Hauwert in oude ansichten

Hauwert in oude ansichten

Auteur
:   Wessemius
Gemeente
:   Noorder-Koggenland
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3744-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hauwert in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het dorp Hauwert, vroeger Dude Boxwoude geheten, een naam ontleend aan de vele wouden die WestFriesland vroeger telde, bestaat al zeer lang. De kerk bijvoorbeeld is vermoedelijk gebouwd omstreeks 1500. In de zestiende eeuw telde de kerk ongeveer negentig lidmaten en was er een inwonertal van zo'n tweehonderd zielen. In 1514 was de kerk nog katholiek, maar na de hervorming had Hauwert een eigen dominee.

Dat de toen aldaar levende bevolking het zeer arm had, bewijst weI het volgende spotrijmpje: "In Hauwert groeit 't riet op 't land en gebruiken ze mest voor de brand". Mogelijk komt hieruit de bijnaam voor de Hauwerters voort, namelijk "Hauwerter skokke". Momenteel is deze bijnaam weI in on bruik geraakt, want tegenwoordig wordt bedoelde naam niet meer gehoord.

Het dorp op zichzelf is door de jaren heen maar weinig veranderd, maar toch is er voor enige jaren terug een nieuwe straat, de Boxwoudstraat, aangelegd en het dorpshuis, "De Werf" genaamd, gesticht. Ook de Tuinstraat is in 1972 verbreed en van een nieuw wegdek voorzien, terwijl er in het dorp verschillende mooie bungalows verrezen.

De dorpsbewoners waren en zijn nog voor het grootste deel agrariers, want industrie -heeft het dorp nimmer gekend. De tuinbouw is ook aItijd een bron van inkomsten geweest. Vooral aan de Tuinstraat waren kleine tuinders gevestigd. Hier woonde een tiental tuin-

ders met ieder ongeveer een hectare bouwgrond, waarvan later een gedeeIte met vruchtbomen werd beplant en waar zelfs enige druivenkassen op· verschenen. Enige jaren geleden is er aan de Tuinstraat een camping gesticht, die nu alweer een uitbreiding heeft ondergaan, zodat er thans nog maar enkele tuinders zijn overgebleven. Hoewel Hauwert, zoals gezegd, geen industrie heeft gehad, waren er wonderlijk genoeg een tijdlang drie cafes in het dorp gevestigd. Een cafe heeft zich kunnen handhaven, de andere zijn verdwenen. Wanneer eenmaal de verkaveling, waaraan vermoedelijk zeer binnenkort zal worden begonnen, een feit zal zijn en het vroegere "Weggetje", nu Notweg geheten, is of wordt doorgetrokken naar het "Veldhuis", gemeente Oostwoud, dan zal de zogenaamde "Hauwerter Zak" ook tot het verleden behoren.

Ik hoop dat de oude Hauwerters bij het bekijken van de oude ansichten in het boekje, nog vele bekende gezichten zullen tegenkomen en misschien zichzelf op verschillende zroenfoto's zien afgebeeld , Ik vertrouw dat bij velen het boekje zal "aanslaan" en u met mij zuIt zeggen: .Waar is de tijd gebleven? " Verder betuig ik mijn hartelijke dank aan allen die zo bereidwillig waren aan mij kaarten in bruikleen te hebben willen afstaan. In het bijzonder gaat mijn dank uit naar de heer D. Molenaar, die rnij tevens vee I in formatie verschafte.

1. Wanneer we Hauwert in wandelen zien weal spoedig, 'Ian de Jinkerkant van de weg, een mooie woning staan. Op deze plaats stond voorheen de boerderij die werd bewoond door de Iamilie Ettes. De heer Ettes was indertijd een bekende figuur in Hauwert,aangezien hij bijna vijftig jaar lang de post in het dorp heeft bezorgd. De bocrderij hier op de toto is tijdens een hevig onweer op 5 augustus 1938 afgebrand. De twee houtzagers zijn de gebroeders Ettes.

2. Een paar honderd meter verder zien we reehts van de weg een mooi "Herenhuis" staan. Dit huis is vermoedelijk gebouwd in 1859 voor de familie Butter. Jarenlang heeft hierin een familie Butter gewoond. Van de mooie sierpoort staan momenteel alleen de twec buitenstc sierpalen nag, terwijl de "geknipte stoelen" die u links en reehts op de foto ziet oak zijn verdwenen. Hopelijk wordt te zijner tijd alles in zijn oorspronkelijke staat teruggebraeht, zodat dit huis met omgeving weer een sieraad voor het dorp wordt.

3. Al verder wandelend zien we links de plaats waarop voorheen de rnelkfabriek, "De Volharding" gcnaamd, was gevestigd, Bedoelde fabriek is in 1913 gesticht, maar zeals de meeste zuivelfabrieken in West-Friesland moest ook deze fabriek haar poor ten sluiten. Dit gebeurde op 27 februari 1946. Op de foto staan nag een paar oude melkwagens afgebeeld, terwijl voor de fabrick een oude T-Ford staat. Zoals u ziet is men bezig met een kleine verbouwing van de fabriek. De twee mensen op de foto zijn Jan Bruin en zijn eehtgenote, Marijtje Bras.

4. Een vijftig meter voorbij de oude melkfabriek zien we aan de linkerkant van de weg een modern gebouwde boerderij staan, die de plaats inneemt van de verbrande hofstede waarin toen de familie Bras woonde. Deze mooie p1aats is in september 1951 door onbekende oorzaak afgebrand. Op de foto ziet U, van links naar rechts: moeder Bras, dochter Marijtje Bras, zoon Klaas Bras Cop het paard) en vader Bras.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek