Haaksbergen in grootmoeders tijd

Haaksbergen in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.G.M. Schulten
Gemeente
:   Haaksbergen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6203-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haaksbergen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39 Een prachtige foro van de in 1924 opgerichte Gemengde Zangvereniging "Volharding". Eovenste rij, van links naar rechts: H. ten Hoopen, Herman Oosterholt, ?, Eppy Beerentsen, [ohan ten Hoopen, Jan Temmink, Johan Jansen, Gerard ten Hoopen, Jan Lippinkhof en Hanna hit. Tweede rij: DikaTemm.ink, HannekcAbbink, Dina Kernpers, Trui Temmink, H. Willink, D. Veldkarnp, H. Ploeg, Sientje Diekman, Sientje ten Hoopen en Trui Bennink. Derde rij: mevrouw Scheffer, meester Bannink, dirigent J. Landstra, J. Oosterholt, Johan Oltwater en H. Stegeman.

40 Te kust en te keur waren ze vroeger te vinden, deze eenvoudige huizen, soms niet meer dan optrekjes en in veel gevallen ook nog plaats biedend aan niet alleen mensen. Vrijwel iedereen hield een varken en een enkele koe of een sik naast een aantal kippen behoorden vaak tot de vaste inventaris. Een van deze huizen was de woning aan de Werfheegde tegenover De Braak, in de volksmond het "Napoleonshuis" genoemd. Onder meer woonden er de families Ordelmans en Langezaal.

41 De Haaksbergse Revue "AlIa Iannao" vormt elk jaar een niet weg te denken onderdeel van het culturele leven in de gemeenschap. De foto stamt uit de beginjaren. De rollen van de hoofdrolspeIers werden ais voIgt vertolkt, van links naar rechts: Alfons van Sark (Toone). Willemien Spoor (Truike), Gerard Noordink (Betske), Rika Somhorst (Jannao), Albert van Sark (Gait-Jan) en Marinus ten Asbroek (Graads).

42 In de ruin van de vroegerevvoning van de familie Dievelaar aan de Ihr, von Heydenstraat staat het markante bouwwerk, bekend onder de naam "het Sigarenfabriekje". Het gebouwtje dankt zijn naam aan de sigarenfabriek, die hier gesticht werd door A.]. Dievelaar. Deze in 1869 geboren telg van de familie Dieve1aar trad in de voetsporen van zijn grootvader, eveneens eenA.]. Dievelaar, en legde zich weer toe op de verkoop van manufacturen. Dit in tegensteIlling tot zijn vader, die rneer zag in de handel in boerderijen en veengronden. ZoonA.]. vatte echter de draad weer op en naast de manufacturen zag hij ook wel iets in de fabricage van si-

garen. Het schijnt een goed florerend bedrijf te zijn geweest, want op een bepaald moment had hij wel tien sigarenmakers in dienst.

Na de sigaremnakers werd hun plaats ingenomen door

kleermaker Bas, die hier voor de firma Dievelaar zijn kleermakerij had.

43 In 1937 was heel Haaksbergen versierd ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard. Ook de Boerenmaat bleef niet achter en bouwde een ereboog, die een fraaie doorkijk opleverde met de koeltoren van D. [ordaan & Zonen.

44 De teloorgang van de textielindustrie betekende enkele tientallen jaren geleden een ernstige terugval in het economische leven van Haaksbergen. Een van de zwaarst getroffen bedrijven was de N.V D. [ordaan & Zonen. Wel werd nog getracht in K.N.T.U.-verband redding te brengen, maar het noodlot was onafwendbaar. De grote textielfabrieken in de omgeving van het station werden gesloopt en vrijwel niets herinnert op de moderne locatie van het multifunctionele centrum "De Bouwmeester" aan het vroegere concern. De fota dateert van de eerste jaren na de wederopbouw van de fabriek in het begin van deze eeuw, to en de fabriek aan de

Enschedesestraat in mei 1898 door brand verwoest werd.

45 of Haaksbergen ooit in het bezit is geweest van een heus kasteel is een vraag die door de historici nog steeds niet met voldoende zekerheid is beanrwoord, Vast staat, dat in de 13de eeuw een deftig en goed verdedigbaar huis gebouwd werd, dat de naam "Blankenborg" kreeg. Het werd al voor 1560 gesloopt en dit gebeurde zo grondig, dat er later weinig of geen resten van werden teruggevonden. Het is zeker dat het gestaan heeft in de hoek Blankenburg-Benninkstraat ten noorden van de Blankenburgerstraat. Bij opgravingen in de Blankenburg in 1914 vond men een houten paal, waarvan men vermoedt dat het een onderdeel van de ophaal-

brug geweest moest zijn. Ook vond men in 1968-1969 bij opgravingen resten van Iacobakannetjes en een oud schoentje. In 1484 benoemde bisschop David van Bourgondie Iohan Sticke tot "kaste-

lein" van de Blankenborg en ambtman van Haaksbergen.

46 Voor het Haaksbergse onderwijs moet 27 februan 1864 een bijzondere dag zijn geweest, want op die dag werd de nieuwe school op de Markt feestelijk in gebruik genomen. Als men de ruimtelijke verhoudingen op de Marler in ogenschouw neemt moet het geen al te grote school zijn geweest, maar niettegenstaande de afrnetingen herberg de de school in 1887 al 384Ieerlingen.Overeenkomstig de normen mochten er 336 leerlingen toegelaten worden. Om aan de ergste nood een oplossing te bieden werd besloten de kinderen beneden de zes jaar niet meer toe te laten. Eerste schoolhoofd was AJ Schilderrnan, een onderwijzer nit Zwolle,

vanwie nog bekend is, dat hi] op klornpen naar school ging. Het ruimtegebrek bleefhet grote probleem vormen, tot in 1 9 1 9 besloten werd een rweede dorpsschool te bonwen. Deze rweede school

vormde de aanzet tot de latere roorns-katholieke jongensschool aan de Zeedijk. Op 1 april 1923 werd de met vijf lokalen nitgebreide vierklassige school overgedragen aan het rooms-katholieke kerkbe-

stuur. De oude school op de Markt werd later afgebroken.

47 In 1 92 1 werd in Haaksbergen een grote folk1oristisehe optoeht gehouden waaraan door verenigingen en buurtsehappen werd deelgenomen. Een van de groepen presenteerde zieh onder de naam "Boerenbruilofi:". Staand, van links naar reehts:

Willemien ten Asbroek, Hendrik Ulenbelt, H. Sloot, [ohan Temmink, Grada Meijerink, Trui Bennink en Bernard Seheggetman met de trekzak. Zittend: Jan Feenstra, Anneke Dijkhuis, ? Rietman en Jan Leppink.

48 Omsrreeks I 930 werd deze foto gemaakt van de Renkbrug in Buurse. In het opschrift op de ansichtkaart wordt nag gesproken over de .Buursche Beek".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek