Havelte in oude ansichten deel 4

Havelte in oude ansichten deel 4

Auteur
:   F.H. Lutterop en J. Oosting
Gemeente
:   Meppel
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5701-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Havelte in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Er is sinds het begin van deze eeuw veel veranderd in onze steden en dorpen en de gemeente Havelte vormt daarop geen uitzondering. Om tot die conclusie te komen hoeft men maar de boeken "Havelte", "Van plaggenhut tot bungalow" of de ansichtenboekjes delen 1,2 en 3 door te bladeren.

Aan het initiatief van de Historische Vereniging Havelte om een vierde uitgave van een foto- en ansichtkaartenverzameling te verzorgen is graag alle medewerking verleend. Ook voor de toekomst is het van bijzonder belang dat zoveel mogelijk documentatiemateriaal op dit gebied bij elkaar wordt gevat in een boekwerkje.

Het fotoarchief van de gemeente is inmiddels van zo'n omvang, dat daaruit deze vierde uitgave voor een deel kon warden samengesteld.

De samenstellers, de heren F.H. Lutterop en J. Oosting, hebben de nodige moeite gehad am tot een definitieve selectie van het aanwezige documentatiemateriaal te komen. Over de peri ode 1880-1945 is vee I te verhalen. Mede in verband met de aanleg van een vliegveld door de Duitse bezetters heeft de gemeente Havelte nogal het een en ander te laten zien.

Uit de talrijke foto's blijkt dat veel van wat op de afbeeldingen te zien is, helaas onder de slopershamer is gevallen. De wegen van grind, zand en leem zijn vervangen door asfaltbanen om de dorpen beter bereikbaar te maken. Het paard he eft plaats moeten maken voar de auto en de tractor. In de periode van november 1942 tot april 1945 zijn bovendien grote vernielingen aangebracht door de Duitse Weermacht.

De omgeving van de historische "Oude Ruiterweg" werd bestemd tot vliegveld. Enkele beelden van de toe stand in die moeilijke oorlogsjaren 1940-1945 mogen niet ontbreken.

Gemteresseerden zullen in dit boekje kunnen zien hoe hun woonplaats er vroeger uitzag. Zij zullen zich een beeld kunnen vormen van de samenleving in die periode.

Burgemeester en wethouders der gemeente Havelte, G. Hensens, burgemeester H. Romp, secretaris

INLEIDING

Wij prijzen ons gelukkig met de stimulering en medewerking van de Historische Vereniging Havelte en de gemeente Havelte bij de uitgifte van dit boekwerkje. Deze uitgave wi! vastleggen hoe de gemeente Havelte er uitzag in de periode, die ligt tussen 1880 en 1945. Het moet beslist niet worden gezien als een beschrijving van de geschiedenis. Het gaat slechts om beelden en gebeurtenissen uit die tijd.

Met name de Tweede Wereldoorlog mag op dit moment best aandacht hebben. Havelte is toen namelijk ongewild uitdrukkelijk in beeld gekomen door de aanwezigheid van een vliegveld in de omgeving van de Oude Ruiterweg van Uffelte-Havelte naar Darp.

Na 125 jaar vrede in Drenthe brak in 1940 de oorlog uit. In november 1942 werd door de Duitsers een van de Luftwaffevliegvelden in ons land in Havelte aangelegd. En dat was meer dan jammer, want het ging om een van de mooiste en meest ongerepte gebieden van ons land, waarin gedurende eeuwen weinig of niets veranderd was.

De Militaire Inlichtingen Dienst in Londen hoorde via verzetsmensen, die in die donkere jaren nauwgezet allerlei informatie verzamelden en deze aan Londen doorgaven, eerst op 2 februari 1943 dat er te Havelte in Drenthe een groot nieuw vliegveld werd aangelegd met twee startbanen.

Bombardementen op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart 1945 betekenden in feite het einde voor het vliegveld Havelte, dat een kort, maar hevig bestaan heeft gekend. Op 12 april 1945 omsingelden de Canadezen het vliegveld aan drie zijden. De Duitsers waren reeds gevlucht.

Wij realiseren ons dat er nog vee I meer over het vliegveld Havelte valt te vertellen. Maar in dit kader moet het hierbij op dit moment blijven. Gelukkig is de aangerichte schade grotendeels hersteld.

Wat ook nog even speciale aandacht verdient is de omslagfoto met, .De Uffelter Sluis", waarop zichtbaar zijn de sluis, sluiswachterswoning met op de achtergrond het huidige cafe F. Schenkel, met in het "schut" een zei!schip en op de weg langs de Drentse Hoofdvaart nog het rustige beeld van paard en wagen. De Uffelter sluis werd tegelijk met de Havelter sluis in 1891 gerenoveerd. In de volksmond werd de Uffelter sluis , .Schut" genoemd. De omslagfoto vanafhet benedenhoofd gezien, is van 5 september 1892.

De aanleg van de Drentse Hoofdvaart yond plaats tussen 1769 en 1780. De Pijle-, Lok- en Boskampsbrug stammen uit 1771, evenals de Uffelterschutsbrug.

Het is een verheugend verschijnsel, dat de belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis toeneemt. Het verschijnen van dit ansichtenboekje met be elden uit het verleden zal aan een behoefte van velen tegemoetkomen.

F.H. Lutterop J.Oosting

1. Foto uit 1932 van de in Havelterberg afgebroken woning van de familie H. Splinter in het waterleidinggebied. Afbraak werd in het jaar 1967 noodzakelijk in verband met de aanleg van de snelweg Meppel-HeerenveenLeeuwarden.

In Havelterberg bevindt zich een van de waterwinplaatsen van de in 1932 opgerichte N.V. Waterleiding Mij "Overijssel", die door mid del van een viertal putten van 30 meter diepte grondwater aan de Drentse bodem onttrekt.

2. Oude school- of groepsfoto's spreken tot de verbeelding. Zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog gingen uitstapjes bij voorkeur naar onze nationale trots, Schiphol.

Het kiekje van de Havelterbergers voor het KLM-vliegtuig "De Hollander" straalt plezier en tevredenheid uit.

Herkent u ze nog? Namen als Vink, Kuiper, Oosterhof, Jonas, Piest, Spin, De Vries, Orsel, Harms, Molenkamp, Lijkendijk, Ellen, Schipper en Korf ontbreken uiteraard niet.

De "ontknoping" laten we aan de lezers over. ..

3. De schillers aan het werk, in het midden Berend ter Wal uit Havelte. Elk jaar weer kwamen de eikschillers naar het land van hei en struiken om tijdelijk wat extra geld te verdienen met het schillen van jonge eikestammetjes. Doordat de meesten elk jaar terugkwamen, was het niet moeilijk een eigenaar van een "strubben-bossien" te vinden. Op een centrale plaats in het bos werden enige gaten gegraven van ongeveer een halve meter diep en een paar meter in het vierkant. Dit werd gedaan om de schillers in staat te stellen bij het werk rechtop te kunnen staan.

Tevens werd naast de gaten een afgezaagde boomstam geplaatst, de zogenaamde klobbe. Daarop konden dunne eikeboompjes en dikke takken gemakkelijk op lengte gehakt worden. Een vrij groot complex bos werd omgehakt. Daarna werden de stammetjes en dikke takken met een hakmes in stukken van ongeveer veertig centimeter afgehakt. Dit was meer het werk voor de mannen; de vrouwen en grote kinderen zorgden ervoor dat deze ronde, vrij korte stukjes eikehout van de schil werden ontdaan. Dat de den ze in de kuilen, waarbij ze rechtop konden blijven staan, zodat het werk werd vergemakkelijkt.

Om de bast eraf te krijgen, beklopten meestal twee schillers de schors met de achterkant van het mes, elk aan een kant. En daar waren ze handig in. In een wip was het stammetje van de schors ontdaan.

Maar het eigenlijke produkt waar het in hoofdzaak om ging, was de schors van het boompje. Daaruit werd looistof verkregen. De eikeschillers verkochten deze schillen voor een goede prijs.

4. Een foto van jong en oud voor de school Veendijk in 1930, met geheellinks het naar Diever vertrekkende hoofd van de school, H.A. van Eisden.

Reeds vanaf 1816 is er sprake van deze school, aanvankelijk onder de naam "De school van het Legeveld" en in gebruik in "de zes wintermaanden". In de zomermaanden werden de kinderen onderwezen in de scholen van Havelte en Nijeveen.

De scheidingslijn lag bij huize Veenrust (1807-1875) op de hoek Veendijk/Veenrustweg. Het geringe aantal kinderen dat , ,aldaar wordt onderwezen", is debet aan het feit dat er in de vorige eeuw geen sprake was van een "hoofdschool" te Veendijk.

In 1962 is de school definitief opgeheven.

5. De laan langs 't Kasteel (het huis Overcinge) was de verbindingsader voor Havelte naar Meppel. Het houten verkeersbord geeft duidelijk de richting Meppel aan. Het huis Overcinge was een leen van het huis Putten op de Veluwe en bleef daaraan leenroerig tot 1642.

Bewoners na 1642 waren de families Struuck, Kymmell en Linthorst Homan. Na 1945 keerde de familie Linthorst Homan er niet terug.

De Volkshogeschoolbeweging yond er een onderdak. De Nederlandse Volkshogeschool was geboren in de noodsituatie van de jaren dertig. Het doel was het geven van cursussen voor studenten en werklozen. In 1953 werd het monumentale pand aangekocht door de stichting Volkshogeschool Overcinge.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek