Heesch in oude ansichten

Heesch in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Bernheze
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6502-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heesch in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

46 De beide neven Van Zwanenberg waren niet de enigen die hun latere wereldconcerns op Heesche grand zijn begonnen, want oak de hier afgebeelde Hartog Hartog he eft in Heesch de eerste schreden gezet met zijn slagerij, die later in ass tot de grate Unox slagerij is uitgegraeid. Opvallend is dat de meeste slagers en veehandelaren joden waren. Voor een groat deel was dit wel te begrijpen, omdat ze voor hun geloof ritueel moesten slachten. Hartog Hartog werd in 1847 in Brake! geboren en began op zeer jeugdige leeftijd rand 1860 te Heesch een slagerijtje dar daar tot 1869 bleef. In dat jaar vertrak hij naar ass.

47 Als we nu nag een eind de Schoonstraat doorwandelen, dan komen we bij de Schutsboomstraat, die we een eindje inlopen. Op de hoek van de Schutsboomstraat en de tegenwoordige [asmijnstraat zien we de hier afgebeelde boerderij. Tot voor enige jaren stonden er vele van deze boerderijen in Heesch. Jammer genoeg zijn ze aan het verdwijnen, Dit huis is voor dit boek gekozen vanwege de prachtige put met de putmik. De zinken emmer bleef aan de puthaak vastzitten. In de ketel zit het tegengewicht. Eerst hadden ze hier een put die gemaakt was van houten tonnen die ze op elkaar stapelden, maar het water smaakte niet en daarom

maakten ze een put van steen. Dit huis werd bewoond door de gezusters Van Kaathoven.

48 Deze ansicht is in 1916 verstuurd maar is van oudere datum, want de uitgever van deze kaart heeft een prachtige serie van Brabantse plaatsen rand de eeuwwisseling gemaakt, zodat we mogen aannemen dat deze kaart ouder is dan van 1916. De afbeelding toont ons de baan met aan de rechterkant het gemeentehuis en de smederij van Yd. Hulsbeek. Daarnaast woonde Grad den Horen (van Hoorn) en links staat de oude school, die tot 1872 school was en waarvan 1. v.d. Elsen het laatste hoofd was. In 1 873, bij de nieuwe school, werd P.G. Remmen hoofd. Het gemeentehuis is gebouwd in 1838.

Voor die tijd, in de achttiende eeuw, werd er vergaderd in een herberg. In 1823 "vas de raadskamer in het huis van Maria Lucia van Erp, die logementshoudster was. In dat [aar werd besloten am een ka-

mer in het huis van de secretaris als raadskamer in terichten.

49 In 1826 moest de woning van de secretaris worden afgebroken voor de aanleg van de steenweg Den BoschGrave; dit is de tegenwoordige baan. De secretaris huurde toen voor twintig julden per jaar een kamer bij Chr. v.d. Akker en vanaf20 augustus 1826 besloot de raad om in het vervolg daar te vergaderen. Toen in 1 836 de pas benoemde burgemeester (J. van Berchem) zijn eerste raadsvergadering presideerde, kwam deze met het voorstel om een raadhuis te laten bouwen. In 1828, op 30 april, was er reeds een dergelijk voorstel besproken, maar dat was afgestuit. In de vergadering van 25 oktober 1836 werd het voorstel aangeno-

men en er werd besloten dertig bunder hei van de gemeente te verkopen om de kosten te dekken. In 1838 werd het raadhuis in gebruik genomen.

j{eesch, Gemeen:ehui5

50 Op 2 februari 1888 volgde A.M.A. Wolters zijn vader Th. A. Wolters op als burgeme ester van Heesch. Op 2 februari 1928 is deze foto gemaakt van de gemeenteraad ter gelegenheid van het veer-

tigjarig ambstjubileum van de burgemeester. We zien hier van links naar rechts, zittend: wethouder Hannes v.d. Akker, burgemeester A.M.A. Wolters en Knelis v.d. Berg, die oak wethouder was. Staande:

Janus van Schayk, Tontje v.d. Heyden, Nard Kuypers, Van Zuylen, Hasje v.d. Stappen, de gemeente-ontvanger Bertuske van Oort en Hasje v.d. Ven uit Vinkel.

51 Tot 8 augustus 1930 had Heesch geen elektriciteit. Op die dag was een gedeelte van de gemeenteraad present am getuige te zijn van de ingebruikneming van de elektriciteit en zagen ze burgemees-

ter A. Wolters de handel overhalen. Gelukkig is er van deze feestelijke gebeurtenis een foto gemaakt (de glazen staan al klaar) zodat we er oak nu nag getuige van kunnen zijn. We zien van links naar rechts:

burgemeesterWolters, wethouder Knilleske v.d. Berg, Janus van Schayk, Hannes v.d. Akker, Hasje v.d. Stappen, pastoor Sprengers van Heesch, T6ntje v.d. Heyden, wethouder en locoburgemeester, een

pater uit Oss, de latere pastoor Van den Hulsbeek en Jan v.d. Hulsbeek

52 Onderaan op deze stamboom zien we Theodorus Arnoldus Wolters die op 10 april 1820 in Helmond is geboren en op 8 november 1 852 in Heesch met Johanna Everada van Koolwijk is getrouwd. Op 2 april 185 I was hij tot burgemeester van Heesch benoemd, dat hij tot 5 januari

I 888 bleef Toen werd hij benoemd tot lid van de gedeputeerde staten. In 1871 was hij ook lid van de provinciale staten. Hij overleed op 5 oktober 1896. Op 2 februari 1888 werd hij door zijn zoon Adrianus opgevolgd als burgemeester van Heesch. Op 26 november 1930 stierf Adrianus Wolters. Op deze stamboom zien we de vele kinderen en kleinkinderen van het

stampaar. De latere burgemeester, zoon van Theodorus, staat in het midden van het rechter gedeelte. Behalve het portret van Adrianus zien we ook het portret van zijn VTOUW Maria van Dijk.

III ;rl pnl

...

'f .J

53 Het gewone leven draaide ook in Heesch rustig door. In november 1888 brandde er een boerderij af Dat was vroeger aan de orde van de dag. In augustus 1888 werden de Heesche kinderen gevormd, zo meldde 'De Noordbrabanter', want Heesch hoorde bij het decanaat Oss. Op de foto zien we A.N. (Bert) Fleskens die op 20 april 1 874 in Heesch werd geboren. In 1898 werd hij gemeentesecretaris te Geldrop. Hij werd in 1905 burgemeester van Zesgehuchten. Van1908 tot 1939 was hij dit ook van Geldrop. In de jaren

1925-1929 was hij lid van de provinciale staten van NoordBrabant. Gedurende vijfentwintig [aar (1910-1935) was hi] lid van de Tweede Kamer. Vanaf 1935 zat hi] in de Eerste Kamer. Dit duurde tot 1940. Verder is hij voorzitter geweest van de Noordbrabantse Zuivelbond, voorzitter van de Boerenleenbank in Eindhoven en voorzitter van de Nederlandse Boerenbond.

s.

»Z. D. H .. Igr. A. Godschalk, i chop van s-Bosch zal van sf moren tot en met - oen dag a. . afwezig ijn om bet H. " orm el toe te dienen n het Dekenaat van 0 "

54 Het was natuurlijk wel een hele gebeurtenis als er rond de eeuwwisseling een foto gemaakt werd. Iedereen die de fotograaf bezig zag, kwam erbij staan. De smid Hannes v.d. Hulsbeek kwam er extra voor naar buiten en zelfs de ambtenaren van het gemeentehuis kwamen een kijkje nernen, al bleven ze dan bovenaan de trap staan. En wat hadden de 'keinder' keurige witte scholkskes aan. De smid kwam trouwens wel eens meer van pas, Als er iemand trouwde en er waren geen getuigen genoeg. dan zeiden ze op het gemeemehuis: 'roep Hannes Henten mar' en dan kwam de smid in zijn blauwe overall am te getuigen. Links van de smederij

was her hulppostkantoor, waar Mie Henten van de Hulsbeek een postkantoor had. Zij verkocht oak ansichtkaarten en bidprentjes.

HEE"CH H"LPPO T A, "TO

55 In november 1929 werd het wegdek van de rijksweg vernieuwd. Het is maar goed dat het gemeentehuis er gedeeltelijk opstaat, anders zou het moeilijk zijn zich voor te stellen dat deze zandweg 'de

baan' is. Heesch had in die tijd ook al een benzinepomp, die we hier links zien staan. Zo te zien hoefde hij niet al te dikwijls in actie te komen, want veel verkeer is er niet. Rechts naast het gemeente-

huis zien we hier duidelijk het huis van Van Hoek staan. Wat was Heesch to en toch rustig.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek