerste hoofd werd aangesteld de heer H. Swuste uit Hilversum. Er werden elf leerkrachten aangesteld voor 420 leerlingen. De school fuseerde uiteindelijk weer met de meisjesschool in 1965. Aparte scholen werden in deze peri ode als opvoedkundig onjuist gezien.

Rechtsonder zien we de religieuze boekhandel van de koster H. Mattheaus. Direct naast de school links zien we de au de onderwijzerswoning van Swuste. De straat biedt uitzicht op het Bankaplein. Momenteel

is Stichting Service West de belangrijkste gebruiker van het pand. Zij ontwikkelt wijkgerichte projecten in de dienstverlening en proj ecten voor het scheppen van werkgelegenheid. Stichting Service West is

een van de Urban-projecten in de wijk Lombok (zie oak tekst bij fota 77).

51. Antonius JongensschooI, Malakkastraat, Utrecht

45 Klooster zusters franciscanessen. Kanaalstraat.

Foto links: voorzijde. Zuster Engeltrudis wenst op deze ansicht haar 'Lieve Broers en Zusjes' een zalig nieuwjaar. 'Op de eerste plaats kom ik U een Zalig Nieuwj aar toewenschen en dat de goede God U alles mag geven wat U naar ziel en lichaam nodig heeft. Oak heb ik uw kaart ontvangen en verno men dat Bertha en Jan van plan zijn am aan-

staande Zondag te komen. U kunt wei denken dat ik daar erg blij mee was. Doch tot mijn groote spijt moet ik U schrijven dat 't Zondag retraet dag is en ik geen bezoek mag hebben. Maar komt U dan maar aanstaande dinsdag. Als u komt bent U welkom dus in afwachting, dinsdag is 't geen hoogmis in de parochie kerk.

H. gegroet Z. Engeltrudis.'

Foto rechts: achterzijde.

De zusters waren van onschatbare waarde. N aast hun zorg voor de jeugd hielpen zij oak de ouderen die vaak in grote nood verkeerden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten eerst Duitsers en later Canadezen de gebouwen van de school voor inkwartiering. Pas aan het eind van 1945 konden de zusters terugkeren. Halverwege de jaren zestig stop ten de zusters

Klooster Zusters Franciscanessen.

Kanaalstraat Utrecht.

Achlerzijde,

gezien de veranderende tijden met het onderwijs en kozen voor andersoortig werk. Oak deze kaart is van zuster Engeltrudis aan haar broers en zusjes: 'Bij deze bericht ik U dat de goede Sint Nicolaas dit jaar voor mij naar een nieuwe bril moet kijken.' De ansicht is gedateerd op 26 november 1932.

46 Patronaatsgebouw 192 7 (fota: collectie Klein) . Binnen de parochie werden voor de jeugd tal van activiteiten georganiseerd. Het patronaatsgebouw had een eigen voetbalclub, 'PVC' (Patronaats Voetbal Club). In de winter van 1 927 was op het dak zelfs een heuse 'kunstijsbaan' aangelegd, die op deze ijskoude zaterdagmiddag door j ong en oud werd bezocht. Op de achtergrond van deze unieke foto is de au de Jan Nieuwenhuizenschool te zien. Aan de horizon is het Jaffaterrein zichtbaar. Het patronaatsgebouw is nu in gebruik als bibliotheek en wijkbureau.

47 ].p. Coenstraat 29. Deze kaart is een eigen uitgave van de Leesbibliotheek en de boekhandel van H. Kapteijn die was gevestigd op de hoek van de].P. Coenstraat en de Van Riebeeckstraat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de zaak van de familie Hamersveld. Zij hadden, behalve de boekhandel, een drukkerij in de kelder. Tijdens de oorlog drukten ze daarDe Vonk' , een illegale verzetskrant. De meeste winkels

in de].P. Coenstraat zijn verbouwd tot woonhuis. Aan een enkele muurschildering of etalageruit is het oorspronkelijke gebruik nag wei te herkennen.

]. Pz. Coenstrset.

48 ].p. Coenstraat 82a, hoek 1 e Atjehstraat, rand 1910.

Op de hoek van de 1eAtjehstraat stand de Vleeshouwerij en spekslagerij van M.].]. Ebbing. De koe is een zogenaamde paaschkoe, die de slager volgens traditie met Pasen kocht. Na een lange periode van vetmesten werd de soms zelfs versierde koe voor de winkel getoond. Vaste klanten kregen het voorrecht am met krijt aan te geven welk deel zij wilden hebben. De fota is genomen met in de rug het huis op nummer 84 (de andere hoek van de 1 e Atjehstraat). In dit huis was de kruidenierswinkel van de familie Sonneveld ge-vestigd. De cabaretier

Wim Sonneveld is hier geboren en getagen. Het pand is nu in gebruik als kantaor. In de slagerij worden tegenwoordig pizza's gebakken.

---

49 Jan Pieterszoon Koenstraat met de in aanbouw zijnde RK. Kerk. 'De eerste steen van de St. Antoniuskerk werd op 10 september 1902 gelegd. 'Alles was in opbouw, men was vol verwachting en hield daarbij voor ogen de spreekwoordelijke liefdadigheid van de H. Antonius jegens behoeftigen en armen, alsmede zijn innige liefde jegens het Allerheiligst Sacrament des Altaars', aldus pastoor

B. Mulder in 'Een Parochie onderweg' (1977).

De school moest nag worden gebouwd, evenals Transvaal. De huizen op het eerste stuk van de Abel Tasmanstraat zijn tegelijk gebouwd met de panden op de ].P. Coenstraat.

;,

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek