Hellevoetsluis in oude ansichten

Hellevoetsluis in oude ansichten

Auteur
:   Cor Koch
Gemeente
:   Hellevoetsluis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3770-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hellevoetsluis in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. In 1394 is dit gebied door Aalbrecht van Beijeren uitgegeven ter bedijking. Nu zou men hieraan kunnen gaan twijfe1en, wanneer men 1eest dat Machte1d van Voorne in 1367 ter bedijking uitgeeft: Nieuw-He1voet en Smithil. Maar hiermee wordt de polder Nieuwenhoorn bedoe1d. Oprnerkelijk mag worden genoemd dat Nieuw-Helvoet reeds v66r 1600 een schoolmeester had, die zelfs in 1617 dijkgraaf van het Weergors was. Dat was Pieter Charles de Vinck.

Sfraatweg, Nieuwenhoorn

20. Verder in noordelijke riehting wandelend, zijn we inmiddels in Nieuwenhoom aangekomen. We hebben eerder kunnen lezen dat de polder Nieuwenhoorn in 1367 door Maehteld van Voorne ter bedijking werd uitgeyeven. Ben kaart uit 1701 geeft als afmetingen van de polder aan: 2793 gemeten en 291 /2 roe, waarvan in die dagen 253 gemeten en 36 roe binnen het reehtsgebied van Heenvliet lagen en 150 roe binnen dat van Abbenbroek. Het reehtsgebied van Nieuwenhoom zou dus bepaald moeten worden op 2501 gemeten en 991/2 roe.

Nieuwenhoorn.

21. Ret dorp zelf was, zoals gebruikelijk in die tijd, rondom de kerk gebouwd en lag dicht langs de weg Hellevoetsluis-Brielle. Onder een oude pentekening van het dorp Nieuwenhoorn lazen we van een stads- en dorpsbeschrijver het volgende gedicht:

Zie in dit schetsje landgenoten, een dorp, dat door de vlijt

zijn aan zien daaglijks doet vergroten, ondanks de schaarsche tijd.

Waare 't dus met heel ons land gelegen, wij konden danken voor die zegen.

22. Nieuwenhoom heeft eens door een felle brand in grote angst gezeten. Iedereen weet dat het in vroegei jaren met de brandblusmiddelen niet zo best gesteld was. Gelukkig dat men in Hellevoetsluis goed voorzien was van brandspuiten en geoefend personeel om deze te bedienen. In zeer korte tijd waren ze dan ook in Nieuwenhoom om te helpen blussen, waardoor een ramp voorkomen kon worden. Een brief van het gemeentebestuur van Nieuwenhoom aan dat van Hellevoetsluis bevestigt dit:

23.29 September 1802.

Aan de gemeente Hellevoetsluis: Wij zijn zeer getroffen door de hulp die de spuitgasten van Hellevoetsluis hebben geboden in het onheil dat een onzer ingezetenen door de felle brand op gisteravond overkam en dat het grootste gevaar voor ons dorp dreigde.

Geen ander oogmerk dan het afkeren der te vrezen voortgang van dit alles verwoestende ongeluk deed uw spuiten en bedienden tot ons snellen.

24. Wij en onze ingezetenen rekenen ons daar door veel verplicht en betuigen ulieden daarvoor onze welmenende dank en bidde den Hemel dat uw lieden plaats en ingezetenen voor soortgelijk kwaad zullen bevrijd blijven. Terwijl wij in dat onverhoopt geval naar mate van ons vermogen aanbieden wederkerig dienst te bewijzen.

Wij zullen ons hun pogingen altijd als een blijk van de beste vriendschap herinneren. Hen rekenen onder het getal der ware menschenvrienden en geen gelegenheid laten voorbij gaan om hunlieder dienst en bereidvaardigheid te beantwoorden.

A. van Andel Secretaris.

Nieuwenhoorn.

25. Een kijkje in de "Can tine Noorddijk" tijdens de mobilisatieperiode 1914-1918. Zouden er nog mensen zijn die een van hen herkent? De Noorddijk is gemaakt in de periode van de Nieuwe Hollandsche Water1inie van 1882. Het verbeterde de positie van de vestingen Hellevoets1uis en Brielle en vormde zo een inundatielinie, versterkt met twee k1eine forten (te weten op de Penscherdijk en de Noorddijk), waardoor men van Hellevoets1uis in feite een kustbatterij maakte.

.-=--

.Brie/sch" brug

~

rjt~~·~· 8. Coudswuard . Hell -voctstu!-. F"oto '":1Il: J. " . D. Hubijll:"o. l~ri(:lk

26. Nu we weer naar Hellevoetsluis terug willen, wachten we op de omnibus, die uit Brielle komt. Over de Brie1sche brug moesten we stapvoets rijden. Wanneer we door de poort zijn, zien we links het poortgebouw. Voor 1823 stond dit gebouw op de p1aats waar nu de v1aggemast van Arie de Boom staat. Toen het droogdok in z'n gehee1 k1aar was (1823), wilde Joh. B1ancken, als beveiliging, om de werf een muur bouwen. Ret poortgebouw stond toen in de weg en hij liet aan de overkant van de weg het gebouw zetten dat er nu nog staat. In feite was het een wachtgebouw voor twaalf soldaten en een sergeant.

i(e/'2;/~ Is/vis,

,/c.; 'or/e yergf :RerA-.

27. Inmidde1s wande1en we door de Opzoomer1aan en passeren we de pastorie van de Gereformeerde Kerk. Een kerkgebouw is er nog niet bij. De grond was eigendom van de domeinen en de Gereformeerde Kerk kreeg de grond in erfpacht onder voorwaarde, dat er v66r 1922 een kerkgebouw op gep1aatst moest worden, hetgeen dan ook gebeurde. Deze kerkis in 1977 afgebrand.

28. Tussen de gereformeerde en de rooms-katholieke kerk stond, a1s een doopvont, de watertoren. Het heeft jaren geduurd eer er een water1eiding in Hellevoets1uis werd aange1egd. De marine had een waterschuit varen, waarmee men water uit de Maas ging halen. Het dreigement van de schout-bij-nacht dat de marine zou gaan vertrekken wanneer er niet spoedig een waterleiding kwam, hielp, Op 31 augustus 1896 was het dan zover: de waterleiding werd in gebruik gesteld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek