Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten

Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten

Auteur
:   W.J. Driessen
Gemeente
:   Schermer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3713-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Op voorhand zij opgemerkt dat dit boekje er in deze vorm niet zou zijn gekomen, indien niet de waard van de herberg "De lange Ruiter" de uitgave daarvan geheel voor zijn rekening en risico had genomen. Voorts was de samensteiling slechts mogelijk dank zij de spontane wijze waarop zovelen hun ansichten enzovoort ter beschikking hebben gesteld. Evenzeer was dit mogelijk door de onmisbare informatie, welke van zovelen moest worden gevraagd. Aan al dezen rnijn oprechte dank en niet in de laatste plaats ook aan mijn vrouw, die mij bij het samensteilen van dit boekje in zovele opzichten ter zijde heeft gestaan. Maar aile moeite en informatie ten spijt, zuilen er in dit boekje toch veel onvolkomenheden voorkomen, zal men verschillende beelden missen en levert het dus

een rijke bron voor bemerkingen en kritiek. Vooral het noemen van namen van bewoners en personen, die op de afbeeldingen voorkomen, is duidelijk een riskante zaak, want wie hebben er in huizen van honderd jaar en ouder al niet gewoond?

Wie heeft er in deze tijd nog begrip van dat in die voorbije jaren een kamer met bedstee en klompenhosje reeds als een woning werd aangemerkt? Voorts moest de inhoud tot zesenzeventig beelden beperkt blijven en met veel meer materiaal voorhanden beginnen de moeilijkheden pas goed.

Hoe het ook zij, hopelijk zal dit boekje naar velen zijn weg vinden en de lezer tot het besef brengen van:

"Wie zijn voorgeslacht niet eert is zijn eigen naam niet weert."

1. Op het noordelijkste punt van Grootschermer staat de molen "De Havik", Dit punt is een van de meest historische gedeelten van het dorp. Eertijds was hier het middelpunt van het dorp Schermer; hier stond in het begin van de zeventiende eeuw de ruine van een kerk, welke aanleiding was voor het verhaal van "de klokkedieven en de langslapers" (Jan Mens in "Goud onder de Golven"). Ook schout Menninga had hier zijn zetel. In 1863 werd de molen verplaatst vanuit De Rijp en hij is dan ook van veel oudere datum. In de molen is nog een balk met ingehakte datum: 1572. De laatste bewoner was Herman van Truijen, die de molen kocht van Jan Vergay, de rietdekker. De laatste molenaar was Klaas Smit (1920). Toen de molen door verval niet meer voor bewoning geschikt was, werd deze door de gemeente aangekocht voor de sloop Of om in volle gloric te herrijzen. In 1964 nam prof. dr. D. Durrer de molen van de gemeente over en het is diens uitzonderIijke verdienste dat de molen inderdaad in volle glorie is herrezen en dat een uniek beeld in het prachtige landschap behouden is gebleven.

2. Het zou niet juist zijn indien in dit boekje geen aandacht werd besteed aan het openbaar vervoer voor dit dorp. In 1884 werd de tramweg Alkmaar-Amsterdam aangelegd. Aandelen van f 100,- en dividend tot rond 1900 zestien pro cent. Hier zien we het "station" dat vooral voor Grootschermer van belang was. Zij die tot hier per fiets gingen, konden deze stallen in de voorste molen (niet zichtbaar) bij Gerritje Goet. Teetje Kreb had in het huis waar nu Piet Schram a woont een winkelnerinkje, waar eventueel kaartjes voor de tram konden worden gekocht. Enkele reis Alkmaar kostte elf cent en een retour Amsterdam zestig cent. Goedkoop was dat voor die dagen helemaal niet. In 1931 werd de dienst opgeheven.

3. Boven: aan het uiterste van het Noordeinde, nu het Haviksdijkje, stand eertijds het huis van Teun Kieft. Va or het dagelijks brood werd hier vee gehouden, gevist en's winters hield men zich bezig met de jacht. Men sprak dan ook van "Teun de Jager". Na afbraak van het perceel is aileen het kapbergje overgebleven (1935). De zoon, Piet Kieft had, aanvankelijk oak in dit bedrijf, een gerenommeerde paardenhandel. Vooral voor de oorlog was dit een levendige handel, niet in de laatste plaats door de import van ketten uit Polen en Rusland. Deze moesten meestal eerst nog worden betuigd om vervolgens te worden verkocht, vooral aan tuinders uit Heemskerk.

Onder: verschillende dorpsgenoten verdienden vroeger hun brood met jagen en vissen. Dat was ook het geval met Teun Kieft en diens zoon Piet, hier sarnen op de foto. Het lijkt overigens wel een gelegenheidsportretje, want de heren zouden Z0 met hun "goeie goed en zondagse schoencn" het veld niet zijn ingekomen. Mensen met de naam Kieft kwamen hier vroeger vcelvuldig VOOI. Er was zelfs een tijd dat er twaalf Piet Kieften waren en dan is het geven van bijnamen een noodzakelijke aangelegenheid. Zo sprak men dan oak van "Teun de Jager" en van "Kettepiet", toen de laatste in 1918 zijn paardenhandel hier aanving.

4. Op deze foto zien we de houten Noorderbrug vanuit de richting Nobelshoek. Het huisje rechts, met het .Jiouten weegje", was vroeger bewoond door Bram Schermer en daarnaast staat het huis van Joop Kroes. De daaropvolgende boerderij, vele jaren bewoond door Gerard Kieft en later door Henk van der Streek, is grondig gerestaureerd en wordt nu bewoond door de acteur Kees Brusse. Onder de brug door is nog juist een klein en bouwvallig huisje zichtbaar, eertijds bewoond door de familie Van der Streek. Eibert van der Streek bouwde hier een nieuw pand, De tweede boerderij werd jaren bewoond door Teun Kieft - "Feut" - met zijn huishoudster Hillechie. Ook Kees Deckwitch en echtgenote vonden hier hun eerste onderdak, terwijl Jan Bart er nog later begon "te boeren". Het was Niek Jonk die de boerderij volledig restaureerde en inrichtte als woonhuis en voor zijn beeldhouwwerken. Met de prachtige beeldentuin geniet het geheel thans een internationale reputatie: "De Nere iden".

5. De Noorderbrug was, evenals vele huizen in vroeger jar en, geheel van hout gebouwd en vergde uiteraard het nodige onderhoud, waar men op de duur weI eens van af wilde. De brug werd in 1936 gesloopt en door een nieuwe, zeer deugdelijke, vervangen. V oor de brug zien we het huis van de weduwe Veldhuis, nu bewoond door Cor Kru!. De "gebroken" kapconstructie is een aantal jaren sterk in zwang geweest vanwege meer ruimte op de zolder.

Grootsclttrlller

IIOON

6. Het Noordeinde, gezien vanaf de brug. Van links naar reehts zien we: het huis van Herman Kroes sr., afgebroken en vervangen door de bungalow van de gebroeders Buis, verder de woningen van Piet Schrama, Edo Taai, Arie Kostelijk, nu bewoond door Droog, en daarnaast de woning die voorheen werd bewoond door onder anderen Trijntje Wiedijk ("Couden Trijntje"). Een vroegere bewoner was ook dokter De Herder, over wie elders meer.

7. Het Noordeinde. Vooraan staat de boerderij die thans wordt bewoond door Herman Kroes. De boerderij van Koos Schoonakker is hier uiteraard niet te zien; hij heeft stellig altijd al "inverdan" gestaan. Verderop zien we dan nog de woonhuizen van Schram en van Arie Kostelijk. Door onscherpte van de foto is de Noorderbrug helaas niet zichtbaar.

Groal-5chertnu_ I

8. Het Noordeinde voor de boerderij "Ora et Labora", voorheen van Dirk Bart en thans eigendom van Henk Teusink. Daarnaast staan huis en boerderij van Gert van Tiel met daaropvolgend het woonhuis en de boerderij die laatstelijk werden bewoond door diens vader, Jan van Tiel. In dit pand was in voorbije jarcn ook een winkeltje gevestigd en voorts een brandstoffenhandel. Het elektriciteitsnet was in die dagen nog bovengronds met hier en daar een straatlantaarn aan de paal.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek