Groningen in grootmoeders tijd

Groningen in grootmoeders tijd

Auteur
:   K. van der Hoef
Gemeente
:   Groningen
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4982-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groningen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

48. Poster van de G.N.V.

49. Uitvoering van gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht in de Oude Harmonietuin omstreeks 1938.

50. Reclame van "De Klok".

toon klorit j" do b ?? lonsrijbi" C'9uur ;" onl<-. l'ook or h~ p ?.?. "oonlij contoct m ?? t ons opn_t ot: vio fo, ?. t ort"f e (;,on,

{ ??. n klont v ???. oo r- ~ok.t '30,." ond"A, ??? l,.;"3 vo" on5o ", ??? 1<. h~ " ????. juist h.t do ?? f von, W1J do." l, ?. "" 9"'" 3"",o~9.n door hem von d, ? .n5'f ??. un, J.4~ ~ U11."'e.r.,;: vr~ to 900n woor h~ WIt

.b:..,., lo ?.? t ?.?. seen <-<J~ In onu, ~tet ?? ;fi.k.

~ ,~ 4&r"> mcn,S. oJjlO w~ m~1 l!)f'I pc.r.soor,..

J:; e. 9.VQoJ~n6 ? rv .".,otf'C-,$_ .? un p.;r.:soo,,· I.;lc ??? 0Fvotl'ins"n en voce-coe-d ??. l ?.?.?

.[o.n 101")1 f:;J f'HClf j ond om mo..da. te orSl.imc.nf&<,¢I' or 4. d'5F~t4.,...e.n

...b. e, ", ,0 ..... 1 (.$ t& D"J d .? :to ..,., tnQ.t 005.??? I do .? ,., .t 1'9 dv. of' 0.,,,,,, '>'~ ?.?.?. o~ tc "", ? .k <Iolaf'l: tn btl e r voord¢q.1

51. Menu uit 1929.

52. Cafe Onder de Linden (met "Bier onder Koolzuur"), op de hoek van de Hardewikerstraat en de Eerste Drift, in 1930.

VIT DEN GEMEENTERAAD VAN GRONINGEN.

WERKLOOSHEID IN BET STRAATMAKERS BEDRIJF.

Adres van het bestuur der afd. Groningen van den Algemeenen Nederlandsehen Bond van Arbeiders werkzaarn bij Straten- en Wegenbouw, houdende verzoek de noodige bestratlngswerken niet uit te stellen, doch spoedig te doen aanvangen,

Adressanten, bestuursieden van genoemde afdeeling, geven te kennen:

dat de werkloosheid in het straatmakersbedrijf in de laatste maanden buitengewoon groot is en van 1 Jan. tot 30 April j.J. gemiddeld 80 pet. van het personeel, hetwelk regelmatig in Groningen werkzaam is, werk-

loos was; .

dat in de Jaatste we ken de werkloosheid niet vermindert, integendeel zelts toeneemt, waardoor vorenbedoeld personeel thans in Zijn geheet werkloos is, terwijl momenteel geen vooruitziehten op hervatting der werkzaamheden bestaan;

dat versehillende straten spoedige en dringende vernieuwing of herstelling behoeven, o.a. een aantal straten in de Oosterpoortbuurt, de Helper Oost- en Westsingel, de Noorderbinnenslngel e.a.;

dat aan het uitbreidlngsplan aan de Korreweg werkgelegenheid bestaat voor ten hoogsten 25 it 30 pet. van het werklooze personeeJ.

Zij verzoeken daarom de noodige bestratingswerken niet uit te stellen.

VERZOEK OM EEN BIJDRAGE.

·Adres van het bestuur der afdeeling Groningen van de Vereeniging tot beseherming van [onge meisjes, houdende verzoek om een bijdrage voor 1933 ten behoove van het stationswerk.

L L

Gevraagd

VOOR DIRECT een flinke nette

lOOP JONCEN,

kunnende fietsen. Aanbiedingen "HET JAPONN ENHUIS' OUDE BOTERINGESTRAAT 2.

I

Een LOOP,JONGEN, 14 a. 15 jaar.

J. C. Kapteynlaan 33 .. _. _

Net DIENSTMEIS.JE voor de . morgenuren. Vrijdag den gehee-

lien dag.

M. Wlnte~erp, Nieuweweg 3Oa:

Een DIENSTMEIS.JE. hoven 18 [aar.

Adres: FOTO BOUCHIER, Heerestraat 80a.

Een DAGMEIS.JE.

Aanmelden bij GALEMA, Nw.

Ebbingestraat 179.

Een DAGMEIS.JE.

J. C. Kapteynlaan 33.

Dadelijk net DAGJl!IElS.JE, van

14 it 16 jaar.

Ja'?aiaan 17a.

EP.:n net DAGME!S.JE. Adres: Eendrachtskade 23a.

MEIS.JE voor tw~ morgens per

I week. ~g~id l7 a IS jaar. A2.'1melding . ~oor 12 U1..7 voormiddags

I bij Kran:~~~ _

1 NAAISTERS en LEERMEIS,JES voor het malten van Engelsene Hemo.en.

Fa. Go 'ULENS, Brugstcaat.

53. Kranteknipsels uit 1931.

-_ ... ---~---------

"Hoedenkliniek" Heerestr. 5a

ingang Vischmarkt Z.z. 4, h. Koude Gat. Telef. 4058

Blij't steeds Uw speciaal adres.

__ Binnen 24 uur Uw hoed als n i e u w weer thuis.

54. Reclame van de "Hoedenkliniek" in de Heerestraat.

/iccordeon Club "Groningen"

55. De Accordeon-Club Groningen in 1937.

56. De bekende schoenenzaak van de firma K.T. Meier, op de hoek van de Herestraat en het Koude Gat, in 1910.

Het gesprek van den dag is

KA ERTJESZO DE

lederen avond 8 uur bovenzalen

Huis de Beurs, Vischmarkt

Reserveert vroegtijdig Uw plaatsen. Bureau vanat 12 uur geopend.

Woensdagmiddag 3 our: . 3e JEUGDVOORSTELLING

Bruiotje Beer wordt gestolen ?.

57. Reclame uit 1931.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek