Haelen in oude ansichten

Haelen in oude ansichten

Auteur
:   B.A.J. Jeukendrup
Gemeente
:   Haelen
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4157-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haelen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Plattelandsgemeente

Het is nog niet zo lang geleden, dat de gemeente Haelen werd aangemerkt als plattelandsgemeente, Mede door de gunstige ligging en de nabije aanwezigh~jd· van het aantrekkelijke Leudalgebied, ontwikkelde Haelen zich in korte tijd tot woongemeente. De aanduiding "plattelandsgemeente" was voor een snel uitbreidende gemeente als Haelen niet meer op zijn plaats. In het algerneen moet worden opgemerkt, dat het woord platteland aan het verouderen is. Gemeenten als Haelen worden thans graag betiteld als suburbane gemeenten. De voor dit boekwerkje gekozen foto's stammen aile uit de platteIandsperiode en geven enige kijk op een tijd, die thans definitief is afgesloten.

Geschiedenis

De geschiedenis van de gemeente Haelen onderscheidt zich niet door markante gebeurtenissen van de geschiedenis van vele andere.plattelandsgemeenten. Ter informatie van de lezer in het kort hierover het volgende:

De gevonden voorwerpen van vuursteen duiden erop, dat de Haelense contreien reeds in het stenen tijdperk bewoond zijn geweest. In de nabijheid van de hoeve Melenborg zijn overblijfselen gevonden uit de Romeinse

tijd. Gegevens uit de Frankische en Karolingische peri ode zijn schaars en onbetrouwbaar. Na die tijd ontstaan banden met Horn. Het land van Horn werd in leen gegeven aan de graven van Loon. Toen het geslacht van Li!Jon was 'uitgestorven werd het graafschap Loon herenigd met het prins-bisdorn Luik. Inmiddels was de macht van de heren van Horn toegenomen en Horn werd feitelijk onafhankeliik van Luik.

Haelen werd in 1679 tot heerlijkheid verheven en kart daarna verkocht aan de familie De Keverberg. Buggenum .- in hetzelfde jaar tot heerlijkheid verheven - werd herhaaldelijk verpand en verkocht. Nunhem bleef lange tijd leen van de heren van Horn.

De komst van de Fransen bracht voor het land van Horn grate veranderingen met zich mede. De bestuurlijke indeling werd bij herhaling gewijzigd. Of schoon in die tijd Haelen en Nunhem tot een bestuurlijk geheel waren samengevoegd, werd na uitroeping van het Koninkrijk der Nederlanden Nunhem in 1822 weer zelfstandig. Daarna ondernomen pogingen tot samenvoeging bleven zonder succes, totdat door de secretaris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken bij beschikking van 30 september 1942 de zelfstandige gemeenten Buggenurn, Haelen en Nunhem werden samengevoegd

tot de nieuwe gerneente Haelen. Wat in vele tientallen jaren door verzet van de bevolking niet kon worden gerealiseerd, moest toen onder dwang worden aanvaard.

Drie dorpen, een gemeente

De namen van de voormalige, zelfstandige gemeenten zijn verrneld op de drie zuilen voor het in 1962 in gebruik genomen raadhuis. Op deze plaats trachten de drie zuilen iets uit te drukken van een onderlinge verbondenheid, De tijdens de bezetting genomen samenvoegingsmaatregel - destijds door velen met onverholen antipathie begroet - is in bestuurlijk opzicht van ingrijpende aard geweest, maar heeft het eigen -karakter van de dorpen of de geaardheid van hun inwoners nauwelijks kunnen aantasten, De drie dorpen hebben hun eigen geschiedenis gernaakt, die geaccentueerd is door hun Egging. Voor de Buggenumse bevolking speelde de ligging aan de rivier een grote ro1. De vruchtbare Maasklei schiep voor een aantal inwoners een betrekkelijke welstand, getuige de oude ruime boerenwoningen langs de Dorpsstraat. De bevolking van Haelen en Nunhem moest zich een moeizaam bestaan opbouwen op armoedige zandgrond. De geografische Egging, de economische omstandigheden en vooral de beslotenheid van de drie

dorpen gaven een bepaalde kleur aan hun gemeenschapsleven, Bij het verzamelen van de foro's voor deze uitgave bleken vooral in Buggenum en in iets mindere mate in Nunhem foto's van verenigingen voorhanden te zijn ; in Haelen werden deze nagenoeg niet aangetroffen. Hieruit mag geconcludeerd worden, dat vooral in Buggenum van oudsher een sterk gemeenschapsgevoel aanwezig is.

Terug naar toen

Dit boekje geeft een greep uit een aantal beelden van een nabij verleden, Een kijk op dit verleden en op de Ievenswijze van die dagen kan bijdragen tot een verruiming van de blik op het hedendaagse, Het verzamelen van de foto's was een boeiende bezigheid, waarbij ik veel - meest oudere - rnensen nader heb leren kennen. Indien deze uitgave ertoe mag bijdragen, dat bij ouderen herinneringen wakker worden geroepen aan vroegere tijden en jongeren zullen kennis maken met het verleden dan mag de opzet ervan geslaagd worden genoemd.

Degenen die door beschikbaarstelling van fotomateriaal en het verstrekken Van inlichtingen medewerking hebben verleend aan de totstandkoming van dit boekje wil ik graag op deze plaats dank zeggen,

Het Kaste e: "Aloengoor

bij Hae le o (Limburg)

1. Eeuwenlang is de geschiedenis van Haelen verbonden met die van het kasteel Aldenghoor, dat sedert 1212 werdbewoond door de heren van Ghoor. Daarna volgde bewoning door onder andere de families Van den Bongaert, V.an Pallant, Van den Boetzelaer en De Keverberg. In 1903 stierf de laatste telg uit het geslacht van De Keverberg, Het gebouw werd overgenornen door de zusters ursulinen, die er een meisjespensionaat vestigden, Sedert 1929 is het kasteel van de missionarissen van Mill-Hill. Links op de foto is het thans afgebroken gedeelte van de bijgebouwen zichtbaar.

2. De toren van de vroegere Haelense parochiekerk werdgebouwdin 1423. Kenmerkend voor de bouwstijl uit die tijd zijn de zgn. speklagen. Ret schip en de torenspits zijn in latere tijd gebouwd. Ten gevolge van oorlogshandelingen werd de kerk in 1944 geheel verwoest, Bovenstaande foto is opgenomen rond 1900. Ret pand links op de voorgrond is reeds tientallen jaren geleden gesloopt. Aan de rechterzijde zijn gedeeltelijk de vroegere panden Joosten en Kockelkoren zichtbaar.

3. De Napoleonsweg (Rijksweg) rond 1925 tel' hoogte van de kruising met de Kasteellaan. Geheel rechts is het pand Napoleonsweg 94 zichtbaar, de woning van wijlen burgemeester P. J. Hoebers (1948-1953). Verderop ligt de inmiddels ingrijpend verbouwde woning Vestjens. Rechts vooraan ziet u het huis van "sjoester Neer" (R. G. Vogels) en daarachter de toenmalige timmerwerkplaats van de gebroeders Kersten. Beide Iaatstgenoemde panden hebben eveneens door verbouwing een gedaantewisseling ondergaan.

4. Bij de installatie van pastoor Kissels in april 1917 vond voor het pas in gebruik genomen raadhuis (afgebroken in 1959) de ontmoeting plaats tussen "wereldlijke" en "geestelijke" overheid. Omringd door de wethouders J. M. Knapen en E. J. Schreurs, de raadsleden P. Hendriks, F. Stoks, G. van Roy, J. P. H. Franssen en de gemeentesecretaris G. Th. Schreurs spreekt burgemeester mr. Th. Aquarius een welkomstwoord. Pastoor Kissels heeft het herdersschopje in de hand. Rechts naast hem staat de toenmalige Roermondse deken Lebron de Vexela; links staat kapelaan Janssen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek