Groningen in oude ansichten deel 1

Groningen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.W. Kattenbeld
Gemeente
:   Groningen
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3427-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groningen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

De be1angstelling voor de nabije historie van de stad Groningen neemt steeds meer toe. Dat is eigenlijk a1 begonnen met de verschijning van de uitstekende boeken van de gemeentearchivaris dr. A.T. Schuitema Meijer. Sindsdien verschenen er boekjes en herdrukken van eerder verschenen boeken over de stad. De uitgave van een werk 1eidde zelfs a1 tot een oorlogie, Een fotoboek echter van het dagelijkse Groningen dat voor de Stad-Groninger herkenbaar is, werd tot nu toe niet uitgegeven.

Dat boek ligt nu voor u. Ret is aan u om te beoorde1en, of het aan de verwachtingen beantwoordt. Een dergelijk boek te maken is niet gemakkelijk. Er zijn zovee1 dingen waar je op moet 1etten. Je hebt natuurlijk een hoop gegevens, maar om die al1emaa1 te ordenen en aan te vullen, daaruit bestaat nou juist het werk. Ge1ukkig sta je niet aileen, mijn boeken verschaffen mij een hoop informatie. Ik noem aileen maar het artike1 van B. v.d. Veen Czn. in de Groninger Vo1ksalmanak van 1931. Wat heb ik niet ge1eerd over de Stad-Groninger mo1ens. En dan de boeken van dr. Schuitema Meijer en het boek van J. Suringa: "Groningen in zijn ver1eden en heden", van

1899. En mijn gesprekken met oude Groningers hebben mij heel vee1 informatie opge1everd. Mijn moeder, die in 1892 in Groningen werd geboren, heeft mij vee1 ge1eerd over de oude stad. Iedere foto, die ik haar liet zien, 1everde een comp1eet verhaa1 op, Aan haar draag ik dan ook graag dit boek op. Mocht ik aile gegevens gebruiken, die ik kreeg van de verschillende mensen, dan zou ik een zeer interessante chronique scandaleuse kunnen schrijven over onze goede stad. Dat valt echter buiten het bestek van dit boek.

Nog even over de foto's. Ret merendee1 bestaat uit ansichtkaarten uit mijn verzameling. De oudste ansichten zijn van de firma Trenk1er uit Leipzig. Een uitgebreide serie ansichten verscheen ook bij de Grand Bazar Francais. Ook de foto's komen uit mijn particulier archief. Ik hoop, dat u zult genie ten van deze terugblik op onze stad. Ik heb mijn best gedaan. We weten ailemaa1, dat het vroeger ook niet ailes rozegeur en maneschijn was. Toch heb ik geprobeerd die rozegeur en maneschijn een be1angrijke p1aats te geven in mijn boek.

~ .. <:'

F

~ ~.:

, -.

, .

":'" ,.~

Groote Markt

Groningen

~. 'U6ft·{; .t}J",etYI-u:aJ J

297 ? Gitg. Hollandia Amsterdam

1. De noordzijde van de Grote Markt omstreeks de eeuwwisseling. Hier was een levendige handel en mooie winkels wisselden af met gezellige cafe's. Om de hoek met de Boteringestraat was een apotheek en daarna volgde de firma Burmann. Verder had men de zaak van de firma Noosten in huishoudelijke artikelen, de kledingzaak van de gebroeders Jansen en, naast Jansen, de zaak van de firma Brugmans. In het dichtstbijzijnde dichte huis was later de pianohandel van Kunst gevestigd. De studentensocieteit van "Vindicat Mutua Fides" stond naast "Het Zuid-Hollandsch Koffiehuis". Bekijk nog eens de prachtige gevels, die in april 1945 door oorlogshandelingen zijn verwoest.

GR9 INGE

N.o0rdzijdo .(3roote ~,:ar,(t

2. De noordzijde van de Grote Markt van de andere kant genomen. We zien nu ook de Martinitoren. Om de hoek van de Ebbingestraat was cafe "De Pool" gevestigd en op de andere hoek "De Bijenkorf". Daarnaast, waar nu de Amro-bank staat, stond toen caferestaurant Prins, genaamd "De Groote Toelast", Op dinsdag was het hier druk, want dan kwamen van overal de bodewagens naar de winkels aan de noordkant en rondom het stadhuis werd druk gehandeld in vlees, boter en groenten. Op deze foto kan men de studentensocieteit in rouw zien; de gevel is helemaal bedekt met rouwfloers. In het midden staat een rouwbord met de naam en de hoedanigheden van de overledene.

3. Tot 1945 stond de Hoofdwacht aan de voet van de Martinitoren. Na de rest aura tie van 1899 markeerde het "rijk" zijn grondgebied met paaltjes. Het deed dit na een conflict met de gemeente Groningen. Na een aanvankelijke ergernis werden de paaltjes een bron van vee1 vermaak. Er verdween nog al eens een paaltje en het feit, dat Groningen cok studenten onder zijn inwoners te1de, maakte bij ve1en de verdwijning zo klaar als een klontje. In 1903, bij een koninklijk bezoek, verdwenen de paaltjes. Deze spotkaart houdt de paaltjes in herinnering.

Eli< weet hoe om de ouoe wacht 10"1: erqernis hij daq en nacht, Het rUk ,uit dwaz e plaqerij Veel paaltjes zette, een heele rij '_ Hoer.! daarom VOQr

deze Twee Zij namen .ee e e-st e

- paallies me'!.'

Groote Markt O. Z. v~

Groningen

~,..y-;'.,..,...- r: ? .

Uitg. B. J30cobs. Groningen .."

4. Dit is de zuidoosthoek van de Grote Markt. Eerst valt ons het Scholtenshuis op, in 1881 gebouwd voor de familie Scholtens. Dan voIgt cafe Piel, later Van Duinen. Vervolgens de bekende firma Linhoff, in paraplu's. Om de hoek was een kledingwinkel van de firma Holtmann, later van Boterweg , gevestigd, Holtmann was een van de Mettingers, tot wie ook Brenninkmeyer, Voss, Flottow en Lampe behoorden. Naast hotel "De Doelen", waar u nu de lelijke gevel van het Grand Theatre ziet, stond vroeger hotel "Zeven Provincien". In dat hotel werd onder andere de eerste vrijmetselaarsloge gesticht, alsmede het Groninger studentencorps "Vindicat Atque Polit".

5. Ben heel oude kaart van Tussen Beide Markten. Van tramrails is niets te bespeuren en alles was geplaveid met kinderkopjes. In het grote huis links op de foto was toen al de firma Rottinghuis gevestigd. De bovenste verdiepingen werden ingenomen door de "Bell Telephoon Maatschappij", die de eerste telefoonaansluitingen van de Stad aanlegde en exploiteerde. Aileen grote zaken, commissionairs in granen en dergelijke waren aangesloten. Er tegenover was de paraplu- en parasolwinkel van Lestrade gevestigd, die door het oorlogsgeweld van 1945 is verwoest, evenals de beroemde "koukebakker Maaier tuss'n Baide Maart'n". De Groninger koek van Meyer, Klaassens en Singer was bekend door het hele land, waarmee we niet willen zeggen, dat andere bakkers hem niet goed bakte. Let u nog even op de oude stadspomp links op de foto.

Groningen.

Gezichl lusscl.en 2 jIl;;rkten.

GRONINGEN.

Vischmarin N. Z.

clleciale Grand B&zar FraIlSals, "GroniDgno.

6. Dit is de Glenne Riepe van de Vismarkt v66r 1901. Het grote gebouw herbergt de firma Meddens. In 1904 zal in datze1fde gebouw een warenhuis komen; de "Grand Bazar Francais", Deze zaak is bij de ouderen onder u welbekend. De eigenaar was de familie Tanchette. In de jaren dertig is het gebouw gebruikt als een middenstandswarenhuis T.A.N.T.E. Door onderlinge concurrentie verliep de zaak al gauw en in mei 1939 brandde alles tot de grond toe af. Naast de "Bazar" ziet u de zaak van Wigboldus, nog welbekend en aan de andere kant, naast een sigarenzaak, de boekhandel van Noording. Daarnaast staat een huis met een grote gevel, een uniek stukje bouwkunst met draken. Het is in 1901 afgebroken, helaas.

Groningen.

7. Het Koude Gat in 1910 verschilt niet veel van dat van nu. Aileen het gebouw links is TIU gemoderniseerd. Het oude gebouw van "De K1ok" bevatte een magazijn voor herenmode van de heer Wreesman. Deze was een groot verzame1aar van porselein en heeft bij zijn dood het Gronings Museum ruim bedacht. De Open bare Leeszaal is tot lang na de oor1og op deze1fde p1ek geb1even. Achterin het gebouw kon men de krant lezen, aan een hoge lezenaar waar de kranten met stokken aan waren verbonden. Over de vraag of het Koude Gat deuren heeft gehad, he eft men veel geredetwist. Op deze foto ziet u ze.

Groningen.

Z. Z. Vischmarkt.

8. De stille zijde van de Vismarkt. Om de hoek van de Pelsterstraat stond de Waalse kerk. De kerk was bekend om zijn prachtige kerstboom. Het tweede huis na de Pelsterstraat had vroeger onder de erker van de eerste verdieping twee koppen. Ze keken ieder een kant uit en staken de tong uit. Waarschijnlijk had de bewoner ruzie met zijn buren. Naast het huis staat de zaak van Mees in huishoudelijke artikelen. In het huis met het witte puntgeveltje woonde de heer Nagel, die er een kruidenierswinkel dreef en in het huis met de grote trapgevel was een bestelkantoor van Van Gend en Loos gevestigd, Restaurant Riche werd later verplaatst naar de hoek van de Haddingestraat. Naast Koos Kerstholt woonde de heer H.H. Meyering, een bekende Groninger.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek