Helden in oude ansichten deel 2

Helden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   W. Reijnen en H. Thiesen
Gemeente
:   Helden
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4991-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Helden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Voor u ligt "Helden in oude ansichten deeI2". Was dee I 1 hoofdzakelijk samengesteld uit oude gebouwen, vergeten straatbeelden met een enkele groepof verenigingsfoto, deel2 daarentegen kan beter samengevat worden onder de titel: Kent u ze nog, de Heldenaren: Verenigingen, instellingen, het Roomse leven, onderwijs en ook enkele unieke, zeldzame opnamen van Heidense nostalgische plekken of monumenten. Opnamen die nog nooit eerder werden gepubliceerd.

Er is getracht, met inachtneming van een onderverdeling in rubrieken, de .Heidense kerkdorpen in evenredigheid naar bestaan en verkregen materiaal in dit boekwerk aan de orde te stellen. Mede afhankeIijk van de bereidwilligheid en medewerking van de inwoners van deze kerkdorpen zijn de samenstellers hier vrij aardig in geslaagd. De foto's zijn niet per kerkdorp gerubriceerd, maar er is gezocht naar een juiste verdeling naar de aard van de afbeeiding. U treft vrij uitgebreide informatie aan over het Roomse Leven in zijn totaliteit, het verenigingsleven binnen HeIden, zowel de vrijetijdssector, aismede de meer cornmerciele instituten of instellingen, militie en de nostalgische rubriek.

Vooral met deze laatste rubriek hopen de samenstel-

lers de meer oudere lezers een genoegen te doen. Wegzwijmelen in oude herinneringen, terug naar die goeie ouwe tijd.

De samenstellers hebben getracht een goed afgewogen verzameling leuke, tot de verbeelding sprekende foto's in dit album te verwerken. Zij pretenderen zonder meer geen 100% perfectie bij de teksten. Ze zijn weloverwogen en geschiedkundig van aard, maar aanvullingen en wijzigingen zijn te allen tijden welkom.

De samenstellers van dit album danken aIle inwoners van HeIden en daarbuiten die foto's en gegevens hebben verstrekt. Zonder hun hulp en bereidwilligheid was dit boekwerk nooit tot standgekomen. Zij hopen dat "HeIden in oude ansichten deel 2" net zo in de smaak zal vallen als deell.

Brannen

Gemeente Archief Venlo Gemeente Archief Roermond Gemeente Archief HeIden Bisschoppelijk Archief Roermond Oudheidkamer De Moennik Kerkarchief H. Lambertus HeIden

Prive archieven: H. Thiesen en W. Reijnen.

1. Op 9 september 1876 werd de St. Lambertuskerk van Heiden op drie plaatsen getroffen door de bolbliksem. De torenspits, daterend van 1778-1782, werd totaal vernield. De blikseminslag liet een spoor van vernieling achter. Het herstel werd voor een bedrag van 5035 gulden verricht door een Heldense/Roggelse bouwcombinatie: G. Christus, G. Kessels, J. Janssen, Chr. Moues, A. van Nisselroij en J. Puts. De toren werd tevens 1,46 meter verhoogd. Op 15 maart 1877 werd de oude spits afgebroken. Bij herstelwerkzaamhe den in 1880 ontdekte men dat de oude gewelven voorzien waren van schilderingen. In 1885 werd door Deumens de gehele kerk voor een bedrag van 8000 gulden beschilderd. De oude beschilderingen zouden vol gens een aantekening van pastoor Jacobs dateren van 1520. In april 1885 werden een nieuw missiealtaar en koorbanken geplaatst.

2. Joannes Jeuken, geboren te Nunhern op 15 december 1851, werdop 17 maart 1879 tot priester gewijd. Op22 juni 1897 werd hij tot pastoor te HeIden benoernd. Eerder was hij als pastoor te America benoemd tot bouwpastoor van het nieuw te stich ten rectoraat Griendtsveen. Hij stond vooral bekend om zijn guile giften aan de armen en was zeer geJiefd bij de boeren. Hij was oprichter van het Kruisverbond en de Mariavereniging, Zijn grote ideaal, de bouwvan een patronaat in Helden, werd in 1907 onder zijn leiding uitgewerkt, in maart 1908 werd de eerste steen gelegd. Helaas mocht hij de voltooiing niet meemaken, hij stierf op 14 september 1908 en werd te HeIden begraven.

3. Het kerkelijk zangkoor van Dorp omstreeks 1935, gefotografeerd voor de toenmalige pastorie. 1e rij: organist Mathieu Niessen, Giel Niessen, Sjang Pubben (Kusters Sjang), dirigent Wiel Kranen, deken H. Jaspers, Karel Absil, Willem Knippenberg, Wullem Hermans (Koetsers Wullem) en Bernhard van Essen. 2e rij: Pierre van Soest, Sjraar Pubben, Wiel Peeters, Jan van Heugten, Louis Peeters, Sjraar van Essen, Giel van Soest, Piet Aerdts, Sjeng van Soest, Sjeng Janssen (Brugger Sjengske), Jacobus Steeghs (Kubbes van de bruk) en Frans van Doren. 3e rij: Herman Kranen, Wien van de Beuken, Lot Kessels, Harrie Smeets, Giel Pubben (kuster), Lei Absil, Jac Kranen, Dre Pubben, Karel Hermans, Giel Meewis, Joep Hermans en Frens Strouken.

4. Op 12 december 1876 verleende HeIden onderdak aan de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Munster. Pastoor Jacobs betaalde de 60 gulden huur voor het pand van de familie Jenniskens. In 1880 kocht het Parochieel Armbestuur het pand van wijlen burgemeester J. Verhaegh. In mei 1881 werd gestart met een Bijzondere Bewaarschool. In 1884 werd de H. Catharinaschool uitgebreid met een lokaal. In 1928 werd besloten tot de bouw van een nieuw klooster, bewaarschool en handwerklokaal in de bossen van de kerk (Kerkebosch). De laagste inschrijver was H. Kessels (24.530 gulden). GeIijkertijd werd gestart met de bouw van een vierklassige R.K. MeisjesschooI (St. Oda-school). Na een verblijf van bijna een eeuw nijvere zorg vertrokken de zusters uit HeIden.

5. Joseph Hubertus Huijben, geboren te Neerop 6 juli 1875, werd op 23 maart 1901 tot priester gewijd. Hij werd op 2 december 1927 benoemd te Panningen. Hij was er 18 jaar pastoor en was in 1930 de bouwer van de nieuwe kerk. Ook was hij de stuwende kracht achter de wederopbouw na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog. Hij had grote belangstelling voor het sociale verenigingsleven en de jeugd in het bijzonder. Veel heeft hij geijverd om het godsdienstige leven te verhogen. Samen met zijn voormalige kapelaan Esser legde hij ook de eerste steen voor de nieuwe kerk te Beringe. Op 23 maart 1941 vierde hij zijn 40-jarig priesterschap. Als rustend pastoor stierf hij te Nederweert op 17 februari 1947. Hij werd te Panningen begraven.

6. Uitstapje van het kerkelijk zangkoor van Panningen, georganiseerd door en onder leiding van W. Hendricks (Trinus Wullem) anna 1928. Men ging met de tram van Panningen naar Nijmegen (H. Landstichting). De ritprijs was 1 gulden. We zien hier een foto van de rondrit die men meteen taxibus door Nijmegen maakte. Van links naar rechts: Pierre Janssen (Groenes Pier), Sj. Neessen (Bartele Sjang), Leo Steijvers, Fr. Wilms (Hoof Frans ziene Jung) WielJanssen (van de steuker), Fr. Wilms (Hoof Per Jan), Handrie Kessels en de chauffeur. In de auto: Jan de Bruijn, Bernhard Verbugt, J. Goutier (Ververs Jan), W. Hendricks (Trinus Wullem) en koster Fans Janssen. Boven uit auto: P. Wilms (Hoof Piet) en Lei Meekel.

7. Op 2 maart 1853 werd door de eerwaarde heer Leonard de Koning in een kamer van een boerderij te Koningslust de Eerste H. Mis gelezen. In datzelfde jaarwerd de eerste Sacramentsprocessie gehouden. In het voorjaar van 1870 vond de eerstesteenlegging plaats van de rectoraatskerk, die een afmetingvan 22 x 10 meter kreeg. In 1871 werd het hoofdaltaar van Maasbree overgenomen. De kerk werd in 1875 gratis geschilderd door Johannes Hesen, beter bekend als Bisschops Hannes. In 1920 verkreeg men de rechten van dopen en begraven. In 1929 bouwde men de rectoraatswoning. Vanaf 1853 groeide het rectoraat meer en meer tot welzijn van de omgeving. Op de foto zien we A.J.L. van Gorkom in zijn werkkamer. Hij was rector van 1917 tot 1929. Hij was van de orde van de Norbertijnen van Heeswijk.

8. Op 9 maart 1937 vond te Koningslust de oprichting plaats van de vereniging H. Familie voor Vrouwen en Meisjes, De eerste gedachte om te komen tot deze oprichting was van pater W.L. Orteij, Montfortaan, in een tridui.im op 1 april 1936. Deze gedachte is verder uitgewerkt in een H. Missie, enkele maanden later, door de Redemptoristen. Vijfenzeventig vrouwen werden per eigenhandig getekend briefje lid. In de eerste vergadering groeidc dit uit tot negentig. Op 9 maart 1937 tekende bisschop Lemmens de stukken van de oprichting. Deze groepopname dateert van de beginjaren: 25 november 1940. In het midden pastoor M.J.E. Arts, die later ecn boekje schreef over de historie van Koningslust.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek