Guttecoven in oude ansichten

Guttecoven in oude ansichten

Auteur
:   H.H.J.M. Meuffels en G.M.M. Lomme
Gemeente
:   Sittard
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3055-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Guttecoven in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit boekje, geillustreerd met oude foto's voorzien van een beknopte beschrijving, wil in beeld brengen hoe het in Guttecoven was in het laatste kwart van de negentiende eeuw en in de eerste veertig jaren van deze eeuw. Wij zijn er ons volle dig van bewust dat dit beeld aileen maar zeer fragmentarisch en in genen dele volle dig kan zijn, Desondanks menen wij dat dit boekje in een behoefte voorziet. Er resten in Guttecoven immers, jammer genoeg, niet veel zichtbare stoffelijke herinneringen meer aan het verleden. De modemiseringsdrang - vooral van de jaren zestig heeft hier veel moois doen verdwijnen. Hiermee wil geenszins gezegd zijn dat het verleden er niet meer voortleeft.

Wij hebben getracht de beschikbare foto's zodanig te selecteren dat het beeld van het (dagelijks) leven in het Guttecoven van toen zo goed mogelijk wordt teruggeroepen in de herinnering van de inwoners die deze tijd nog deels hebben meegemaakt. Voorts willen wij de jongere generatie en hen die van elders hier ziin komen wonen, een indruk geven van hoe het hier vroeger was.

Guttecoven was in die tijd een betrekkelijk klein

dorp, dat sedert de Franse tijd met de kerkdorpen Limbricht en Einighausen de gemeente Limbricht vormde. Vaar die tijd hoorde Guttecoven, zowel staatkundig als kerkelijk juridisch, tot het grondgebied van Urmond, een vrije handelsstad aan de Maas. Rond 1880 bestond het dorp uit circa 75 huizen en telde ongeveer 400 inwoners. Het was toen een puur agrarisch dorp, gelegen in een licht glooiend landschap aan de noordelijke rand van het Zuidlimburgse lossgebied, ruim een half uur gaans ten westen van Sittard.

Het dagelijks leven speelde er zich in hoofdzaak af in en rond de boerderij en kenmerkte zich door rust en eenvoud. Modeme voorzieningen als gas, stromend water en elektriciteit waren er nog niet. Het vuur werd gestookt met hout, later met sjlam (uitgewassen kolengruis). Water haalde men uit een waterput of met een pomp uit de grond. Als verlichting diende een kaars of een olielamp. De wegen waren niet verhard, vaak niet meer dan karresporen en van oktober tot april heel moeilijk begaanbaar.

De mensen waren diep gelovig, de kerk was het centrum van hun leven. De pastoor was de raadgever voor

velen, niet alleen in kerkelijke aangelegenheden. Het was de tijd van het rijke Roomse leven, waarin, zoals uit de verzameling foto's oak blijkt, uit menig gezin wel een zoon of doehter werd geroepen tot het religieuze leven.

Het merendeel van de Gutteeovenaren vond emplooi in de landbouw, die werd uitgeoefend op gronden die hun voorouders in de loop van vele eeuwen aan de Graet - oak wel het Graetboseh geheten - hadden onttrokken. Oorspronkelijk was de Graet een dieht bosgebied, dat ongeveer 6666 bunder groat was. Volgens de overlevering schank Zwentibold, die van 895 tot 900 koning van Lotharingen was en wiens koninklijk paleis vermoedelijk heeft gelegen in een moerassig gebied ten noorden van Guttecoven - waar nag een motte, in de volksmond "de Heksenberg" genaamd, ligt -, de gebruiksrechten van de Graet aan de bewoners van veertien omliggende kerspelen, waaronder Guttecoven. Deze schenking was voor onze voorouders van enorm groot belang. Het gaf hen niet alleen het recht am er hun vee te weiden, plaggen te steken en bladeren te verzamelen, die dienden als strooisel voor het vee in de stallen, maar ook am er al

het benodigde hout te kappen. In het noordelijk deel van dit gebied is Guttecoven waarschijnlijk rand de negende eeuw gesticht.

Uit een bede uit het jaar 1441 blijkt voor het eerst het bestaan van een kerk te Guttecoven, waarin zich een altaar beyond, toegewijd aan de heilige Willibrordus. De patroon van kerk en parochie is de heilige Nicolaas. In de huidige parochiekerk, gebouwd in 1965, zijn nag enkele voorwerpen van oude kerkelijke kunst aanwezig, waaronder een zeer fraaie hardstenen romaanse doopvont uit de twaalfde eeuw.

Tot na de Eerste Were1door1og bleef Guttecoven in hoofdzaak agrarisch. Met name vanaf de jaren dertig vanden steeds meer inwoners werk in de opkomende industrie, vooral in de steenkoo1mijnen. Het aantal inwoners groeide gestadig. Het bedraagt thans bijna het viervoudige van honderd jaar geleden. Het landelijke karakter van het dorp is desondanks bewaard gebleven.

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling van ZuidLimburg maakt Guttecoven sinds 1 januari 1982 als onderdeel van de toen opgeheven gemeente Limbricht deel uit van de gerneente Sittard.

1. De Heilige Nico1aaskerk van Guttecoven zoals die er rond 1900 uitzag. Deze parochiekerk werd in 1965 afgebroken. Het gebouw bestond uit drie onderscheiden delen: een gotisch koor uit merge1, daterend van rand 1500, een schip in renaissancestijl, gebouwd in 1848 en de kerktoren, opgetrokken in 1886. Deze foto werd genom en ten zuiden van de kerk, waar thans het kerkhof ligt. Op de voorgrond staat als tweede van rechts Jozef Dohmen met een van de eerste fietsen van Guttecoven.

2. De standaardmolen van Guttecoven, gebouwd in 1794. Deze windmolen heeft aanvankelijk gestaan tussen het kasteel Grasbroek, gelegen ten noorden van ons dorp, en de Geitelberg te Born. Kort na 1881 werd de molen door Antoon Heilgers uit Guttecoven aangekocht van de familie Spee. Door hem werd de molen afgebroken en vervolgens herplaatst langs de weg van Guttecoven naar Einighausen. In 1923 werd de molen verkocht aan de heer Moonen. De molen werd in 1935 afgebroken.

3. Wilhe1mus Leenders, geboren te Guttecoven op 6 juni 1836 als zoon van J oannes Gerardus Leenders en Maria Sybilla Goltstein. Hij was een van de notabe1en van ons dorp. Hij was namelijk schepen (wethouder) van de gemeente Limbricht en kerkmeester van Guttecoven. Hij was ongehuwd en woonde op Beukenboomsweg 2, waar thans de weduwe Tummers woont. Deze foto is gemaakt rand 1880. Wilhelm us Leenders over1eed te Guttecoven op 17 februari 1916.

4. Deze foto werd gemaakt bij ge1egenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van fanfare Sint-Caecilia in 1937. Op de tweede rij van beneden zitten, van links naar reehts: Wil Tummers, Thei Corten, Jan Kentgens, Gie1 Sehmeitz, pastoor Vankan, direkteur Paes, Giel Goltstein, Hub Crijns, Peter Geurts en Frans Coenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek