Hank in oude ansichten deel 2

Hank in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Stichting Archief *Kring Hank
Gemeente
:   Dussen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6095-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hank in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Inleiding

Welgeteld 444 jaren zijn verstreken tussen het luiden van de klok van de eerste nieuwe stenen kerk van Hank en de laatste klanken van de kerk van Heeraartswaarde. We schrijven dan respectievelijk 18 november 1421 en 29 mei 1865. Stukje bij beetje prabeert de Stichting Archief*Kring Hank de vroege geschiedenis van Hank te ontrafelen. Over de beruchte St.-Elisabethsvloed is al veel aan het papier toevertrouwd, maar echt tastbare bewijzen van bewoning van het vraegere Heeraartswaarde waren nog niet gevonden. Op 16 oktober 1991 werd het eerste succes geboekt. In de nabijheid van de Kurenpolder en de Nathalsweg werd een bolbaken uit 1564 opgegraven en gesterkt door dit "vaste punt op oude kaarten" ging onze stichting verder om ook bewoning van Heeraartswaarde aan te kunnen tonen.

In mei 1992 werd een woontoren, daterend van de periode tussen 1380 en 1410, met de afmetingen van 10 bij 7 meter blootgelegd in de buurt van de Buitendijk. En op 30 oktober 1993 de fundering van een .versterckr huys" aan de Gijsbertweg, daterend van rand 13301350. De voorlopige afmetingen Calles is nog niet onderzocht) van deze fundering zijn 20 bij 18 meter. Eindelijk na vele honderden jaren kreeg Hank weer een stukje van zijn geschiedenis terug die het al die jaren had moeten missen.

Tussen het vorige boekje "Hank in oude ansichten deel 1" uit 1977 en het boekje dat u thans in handen heeft ligt ook al weer een stukje geschiedenis. Denkt u maar eens aan de forse uitbreiding vanaf de supermarkt tot aan de A-2 7 en als dit boekje uitkomt is de spade al weer dikwijls in de grand geweest voor de realisering van "De Rooie Wiel". Ook het .Kloostercornpiex" zal, als de plannen op deze manier kunnen worden uitgevoerd, Hank binnen enkele jaren een ander gezicht geven. AI deze uitbreidingen die Hank na de oorlog onderging maken het bladeren in dit boekje alleen maar interessanter. Een stukje geschiedenis

van Hank vanaf 1880 tot 1945 laat u zien hoe onze ouders en voorouders hier woonden, leefden en werkten.

Uit ons archiefhaalden wij voor dit boekje 38 fete's die een goede afspiegeling zijn van deze periode.

De samenstellers hebben de uiterste zorgvuldigheid betracht bij het noemen van namen. Mocht onverhoopt bij een bepaalde foto een verkeerde naam genoemd worden dan hiervoor onze welgemeende excuses. Het was ondoenlijk om bij alle foto's ook alle namen te achterhalen. Zodoende is het aan de lezer om zelf, of samen met anderen, bij oude bekende of onbekende gezichten namen te plaatsen. Wij wensen u veel kijk-en leesplezier.

Mourt, 1995. Stichting Archief *Kring Hank

1

We starten onze rondrit door ons dorp van toen aan de Peereboom.

Toen na de beruchte St.-Elisabethsvloed het land voor de Dussensche Zeedijk van lieverlee "droogviel" begon men, Hollands eigen, weer te denken aan terugwinning van het land op de zee. Vanaf 1560 wordt er al weer geboerd op stukken land tussen de Dussense Zeedijk en de Peereboom, zoals een kaart van Pieter Sluyter uit die tijd ons Iaat zien.

Mondjesmaat kwam er ook bewoning die zich groepeerde rond de huidige Peereboom. Bewoners trotseerden telkens weer de zee die vanuit het Hollands Diep nog vrij spel had tot aan de Zeedijk in Dussen. Na de inpoldering van de Zuid-Hollandsche polder groeide het gehucht gestaag tot zijn huidige vorm.

In 1884 besloot men in Den Haag dat de Maas een nieuwe uitweg naar zee moest krijgen en zo werd er een trace gegraven vanaf Heusden tot aan het Keizersveer. De afwatering van dit gebied moest door deze werken verlegd worden.

In het verlengde van de nieuw gegraven Maas werd binnendijks het Noorderafwateringskanaal gegraven dat bij de Peereboom

uitmondde in de Maas. Om er zeker van te zijn dat het water ten alle tijden kon worden afgevoerd werd hier een stoomgemaal gebouwd. Het stoomgemaal en de dienstwoning werden voltooid in 1893.

De foto dateert van 1894.95 jaar later, in 1988, werd het stoomgemaal gesloopt.

2

Was er aan buitenwater geen gebrek rand de polder en had men soms handenvol werk am het water buiten de polder te houden en hoe stand het met het drinkwater in die tijd? Een landelijk gelllustreerd blad "Het leven" wijdde op 15 augustus 1931 een artikel aan de erbarmelijke omstandigheden van de drinkwatervoorziening in deze streek.

Hierander een fragment van de letterlijke tekst bij dat artikel:

... eenvoudig een plaatje, dot op drastische wijze laat zien, waar men in het Land van Altena, die toch zoo rijke en vruchtbare landstreek tusschen Betuwe en Biesbosch, het drinkwater vandaan moet hulen! In dit waterrijke land ontbreekt een goede drinkwatervoorziening nog immer, en uit de kleine slootjes en weteringen moeten de bewoners van deze srreek hun drinkwater putten ...

Het ongerief van de bevolking werd in dat artikel met een zestal foro's gelllustreerd. Twee van die foto's zijn hiernaast afgedrukt. We zien Pit de Gast met haar kleine braer Cees vanaf de "Straatweg" richting Peereboomse dijk lopeno Ter hoogte waar nu de oude ijsbaan ligt werden de emmers volgeschept am vervolgens naar huis terug gedragen te worden.

No. 33

Z>.tord.g IS Augustus 1931

~~~~~~~~~~~f:

~ HET LEVEN ~

~ ~IGEILLUSTREERDI~ ~J

~ BUREAUX VAN REPACTIE EN ADMINISTRATIE ~ ~ KEIZERSGRACHT 268 ~ AMSTERDAM ~

~~~~~~~ .. t.:~ ?. ~.~~~~.

3

Rond 1890 werd door een Duitse industrieel besloten om aan het Keizersveer een papierfabriek te bouwen. De locatie was uiterst geschikt omdat temidden van de hoofzakelijk agrarische bevolking een fabriek een welkome aanvulling van de werkgelegenheid zou zijn. Bovendien zou men binnenkort starten met de doortrekking van de Maas naar Heusden en een brug over het Keizersveer zou ook wel niet al te ver in het verschiet liggen. In 1895 was de eerste fase voltooid en begon de fabriek op volle toeren te draaien. Schepen met grondstoffen voeren af en aan. Elektriciteit, voor het platteland een volslagen onbekend verschijnsel, werd door stoomturbines zelf geleverd.

In de loop der jaren onderging de fabriek vele uitbreidingen, maar het oorlogsgeweld maakte een einde aan deze bloeiperiode. Zwaar beschadigd werd zij niet meer in gebruik genomen. Enkele jaren na de oorlog werd er een constructiewerkplaats gevestigd.

Foto: B. Zijlmans.

4

Pastoor De Croon van Hank deed eind vorige eeuw een dramatisch beroep op de Haagse politici om bij Keizersveer, in navolging van Heusden, ook een vaste oeververbinding te bouwen. In dat jaar werden de Maaswerken voltooid. Deze werken, die voor die tijd een gigantisch karwei waren, hadden tot doel de Maas weer een eigen weg naar zee te geven, zodat overtollig bovenwater beter en sneller naar zee afgevoerd zou worden. Buiten het graven van de Maas vanaf de punt bij Keizersveer tot aan Heusden hielden deze werken onder andere nog meer in dat er een sluizencomplex bij Andel zou komen, een brug over de dode Maas en een brug over de nieuw te graven rivier bij Heusden.

Het beroep van pastoor De Croon werd echter in Den Haag niet gehoord. WeI werd er bedongen dat bij Drongelen, Dussen en Keizersveer een pont zou gaan varen.

Op de foto zien we de zelfvarende schepraderpont Keizersveer no. 2 met op de achtergrond de monumentale villa van de heer Braun, directeur van de papierfabriek.

. . DUSSEN.·, , .:' ()PSTELLINO VAN DEN' OPTOCHT . me~ 'praa1wagen·~ op tat~rdag . 31 Octo.ber .J9~1. om 11.45 aur, oR. den op~ naal' tie brug ????

het KelZersveer. " .. .i .. -Heronten, " . . .:

2. ;Eerew.acht.···· '. .

S~ Napoleon met eerewa~ht.

.I. Schuttevaer. : .

5. Ml1%iekk"orpa aank. . 6; Fietsen.'·. . ~ : 7. .LandbOuWprodilcten. 8'. DorsehmachiDe. .

""9. Dorschm8chine~ " '

i.O .. Hoom van' QverviOea. . ii. Bijenhouders.

i~. Konijneii.fokJser~.

"fS. Visschers .

. '{'''. lagers., " i5. i»api¢abriek. 1.6. Timmerlieden. i 7. Klom,PeD~akenr. ss. Win"keliers.

t9~ Bakkers.": .

20. ·SteenkoleJihandelaars.

21. He!Dekensp1Is: ." ,. . ~2. Mu;iekkorps Dussen. 23. Boerenbruiloft.

24.' Versierde Fietsen. 25. Lotefijclub,. . .'

~6. Hengelclnb .

. 27. Fietsen. .

28. De f { Provincieii. 29; . f2 FietsE!D .

.30. Voetballet"S.

5

De Keizer Napoleonweg, aangelegd op bevel van Napoleon bij een keizerlijk decreet van 16 december 1811, was de tweede weg van veertien aan te leggen eersteklas wegen in het grate Franse keizerrijk. Het moest de schakel vormen in de verbinding tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden.

De weg had echter twee zwakke schakels die voor veel oponthoud zorgden, de pont bij Keizersveer en de pont bij Gorinchem.

Een brug over de soms woelige Merwede durfde men nog niet aan, maar het oponthoud bij Keizersveer moest tot het verleden gaan behoren.

In oktober 1929 gaat de eerste spade de grand in en op 31 oktober 1931 kan de Minister van Rijkswaterstaat Mr. PI. Reijmer glunderend de opening verrichten. Glunderend omdat de brug bij Keizersveer de eerste brug was in een bruggenplan van elf bruggen die het centrum van het land met het zuiden moesten gaan verbinden.

Hank liet zich niet onbetuigd en organiseerde die dag een graotse optocht waaraan dertig praalwagens deelnamen. Wagen nr. 15 was die van de papierfabriek. Hiernaast de lijst van deelnemende wagens.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek