Hellevoetsluis in oude ansichten

Hellevoetsluis in oude ansichten

Auteur
:   Cor Koch
Gemeente
:   Hellevoetsluis
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3770-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hellevoetsluis in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

}(e//evoets/uis Watertoren met R. K. Xerk

29. De katholieke kerk is in 1890 gebouwd. Voordien werden kerkdiensten gehouden in een pand aan de Oostkade, daar waar later een bakkerij in werd gevestigd. De behoefte aan meer kerkruimte had zich reeds lang doen gevoelen, niet zozeer omdat het aantal inwoners zich vermeerderde, maar vooral omdat het garnizoen zich steeds meer uitbreidde. Met het verdwijnen van het garnizoen daalde ook het aanral rooms-katholieken, hetgeen met het vertrek van de werf nog sterker het geval was.


'"
'.
~ ..?
-
,r
~,
t- .J(ell~voet sluis -

lfarakken 'Cehuis voor jYli/ilairen.

-.

30. In 1913, dus een jaar v66r de mobilisatieperiode 1914-1918, werd in de Opzoomer1aan een tehuis voor militairen gebouwd. Het tehuis had eigenlijk geen 1evensvatbaarheid en ondanks dat het door de mobi1isatie een stootje in de goede riehting kreeg, verlocr het na 1918 de funetie van militair tehuis. Het pand werd toen verhuurd voor aller1ei doe1einden, a1s laatste aanenige gezinnen voor bewoning.

31. De Opzoomerlaan is genoemd naar burgemeester Opzoomer. Voor deze benaming kende men de laan als "de Barakken", terwijl men in oude brieven uit 1814 nog kan 1ezen dat voor die tijd de naam "Heerenweg" was. Op de foto een man met een hondekar. De honden hadden in die tijd vaak een echt honde1even. De politie keek er streng op toe dat deze dieren niet mishandeld werden door het trekken van te zware 1asten.

32. Een foto die is gemaakt voor 1898. Hoe we dit zo zeker weten? WeI, links boven, tussen de takken van de bomen, zien we twee zwarte strepen. Dat zijn de poten van de mastenbok, die men in 1899 heeft laten slopen. Nog steeds links zien we drie van de vier blokken kazernes. Van het eerste blok heeft men een gedeelte gebruikt om er een postkantoor van te maken. In 1894 heeft men het dak veranderd en de zijmuur verder opgetrokken. Later, in 1907, heeft men er buiten een portaal aan gebouwd. Van de Barakken reehts zijn de Iaatste in 1977 afgebroken.

33. Herinneringen aan de mobilisatieperiode 1914-1918. Het aantreden van de bezetting op de paradeplaats, thans het Gallasplein. We zien links een gedeelte van de officierskantine, dan het grootmagazijn, waarin thans het brandweermuseum gehuisvest is. Op de voorgrond de barakkensloot, die de gemeente talloze verzoeken deed rich ten aan het Ministerie van Oorlog om deze te laten dempen. In de sloot kwam namelijk de riolering van de kazerne uit. Reactie op de klachten? De sloot flink doorspuien!

34. Nag een herinnering aan de mabilisatieperiade 1914-1918: het uitrukken met muziek. Deze soldaten waren geen miliciens, maar van een oudere lichting, die weer opgeroepen waren. Ret onderdak voor deze soldaten werd gerealiseerd door inkwartiering bij de burgerij. Op een aanplakbord kon men le zen wie en hoeveel mansehappen men onder zijn dak kreeg. Op hun koppel stonden de letters L.W., hetgeen "Landweer" betekende.

Hellevoetsl u is Lagere Smolen

35. Vele generaties hebben een groot deel van hun jeugd op deze oorspronkelijk lagere school doorgebracht. Deze schoolgebouwen aan het einde van de Opzoomerlaan, waarin later nog een muloschool onderdak vond, zijn door hun bouwstijl zeer opvallend tegen een sterk contrasterende omgeving. De gebouwen links heeft men in de jaren vijftig gesloopt, terwijl de resterende hoofdgebouwen, in gevolge een besluit van het gerneentebestuur, zeer binnenkort zullen worden afgebroken.

-

36. Een foto van de markt in 1902 met de Oostzanddijk. Reeds v66r 1795 bestond er in Hellevoets1uis een markt voor het kopen van de dagelijkse 1evensbehoeften. Er was in die dagen geen aparte p1aats voor aangewezen, maar men huurde bij sommige inwoners ruimte am de koopwaar uit te stallen. Zo af en toe werd dit geboycot door een actie van de neringdoenden. De tuinders kwamen met kruiwagens, handwagens, hondekarren en paard-en-wagens naar hier. Na afloop van de markt de den de tuinders hun inkopen bij de winkeliers in Hellevoet, die nu geen tegenstanders meer waren van de markt, maar nu met plezier de groene reiszak met rode kwasten voor de tuinders vulden. Vanaf 1795 hadden wij zelfs wekelijks een veemarkt.

37. De Kerkstraat is de oudste straat van Hellevoetsluis, Het huis links is in 1913 afge broken. Op de foto is het de schoenhandel van de heer Van Soest. Twee kustkanonniers met handwagen hebben, naar de mand te oordelen, vlees gehaald bij slager Van Harten. Voor hen die graag naar oude bekenden zoeken, geeft deze foto wellicht nog stof tot re detwisten.

}(ellev etsluis J(erksfraa!

, :

::

/e'Ievoeisluis

qez.ichl op de marinehaven, binnenzijde

38. Vanaf de Marinebrug hebben we een kijkje over het natte dok. V66r 1688 liep de haven in deze1fde breedte door tot wat nu het droge dok is. In 1688 werd het achterste gedeelte verbreed en werd de westkant in een kom geschoten. Dit gedeelte werd vroeger het dok genoernd. Na het bouwen van het droge dok sprak men, om verwarring te voorkomen, over' het natte en het droge dok. Links op de voorgrond de ontwapende kanonneerboot "Das". Deze was toegevoegd aan de "Bonaire" als instructieschip voor 1eerling-machinisten. Op de achtergrond, links, de werfmuur. Rechts de achterzijde van de machinistenschoo1 met de kanonneerboot "Udur" en de schoener "Zeehond", bestemd voor politietoezicht op de Noordzee voor de visserij,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek