Haaksbergen in grootmoeders tijd

Haaksbergen in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.G.M. Schulten
Gemeente
:   Haaksbergen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6203-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haaksbergen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29 Het tegenwoordige horecabedrijf ,,'t Hagen" vormt het centrum van het landgoed Scholtenhagen, dat bij testamentaire beschikking van de toenmalige eigenaar WH. ]ordaan in 1902 in de vorm van een stichting aan de Haaksbergse gemeenschap geschonken werd. Het oudste document betreffende het Scholtenhagen dateert van 1 2 juni 1284, waarbij Lubertus, commandeur van de Duitse Orde te Stenvorde (Burgsteinfurt) , aan de priester Hendrikus te Hornecampe een bedrag schenkt uit de opbrengst van het huis "Then Hagen" in het kerspel Huckesberghe. In de daaropvolgende eeuwen is het Hagen, zoals het nog steeds in de volksmond ge-

noemd wordt, het toneel geweest van allerlei activiteiten, varierend van brandschatting, arrestaties in verband met in het geheim gelezen Missen enzovoort. Tegenwoordig is het een drukbezocht centrum

van sport en culturele activiteiten.

30 Een foto uit 1925 van het toenmalige zangkoor van de Pancratiusparochie. Uiteraard was het een herenkoor, want een dameskoor was in die dagen een nag onbekend begrip. Staand, van links naar rechts: J Snoeyink, J Meijerink, G. Meijerink, G. Konings, Herman Slot, J te Lintelo, ]ohan Slot, W ten Asbroek, J Eijsink, J Lammers, H. ten Broeke, H. ten Vregelaar, G. Eijsink, H. Scmhorst en J Leussink. Zittend:

H. Somhorst, B. Konings, Willem Slot, Antoon Hollink, kapelaan dr. Ramselaar (later president van het Groot Seminarie), A. Schilderman, B. Somhorst, A. Wielens en Piet we«.

31 Al meer dan twee eeuwen kent Haaksbergen zijn schutterij en als in ] 996 het grate Europese festijn het Scholtenhagen als centrum van de activiteiten he eft gekozen, zal het een bonte mengeling van keizers, koningen, officieren, bielemannen en "Spielmannszuge" opleveren. Ook nu nog is het jaarlijkse schuttersfeest een rijk aan tradities gebonden evenement, dat begint met de reveille. Daarna voIgt de tocht naar her Scholtenhagen, waar soms na urenlange strijd de houten vogel van de paal geschoten wordt. Op de foto, van links naar rechts: een bezoekende Duitse koning, kapitein Herman Wolsink, G. Noordink, Tinus Kleinsman, schutter

Herman ter Huurne, Antoon Middelhuis, een onbekende toeschouwer, Jan Wevers en voorzitter G.A.B. Leferink.

32 Getuige de feestsigaar en de grate potten bier was er kennelijk een aanleiding voor de vier stoer uitziende postboden am op de veranda van Hotel "De Moriaan" te posereno De foto dateert van de eerste [aren van deze eeuw en gezien het zware schoeisel kan geconcludeerd worden dat een fiets voor hen nog een onbekend begrip was. Tientallen kilometers werden er wekelijks te voet afgelegd, niet aIleen Vaal' de bezorging, maar ook voor het halen en brengen van de post van en naar Enschede. De links zittende "bode" is Bernard Wissink (Knoll'n Bode) en deman naast hem is GJ Wielens (Maoters-Gerard), de vader van het oud-schoolhoofd Ant.

Wielens. Leunend op het hek staat Gerard Ottink (BrevinkBode) en de rechter bode is Hendrik Busschers, ook wel Roweenders-Hennik genaamd.

33 In oktober 1899 kwam aan de Zeedijk de eerste gereformeerde kerk van Haaksbergen gereed. Het was vooral aan de inspanningen van de fabrikant A.].P. ten Hoopen te danken, dat de gereformeerden nu over een eigen, zij het bescheiden, kerkgebouwtje konden beschikken. Vanwege de ve!e activiteiten die de stichter aan de dag legde, noemde men het kerkje ook we! "Het kerkje van Ten Hoopen". De foto dateert van voor 1938, want in dat jaar brandde het rechts op de foro staande huis van de familie Waanders-Overbeek af Het werd later weer opgebouwd maar is nu in het kader van de centrumuitbreiding verdwenen. De kerk bood plaats aan

circa zestig personen. Na de totstandkoming van een nieuwe kerk aan de Enschedesestraat onder de naam "Maranatha" werd het gebouw nog enige tijd als snackbar gebruikt. Van de op de foto afge-

beelde dames is niet met zekerheid te zeggen wie ze waren. De middelste dame op de eerste rij is mevrouw Bos, oak we! "Moeke Bos" genaamd. Verder komen erop voor: juffrouw Beuke!aar, Siena en

Mina van Essen, mevrouw Ulenbe!t en juffrouw Lekkerkerker.

34 Een plaatje uit 1913 met rechts de winkel van de "Cooperatieve Winkelvereeniging Volksbelang", op de plaats waar moment eel de Dr. Prinsstraat afbuigt van de Molenstraat. In het pand van de "Cooperatie" waren later de winkel en smederij van Oosterholt gevestigd. Het herenhuis links werd bewoond door de familie Prins.

35 Bijna zestig jaar geleden voerde de jeugdzanggroep "Kinderzang" onder lei ding van Dinant Dijkhuis het spel "Trovo en de Indianen" op. Doordat sommige indianen zo goed geschminkt waren konden niet aile namen worden achterhaald. Van boven, van links naar reclus: Miny Holtkamp, J. Greve, Gerrit Sanders, Bernarda Langezaal, Mimy Lefennk. Gerard ter Braak, J. Molenkamp, Betsie Noordink, Mieke ter Huurne, Herman ten Broeke, Cathe Gerritsen, Dinant Dijkhuis, Gerda Deggerich, ?, Menno Brouwer, Marietje Brummelhuis, ',Diny Overbeek, ?, Grada Ordelmans, Nolly Berendsen, Grada Wildenborg, Gerda ter Braak, Ali Nienhuis,

mevrouvv 1. Dijkhuis-Opden Akker, Rikie Spitshuis, Truus Sanders, Marietje Slotman, Annie Veldhuis, Betsie Koppelman, Truus Noordink, Betsie Koppelman, 7, ? Jan Ordelmans, Henny Wilmer,

Annie Effing, ? Ellenbroek, Mathilde Lenting, Stien Sanders, ? Mentink, WiIlemien Koppelman, Claartje Scaf, Catrien VVaanders, Netty Berendsen, Josefien Nienhuis, Annie Lenting, Jan Noordink, Jo Le-

ferink, ?Temmillkhof en Hans Oortman.

36 In 1926 was het groot feest in het dorp. De Harmonie bestond 25 jaar en dat moest gevierd worden, niet alleen door de jubilerende muzikanten maar door de gehele gemeenschap. Straten werden versierd, op het Scholtenhagen was een groot concours (zie het spandoek op de schuur van [o van Hummel); kortom iedereen zette de bloemetjes buiten, Ook de Molenstraat liet zich niet onbetuigd. Op de hoek Ei berg ses traat/ Molenstraa t verrees een imposante boog met een versierdc molen. Rechts het cafe van B. Ottink en midden voor is de zijgevel van de woning van de familie Van Ulsen te zien.

37 Op 1 november 1997 zal het 140 jaar geleden zijn dat meester-metselaar G.H. Meijer uit Wierden zijn werk aan de bouw van de hervormde kerkin Buurse voltooide. De rooms-katholieke dorpsgenoten hadden vijf jaar eerder hun eerste dienst in een eigen kerkje kunnen houden en ook de Buurser leden van de Hervormde Gemeente hadden behoefte aan een eigen kerk. Onvoldoende financiele middelen en tegenwerking van hun geloofsgenoten uit Haaksbergen vormden nogal wat beletsels om een kerkgebouw te realiseren. Vreemd was de Haaksberger tegenwerking niet, omdat men in 1851 bij de grate brand van Haaksbergen de eigen kerk in vlammen had zien opgaan. De toestemming van het Provinciaal College van Toezicht op de Administratie der Hervormden in

Overijssel. dar de Buurser predikant ook hulpprediker in Haaksbergen zou worden, gaf ten slotte de doorslag. Al in

1 895 moest de toren wegens bouwvalligheid worden vernieuwd. In 1930 werd het gebouw "Irene" als verenigingsgebouw gesticht.

38 Derk Bernard Herman Iordaan wilde in 1888 kennelijk niet onderdoen voor zijn broer Johannes Gijsbertus, toen deze op de plaats van het vroegere logemem Morssinkhof een riante villa liet bouwen. Derk B.H. ]ordaanliet als 23-jarige de markante villa aan de Spoorstraat bouwen, in het jaar dat hi] in het huwelijk trad met Gerharda Martens. Samen met hun vier kinderen bewoonde deze tak van de familie ]ordaan de villa. Mevrouw [ordaanMartens overleedinl924.In1926werd de N.V. ]ordaan & Zonen eigenaar van het pand maar na het debacle van de K.N.T.U zag men zich genoodzaakt de vil-

la te verkopen. Nieuwe eigenaar werd de gemeente Haaksbergen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek