Heino in oude ansichten

Heino in oude ansichten

Auteur
:   M.J.M. Bisschop
Gemeente
:   Heino
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3576-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Heino in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De naam Heino is de jongste van de rij namen die ons dorp heeft gehad. De oudst voorkomende naam is "Terheine". In 1570 ontdekken we te Ommen de geslachtsnaam Terheino. Ook kwam in 1471 de naam "Van ter Heine" al voor in een akte over een stuk land in de Ommeresch.

Ons dorp was lang geleden de marke van Heino. Ook werd er weI gesproken over Heinerkerspel. Zulke marken zijn heel lang geleden ontstaan; ze zijn al in de tijd van Karel de Grote bekend. Bij een marke moe ten wij ons voorstellen, dat alle gronden in een bepaald gebied in gezamenlijk bezit en gebruik waren. De eigenaar van een boerderij had een bepaald aandeel in de marke. Deze eigenaren verpachtten vaak hun gronden aan de Meiers. De marke werd bestuurd door de markerichter en de gezworenen. Zo'n markebestuur bemoeide zich met die zaken, welke nu door het ge-

meentebestuur worden behartigd, Tegen het midden van de vorige eeuw zijn de markegronden verdeeld en toen was er geen marke meer,

Een zeer belangrijk man in het bestuur was de schout. Hij was de rechter en bij verkopingen en het opmaken van testamenten was hij de aangewezen man. Schouten waren daarom belangrijke mensen. Dat blijkt biivoorbeeld uit het wapen van schout Henricus van Langen, waarop drie klaverblaadjes voorkomen. Misschien zijn die wel terechtgekomen in het wapen van Heino.

Heino heeft ook heel moeilijke tijden gekend, vooral in de tijd van de tachtigjarige oorlog. Het platteland werd afwisselend gebrandschat door de Spaanse en staatse troepen. In de Franse tijd werd de laatste schout, de heer Klomp, "maire" van Heino. Na 1813 werd de burgemeester het hoofd van de gemeente. Na

burgemeester Klomp werd baron De Vidal de St. Germain hier burgemeester, Hij woonde op het Relaar. Daarna waren er twee burgemeesters uit het geslacht Van Sonsbeeck. Na de tweede wereldoorlog nam de heer Van Sonsbeeck ontslag en kW<L'11en achtereenvolgens: jonkheer Van der Heyden van Doornenburg, de heer Remmel en nu is de heer Verheyden burgemeester.

Heel lang is Heino een dorp geweest met een agrarische inslag, rustig gelegen langs de grote weg ZwolleTwente. Een sprekend voorbeeld hiervan is wel de groei van het Inwoneraantal. Rond de eeuwwisseling telde Heino 2.100 inwoners. nit aantal was in 1930 ongeveer 2.800 en nu, in 1972, al bijna 6.000. Zeals uit deze aantallen blijkt, is de echte ontwikkeling vooral begonnen na de tweede wereldoorlog, Er is toen een grate uitbreiding gekomen naar het oosten, terwiil Dorpsstraat-West reeds ziin voltooiing nadert.

Het blijkt dat veel mensen de rust van ons dorp zoeken en daarom liggen er al weer nieuwe uitbreidingsplannen klaar,

Om u een beeld te geven van Heino uit het eerste kwart van deze eeuw, heb ik, met de hulp van verschillende inwoners van Heino, dit boekje samengeste1d. Hen, en vele anderen, die rnij hielpen met het verzamelen van foto's en de gegevens voor de begeleidende teksten, ben ik veel dank verschuldigd, Onderstaand geef ik een verantwoording van de herkornst van de gebruikte afbeeldingen: H.E.A. Delmte, G. Drosten, G. Geertman, rnevrouw de weduwe G. Hofrneyer, H. Hoppen, W.F. Mulder, I.A. Polstra, D. Stegeman, dames H. en I. Vonderman, G. Vorrink en rneiuffrouw G.H.G. Wolters. Ook werden er gegevens overgenomen uit het boek "Geschiedeni.s van de Marke en Schoutampt van Heino", door mgr. A.E. Rienties,

1. Deze afbeelding laat ons de Dorpsstraat-Oosteinde, nu Canadastraat, zien omstreeks 1925, komende uit de richting Raalte. Links staat het gemeentehuis en aan de andere zijde cafe Muller, nu cafe Bosch. In dit cafe werd drie maal per jaar een kamer verhuurd aan de rijksontvanger der belastingen uit Raalte, zodat men hier aan zijn verplichtingen kon voldoen.

2. Het gerneentehuis, rechts, ongeveer vijfenveertig jaar geleden. Nu staan er de winkelpanden van Bisschop en Antonissen. In die jaren zaten er in dit gemeentehuis slechts twee personen: De heer Hartholt en zijn zoon.

']orpstrc::1 Ocst - e:nde

J(eino

-.

3. Nog een kijkje in de toenmalige Dorpsstraat-Oosteinde in het jaar 1902. Rechts, in het midden, staat het gerneentehuis, Links daarvan (verscholen achter een hoge heg) is de woning van de familie Willemsen, thans bewoond door de familie Lozeman. Moeder Willemsen oefende hier het beroep van mutsennaaister uit.

4. De Dorpsstraat-Oosteinde uit de jaren dertig. De aanduiding "Almeloscheweg" is eigenlijk niet juist, want pas na de tweede wereldcorlog werd deze straat Canadastraat genoemd. Geheel rechts staat de winkel van Kruisdijk en daarnaast de waning van garage Polstra, waarin ook kapper Platte! ziin beroep uitoefende. Dit pand is weggebroken en heeft plaats moeten maken voor garage Ter Laak. De verkeersweg heeft intussen een hele verbreding ondergaan.

5. Ieder jaar, in september, was er oranjefeest in Heino. Deze foto is gernaakt in 1924. Let op de jongen die oranjespeldjes verkoopt.

6. De hu1diging van burgemeester H.AJ. van Sonsbeeck ter ge1egenheid van ziin vijfentwintigjarig burgemeestersschap in 1911. Te zien zijn onder anderen: mevrouw Van Sonsbeeck en de veldwachters Mulder en Thyssen. In 1913 werd de burgemeester opgevo1gd door zijn zoon Alexander van Sonsbeeck. Burgemeester H.A.J. van Sonsbeeck overleed in 1913.

7. Ben klassefoto uit 1910. Linksonder zit mejuffrouw Boerhof, daarboven mejuffrouw Veenker, Rechtsonder zit het hoofd der school, me ester Van de Schaaf.

8. De rooms-katholieke school, zoals die stond op de plaats waar nu het parochiehuis staat, werd gebouwd in 1879, door toedoen van een fonds, gesticht door M. Logtenberg en mejuffrouw Arnalda Wolters. Het gebouw deed tot 1921 dienst als school, daarna, tot omstreeks 1934, als parochiehuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek