Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten

Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten

Auteur
:   W.J. Driessen
Gemeente
:   Schermer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3713-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Grootschermer.

,,)'Ioordslraal'ยท.

19. Het Noordeinde om trent de eeuwwisseling. We zien een weelde aan bomen en nog ten dele de fraaie poort naar de boerderij van Kuiper-Spaan-Ruiter, Op de weg staat een groot aantal nieuwsgierige kinderen met in hun midden de toen alom bekende turfschipper Arie Kooger. Let u eens op de lantaarn aan het voorste huis, dat van Baren Plooijer. Lantaarns als deze, waarvan er nog een paar in het raadhuis aanwezig zijn, vormden in die dagen de straatverlichting. Het waren petroleumlampen en de lampenist was Willem Blauw.

GROOT-SCH ERM ER OORPSSTRAAT (NOORO)

20. Het Noordeinde, nu met de woning van Jan Kieft Hzn., waarbij vroeger een timmerwinkel behoorde. De man uiterst rechts op de foto is Barend Plooijer. De olielamp aan zijn woning is verdwenen, want het "eletriek" had haar intrede gedaan. Bij aile dorpsbeelden zal het u opvallen hoe keurig de erven door mid del van hekken van de straat waren gescheiden. Hiertoe was men bij politieverordening verplicht. Dit was overigens ook wel noodzakelijk en in ieders belang, omdat al het vee los over de wegen werd gedreven.

21. De molen in de Menigweer, bekend als de molen van Koning. Ter plaatse stond reeds voor 1888 een rnolen, welke in dat jaar, door bliksem getroffen, verbrandde. Nog in hetzelfde jaar kwam de tegenwoordige molen tot stand en kon het bemalen van de Menigweerpolder ongehinderd voortgang hebben. De molen werd gebouwd door Jaap Molenaar en Freek van Leijen was toen de molenaar. In 1904 werd Dirk Koning als molenaar aangesteld op een jaarwedde van f 70,-, vrij won en, vrij gebruik van kaarsen en een perceeltje dijk. Deze wedde werd later verhoogd tot f 90,-. Op 17 december 1931 heeft de molen voor het laatst gemalen en toen werd de bemaling geregeld via de Eilandspolder. Hiervoor werden de waterlozingen bij Arie Boot en bij de Kopdammerdijk onder Grootschermer gemaakt.

22. Mensen die zich gedurende een reeks van jaren op uitzonderlijke wijze voor deze gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt waren ongetwijfeld Piet Schermerhorn en zijn echtgenote Aafje Kleinschmidt. Bij jong en oud stonden zij bekend als oom Piet en tante Aaf en dit zeker niet in de laatste plaats omdat zij voor zo heel velen een toevlucht betekenden. Hier zien we het echtpaar in zijn verlovingstijd met een gerij om jaloers op te zijn.

Groot-Schermer

23. Het raadhuis (het rechthuis van Zuidschermer) met het aangrenzend Scheepjeserf heeft altijd een middelpunt in het plaatselijk gebeuren gevormd. Het raadhuis heeft bij de restauratie in 1938 vooral aan de zuidzijde een belangrijke wijziging ondergaan. De dubbele deur, waarachter de brandspuit stond, verdweon, er werden twee ramen aangebracht en uiteraard werd de ontsierende pleisterlaag verwijderd. Zeer goed komt hier voorts naar voren, waar de vroegere, in 1922 afgebrande, herberg ,,'s Lands Welvaren" stond. Het huis daarvoor, met de brievenbus, was het toenmalige postkantoor met als brievengaarder Piet Klinkhamer sr., de vader van de nu nog in leven zijnde Piet Klinkhamer. Het huis daarvoor, geheel uit hout opgetrokken, is ook reeds lang verdwenen, Eertijds vormde de bebouwing met de bijbehorende lindebomen een zeer aantrekkelijk geheeL

24. Van het raadhuis zijn in de loop der tijden heel veel foto's gemaakt en bewaard geblcven, zodat het wei eens moeilijk is daaruit een beperkte keus te maken. Toch mag deze afbeelding niet worden gemist, al zou het aileen maar zijn om vast te leggen wat nu wordt gemist en ook nimmer terugkomt: de herberg ,,'s Lands Welvaren".

25. Een interessante foto uit de dagen van v66r 1900. Op de voorgrond staat veldwachter Piet Klinkhamer, in de volksmond "Pietje Dapper". Zijn nog in leven zijnde kleinkinderen zijn Geertje Wiedijk-Klinkharner, Piet Klinkhamer en diens zuster Guurtje. Zo te zien legde hij echt "z'n oor niet op je zieltje te luisteren". Zijn zwaard berust nog in het raadhuis. Naast hem staat burgemeester Wijndel Boes, in 1903 overleden en alhier begraven, en voorts zien we wethouder Teede Slooten. De man links is herbergier Gerrit Honing en van de kinderen zijn te noemen: Simon, Jaap en Piet Kieft en Dirk Koning. Achter het raadhuis staat ,,'s Lands Welvaren" met lancaster gordijnen en raamhorren.

26. Hier zien we een foto van het raadscollege in het begin van deze eeuw, om precies te zijn in 1917. Van links naar rechts: gemeenteveldwachter (later ontvanger) Jaap Waterdrinker, A. Raat, Jan Smit, Kees Bakker, burgemeester Kees de Boer, Frans Posch, Piet de Boer, Arie Wiedijk en Jan Kraakman.

27. Meester Ditmars was veertig jaar hoofd van de school te Grootsehermcr. Hier zien we de krasse jubilaris met zijn eehtgenote, de dochters Marie en Dien, de zonen Jo, Piet en Joost, sehoondochters en kleinkinderen. Vele generaties hebben van zijn uitzonderlijk goede onderwijs hun voordeel gehad en degenen die het in hun later leven ver en zeer ver op de maatschappelijke ladder hebben gebracht, danken dat niet in de laatste plaats aan deze man, die zovele jaren trouw op zijn post is gebleven. Hij had daarin overigens een voorbeeld, want samen met zijn voorganger, meester Van Marle, hebben zij hier rond honderd jaar gestaan. Ook in het verenigingsleven heeft meester Ditmars een onvergetelijke rol gespeeld. De tijden veranderen, de maatschappelijke omstandigheden wijzigen, maar mensen als meester Ditmars zullen ten aIle tijden hun onuitwisbaar stempel op de gemeensehap drukken.

28. Een schoolfoto van omstreeks 1910. Vooraan Jan Kuijn en Dirk Schermerhorn. Eerste rij: Koch Kieft, Neel Kuijn, Trijn Plooijer, Marie Nat en Jantie Kuijn. Tweede rij: Jan Kuiper, Jaap Posch, Piet Kieft, Jan Nat, Piet Schermerhorn en Bertus Born. Derde rij: Aafje Nap, Dieuw Koster, Ma Kieft, Jantien van Truijen, Gerritje Koning en Jan Kommer. Laatste rij: meester Krabbendam, juffrouw Hartog, Jaap Stekelbos, Teun Neij, Hillebrand Kieft, Willem Schermerhorn (de latere ministerpresident), Jaap Slooten, Willem Kommer en meester Ditmars.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek