Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2

Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.K. Versteeg
Gemeente
:   Ysselmuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3470-5
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

VOORWOORD

Aan het verzoek om aan dit fotoboek "Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel II" een voorwoord mee te geven heb ik gaarne voldaan. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat deze uitgave van de Europese Bibliotheek te Zaltbommel in de serie van boekjes met verzamelde oude ansichten, betrekking heeft op oude stads- en dorpskemen in de provincie Overijssel.

Ik ben ervan overtuigd, dat ook deze uitgave, evenals haar voorganger, een weg zal vinden naar velen in en buiten IJsselmuiden die belangstelling hebben voor de meer recente geschiedenis van deze gemeente, vastgelegd op het medium van de gevoelige plaat. In de modeme jachtige informatie-maatschappij anna 1986, waarin wij dagelijks verkeren, is het goed bij tijd en wijle eens terug te zien naar ons jongste verleden, indachtig het gezegde van Bilderdijk: "In 't verleden, ligt het heden, in het nu wat worden zal."

De Commissaris der Koningin in de provincie Overijssel

mr. J.L.M. Niers

INLEIDING

In 1985 kwam het eerste deel uit van "Groot IJsselmuiden in oude ansichten" en het verheugt ons dat reeds nu een tweede deel tot stand kon komen. Beide delen tezamen geven een vrijwel compleet beeld van het leven en werken van een vorige generatie (tot ongeveer 1940) van Groot IJ sselmuiden.

Evenals in het eerste deel is de volgorde van de afbeeldingen zo gekozen, dat de lezer als het ware een bepaalde route volgt, Op deze wijze zijn de afgebeelde plekjes en afbeeldingen bezien aan de Plas, het Bos, de Bergweg, de Oosterholtseweg, de Dorpsweg, de Baan, enz.

Voor de andere dorpen en buurtschappen bleek een dergelijke routing niet altijd mogelijk. Tussendoor zijn algemene afbeeldingen opgenomen, bijvoorbeeld groep- en schoolfoto's.

Ook deze uitgave is tot stand gekomen mede door de geweldige medewerking van vele burgers uit onze gemeente en daarbuiten. Na de uitgave van deel1 zijn een stroom van reacties en vele kaarten en foto's in bruikleen binnengekomen. Naast dank aan al die burgers willen wij daar ook weer bij betrekken: het gemeentebestuur van IJsselmuiden met zijn ambtelijke diensten; de ondernemers- en dorpsbelangenverenigingen; directie en medewerkers van het Frans Walkate Archief en het gemeentearchief te Kampen; de IJsselacademie; de heer A.F.A. Piederiet voor het aanvullen en bijwerken van de tekst; de pers.

Tekeningen van Dirk Boele

In het gemeentearchief van Kampen worden schetsboek/ aantekenboek en een aantallosse potloodtekeningen bewaard van de Kamper schilder Dirk Boele (1778-1846). Ook in dit boekje is weer een aantal van zijn tekeningen opgenomen, in totaal tien. Hoewel deze stammen uit de tijd voor de "oude ansichten" geven ze zo'n goed beeld van oud IJsselmuiden, dat ze een waardevolle bijdrage aan dit boekje leveren. De heer A.F.A. Piederiet, die onlangs een onderzoek deed naar het leven en werk van Dirk Boele, heeft de onderschriften hierbij verzorgd, evenals de teksten bij de nrs. 11,28,29 en 30.

Op- of aanmerkingen van de lezers betreffende de inhoud van dit boekje worden gaame schriftelijk ontvangen op onderstaand adres. Bij een volgende druk kan hiermede dan rekening worden gehouden.

Lectori Salutem! Geachte lezer en belangstellende. Wij wensen u veel genoegen bij het lezen en bekijken van dit tweede deel van "Groot IJsselmuiden in oude ansichten",

Correspondentie aan:

A.K. Versteeg "Het Hooge Huys" Dorpsweg 106

8271 BP IJsselmuiden

1. IJsselmuiden

Al in 1133 komt de naam Iselmuuden in de geschiedenis voor. De huidige gemeente IJsselmuiden is ontstaan op 1 Januari 1937 door samenvoeging van de gemeenten IJsselmuiden, Grafhorst, Wilsum, Kamperveen en Zalk en Veecaten. Bij de opheffing van Zwollerkerspel in 1967 werd 'sHeerenbroek alsmede een deer van de polder Mastenbroek nog aan de gemeente toegevoegd. Het gemeentelijk territoir omvat 8282 ha. en heeft ruim 12.850 inwoners (1986).

Ret wapen van IJsselmuiden is volgens Koninklijk Besluit van 1899 verieend en is als voigt samengesteld: een schild in zilver met een golvende dwarsbalk van azuur (1), vergezeld van drie maarien (2) van keel (3) geplaatst, twee boven en een onder: het schild omgeven door het randschrift: Gemeentebestuur IJsselmuiden.

(1) blauw doet aan de IJssel denken.

(2) lijken op eendjes met afgesneden snavel en poten (maar zijn het niet) en moeten herinneren aan overzeese tochten van de bewoners van deze landen.

(3) in de kleur rood.

2. "Ingang van de Allee na de Zandberg en begraafplaats in het verschiet, 2 september 1843," schreef de Kamper schilder Dirk Boele bij deze mooie door hem gemaakte potIoodtekening (zie inleiding). Deze allee liep aan de westzijde langs de Zandberg, recht naar de ingang van de Kamper begraafplaats, hier gezien vanaf de plaats waar nu het bejaardenhuis is. De allee liep ongeveer tussen de Tichlerstraat en de Zandbergstraat. Aan de linkerrand is nog een stukje van de kerk van IJsselmuiden te zien. De Zandberg, ongeveer 3 ha. groot, was het geegaliseerde gedeeIte van de ten oosten van IJsselmuiden gelegen rivierduinen. Reeds in 1769 wordt melding gemaakt van "het plein de Zantberg met derselver alleeen". Het met gras begroeide plein, omgeven door eikelanen, was eigendom van de gemeente Kampen. Het werd van oudsher gebruikt als exercitieveld voor het Kamper garnizoen, dat in Kampen zelf weinig geschikte oefenruimte had.

3. "By de Zandberg, avond 6, 8 September 41 RG ." schreef Dirk Boele bij deze tekening. Hierop zijn aan de zuidkant van de Zandberg goed de opgroeiende eikenalleeen te zien. De schuur en de hooibergen hoorden waarschijnlijk bij een nabij .Laanzicht'' gelegen boerderij, ongeveer op de plaats, waar nu de Oosterlandenweg op de Burgemeester Van Engelenweg is aangesloten. De letters RG staan voor "rechts gedaagd," waarmee Boele bedoelde dat het licht van links naar rechts inviel. In september staat de zon 's avonds om 6 uur ongeveer in het westen. Lettende op de lichtinval kijken we hier dus in noordelijke richting.

4. Op twee naast elkaar gelegen bladzijden in het schetsboek van Dirk Boele vinden we deze fraaie tekening. Het origineel is in mooie aquareltinten uitgevoerd, ware grootte 21 bij 26 em, gedateerd 2 augustus 1839. Door de grote nauwkeurigheid waarmee Boele tekende, zijn de vele tekeningen die hij in IJsselmuiden en Kampen maakte van groot belang voor de topografie van zijn tijd. Wij kijken hier vanaf de Rondeweg naast de aigemene begraafpIaats van Kampen, in de richting van IJsseimuiden. In het midden (op de vouw) de kerk van IJsseimuiden, op de achtergrond van links naar reehts de Bovenkerk, de Nieuwe Toren en de Buitenkerk van Kampen. Omdat het verbaden werd nog Ianger doden te begraven binnen de muren van Kampen, werden bij gebrek aan een hooggelegen plek vlak bij de stad in 1829 een algemene en een joodse begraafpIaats voor Kampen aangeIegd op het hoge terrein achter de Zandberg. De ingang van de joodse begraafplaats is rechts op de tekening te zien.

5. Schreven wij onder foto 4 dat u geheel rechts de ingang van de joodse begraafplaats zag, thans is dit herkenningspunt aan de Rondeweg naast de Kamper begraafplaats, zoals op deze kaart is te zien, nog aanwezig. Op het bord boven de indertijd vemieuwde poort is dezelfde tekst weer aangebracht (behoudens een fout woord) als boven de vroegere houten poort. De gemeente Kampen heeft volgens een overeenkomst nog 100 jaar het onderhoud van de begraafplaats. Op eigen initiatief zijn in 1985 door een Kamper steenhouwer alle grafrnonumenten gerestaureerd.

,

6. "Agter de begraafplaats, 27 Augustus 1830." Het origineel is een fraai geaquarelleerde tekening uit het schetsboek van Dirk Boele. De boerderij, genaamd "De zon" , stond op de plaats waar nu de rooms-katholieke begraafplaats van Kampen is, in de bocht van de Plasweg, tegenover de aansluiting van de Koekoeksweg. Links op de achtergrond zien we de jonge aanplanting van de toen een jaar in gebruik zijnde algemene begraafplaats. Achter de rechter hoek van de boerderij is de spits van de Bovenkerktoren in Kampen te zien. Evenals de meeste tekenaars nit zijn tijd stoffeerde Dirk Boele zijn tekeningen met wandelende of werkende mensenfiguren. De man met kar hield zich waarschijnlijk bezig met het afgraven van zand.

7. De Zandberg was en is nog steeds een begrip in IJsselmuiden en Kampen. Het "grasplein" was eigendom van de gemeente Kampen en werd gebruikt als oefenterrein voor de militairen, speel- en voetbalterrein voor de jeugd uit Kampen en II sselmuiden en voor het houden van de "paaswei". Het plein lag in de rechthoek tussen Burgemeester Van Engelenweg, Erfgenarnenstraat, Tichlerstraar en Burgemeester Visserweg. Deze kaart is van omstreeks 1907. U ziet hier hoe tenten voor een oefening van het instructie-bataljon uit Kampen op het oefenterrein op de Zandberg worden opgezet. De jonge militairen, in werkkleding, zijn recruten. Een sergeant heeft de leiding over de groep.

8. Het instructie-bataljon vierde van 5 tot 7 juni 1901 het vijftigjarig bestaan. Ook deze foto is op de Zandberg gemaakt. De commandantoverste H.C. Brandt te paard tussen het muziekkorps van de infanterie en het bataljon met het geweer "aan de schouder" gereed voor de parade. Op de achtergrond zien we de burgergenodigden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek