Heinenoord in oude ansichten deel 1

Heinenoord in oude ansichten deel 1

Auteur
:   S.C. Spruit-Boer
Gemeente
:   Binnenmaas
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3767-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heinenoord in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In dit boekje komt, na diverse andere gemeenten utt de Hoeksche Waard, Heinenoord aan de beurt. De naam Heinenoord komt al voor in de Ilde eeuw op een "uitgiftebrief" van keizer Hendrik IV, die leefde van 1056-1106. Alleen werd in die tijd niet gesproken over Heinenoord, maar over "de landen aan die Wale". Destijds stroomde hier de rivier de Waal, als zijarm van de Oude Maas. Omstreeks 1216 moet op de omdijkte gorzen al een kerkje gestaan hebben. Waarschijnlijk niet voor lang, daar er in 1219 de 8t.-Macellusvloed plaats vond. In die tijd behoorden deze gronden aan Wouter van de Wale. In 1369 komen we de naam van Wouter van de Wale weer tegen. Nu in de functie van burgemeeste.r. Deze ontvangt in dat jaar nl. vis- en vogelvangstrecht uit de handen van Willem, heer van Hoorne en Althena. De gronden waarop deze rechten van toepassing waren. lag en "voor Barendrecht in den Wale, tland, arnbachten, tienden ende vogelarijen met andere haren toebehoren, die daerop verschijnen mogen, streckende van Willemslande... tot HEYNKEN80RT. Bij de 8t.Elisabethsvloed in 1421 verdwijnt aIle bebouwingen van Heinenoord. In 1437 schijnt het land weer bedijkt te zijn. Ook het jaar 1467 wordt in dit verband genoemd. Hoogstwaarschijnlijk werd het in het laatstgenoemde jaar herbedijkt. In die periode valt het jaar 1438 op. In dat jaar op 15 maart geeft hertog Philips van Bourgondie enkele rechten aan Dordtse poorters,

uit dank voor het bedijken van "HEYNTGEN800RT in teyselenrewaart". Op 10 juni 1442 beloofden de inwoners van Heyntgensoort, dat zij hun koren en zaad nergens anders dan in de hoofdstad Dordrecht ter markt zouden brengen. In dit verb and zij weI vermeld, dat er ook toen een Wouter van de Wale burgemeester van Dordrecht en eigenaar van deze gronden was. In 1460 komt de heerlijkheid Heinenoord aan heer Gerrit van Assendelft. Tot in 1793 zou dit zo blijven. In die 330 jaar zou het Hof van Assendelft tot buitenverblijf dienen. In 1793 echter werd dit Hof in het openbaar verkocht. In de jaren van 1809-1834 behoorde het toe aan de laatste heer van Heinenoord, nl. Hendrik Collot d'Escury. Bovenvermelde gegevens zijn ontleend aan het boek "Van Grooten Waert tot Hoeksche Waard" van M. Allewijn.

Hoe de gemeente er tussen de jaren 1880 en 1930 uitzag, kunt u op de volgende serie foto's zien. Naast de gemeente zelf, komen er ook Blaakse Dijk en Goidschalxoord op voor, daar zij beide er deel van uitmaken.

Rest mij tot slot dank over te brengen aan diegenen die mij bij het samenstellen terzijde hebben gestaan. En zeker niet in de laatste plaats het streekmuseum Hoeksche Waard, dat de foto's in bruikleen afstond.

nEiNENOC,,]

L"itg:l·~ van P. "an dcr Griend .

1. Bij deze opname valt onmiddellijk de hervormde kerk op. Over het bouwjaar zijn de kenners het lang niet eens. Recente werkzaamheden wijzen echter uit , dat het vermoedelijke stichtingsjaar in het midden van de 15de eeuw moet liggen. De toren is het meest in het ooglopende deel van het gehele bouwwerk. Oorspronkelijk had deze toren een stompe bekroning. In 1772 heeft men dit deel vervangen door een slanke spits. De inmiddels scheefgezakte toren kreeg een rechtgezette spits. Rechts voor de toren staat de woning van de predikant en zijn gezin. Na 1840 echter diende het huis als onderkomen voor de dorpsarts. De artsen De Reus en Broekert zeggen de meesten nog wei iets. Het water op de voorgrond is de nog steeds bestaande Kreek.

2. Deze interieuropname van de hervormde kerk is van na 1920. Voor het spreekgestoelte stond de overheidsbank van Goidsehalxoord, geplaatst aan het eind van de 18de eeuw en voorzien van het betreffende gemeentewapen. De zogenaamde Leeuwenburghbank, die nog in goede staat verkeerde, werd vroeger bezet door de gefortuneerde farnilic Leeuwenburgh. Het geheel werd vroeger verJieht door drie zeer sfeervolle koperen bolkronen. in 1920 eehter werden deze larnpen vervangen door de nu niet meer zo smaakvolle elektrische verlichting. Het kerkorgel is van 1805, maar kreeg pas in 1887 de vormgeving als op bovenstaande foto.

3. Het huis links op de voorgrond is de predikantswoning. Het dateert vermoedelijk uit 1840. De vroegere pastorie stond vlak voor de kerk. Op de achtergrond is het Hof van Assendelft ziehtbaar. De tussenliggende ruimte werd later bcnut voor het bouwen van respectievelijk de ambtswoning van de burgcmeestcr en het Hans Christiaan Andersenhuis. Beide gebouwen op deze kaart staan er nog. Echtcr niet meer langs de Laning van toen, maar wellangs de Hofweg van nu.

4. Het HoI' van Assendelft heeft, zoals de naam het al aangeeft, gediend als verblijf voor de familie Assendelft. Deze adelJijke familie heeft Heinenoord (toen nog "Heyntgensoort") als heerlijkheid in haar bezit gehad. In 1460 kwam als eerste inwoonster Beatrix van Dongen, tweede echtgenote van heer Gerrit van Assendelft. De laatste bewoonster van adeJlijken bloede was jonkvrouwe Sara Lousia du Fachet van Assendelft. Zij overleed in 1793. De ambachtsheerJijkheid werd in het openbaar verkocht en kwam in handen van Hendrik Collot d'Escury. In 1834 werd de woning weer doorverkocht aan de familie Louter. In 1941-1942 kwam het in handen van de familie Roos, die het huis slechts tot 1959 in bezit heeft gehad. In het laatstgenoemde jaar ging het over naar de gemeente Heinenoord. Sinds 3 oktober 1968 herbergt het Hof het streekmuseum Hoeksche Waard.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek