Helmond in oude ansichten deel 1

Helmond in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.M.Th. Verschueren
Gemeente
:   Helmond
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1762-3
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Helmond in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Helmond in oude ansichten deel 1

waarin opgenomen afbeeldingen uit:

Brouwhuis, Mierlo-Hout, Overbrug en Stiphout

].M.Th. Verschueren

ZALTBOMMEL

W~OEN

OEKJE

ISBN10: 90 288 1762x ISBNI3: 978 90 288 17623

© 1968 Europese Bibliotheek - Zaltbommel

© 2008 Reproductie van de zevende druk uit 2003

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zander voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Europese Bibliotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbommel telefoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: publisher@eurobib.nl

Bij het samenstellen van dit album heb ik een nuttig gebruik gemaakt van de verzamelingen en aantekeningen uit het gemeentearchief, te weten van Joh. van den Boogaart, Heeren, Kam en Ouwerling. M. v.d. Heuvel (Stiphout), I.H.M. Holtus, mevrouw Van de Vrande-van Bokhoven, Alphons M.G. Niessen en broeder Barontius P.I. van de Ven F.I.C.

Voor de spontane medewerking van broeder Barontius en Alphons Niessen ben ik zeer erkentelijk.

I.M.Th. Verschueren

INLEIDING

Op initiatief van een van de Helmondse boekverkopers om over oud-Helmond een boekwerk te laten verschijnen, werd ik door de uitgeverij de Europese Bibliotheek te Zaltbommel benaderd met het verzoek de samensteIling hiervan te verzorgen. Gaarne heb ik deze opdracht aanvaard, gezien het groot belang voor onze stad, welke met de verschijning van dit album gediend is.

Helmond is een zeer trouwe dochter van het aloude hertogdom Brabant. Zoals vrijwel aIle plaatsen uit de Zuidelijke Nederlanden hebben ervaren, zo heeft ook Helmond door de eeuwen heen aIle ups en downs meegemaakt.

De foto's die in dit album zijn opgenomen, dateren van de periode van ongeveer 1880 tot 1930. Zij geven een visie op de stad. De tekst is slechts ter begeleiding.

Midden in de negentiende eeuw was de industrie, neringdoende middenstand en nijvere huisindustrie zeer bevredigend. De ontwikkeling tot moderne industriestad zet zich voort ondanks tegenslagen en oorlogen. Helmond had een grote buitenlandse handel omvattend gedrukte katoenen goederen, geweven katoenen en linnen goederen, Adrianopel roodgaren, draadnagels, kunstboter en staalbouw. De stad had

vee I communicatiemiddelen. Rond de eeuwwisseling voeren wekelijks zeven stoomboten voor de gemeente, waarvan twee op Amsterdam en vier op Rotterdam; driemaal per week vertrok een trekschuit naar Weert. Helmond was aangesloten op de spoorlijn Eindhoven-Venlo en had drie tramverbindingen. De Kamer van Koophandel voor oostelijk Noord-Brabant is in Helmond opgericht en was oorspronkelijk daar gevestigd. Het onderwijs is goed op peil. Culturele vorming hield gelijke tred met de ontwikkeling van de stad. Pers en publiciteit namen een voorname plaats in. Helmond heeft veel waardige zonen geschonken die op velerlei gebied in het heden en verleden op voorname plaatsen hun taak verrichtten.

Moge de bezitter door dit album nog aangename herinneringen aan vroeger tijd beleven en moge dit werk dienen tot tevredenheid als gevolg van

Helmonds den ken en doen van durven en doorzetten van aanpassen en ...

van sam enwerken !

Pasen 1968

1. A1s begin en tevens a1s punt van orientering nemen wij de ook voor u duidelijk herkenbare zuidoosthoek van de Markt, medio 1880. De verbouwing van het pand J.G. Schulte is dan in voorbereiding en de stenen liggen reeds voor de deur. Voor enige tijd za1 fabrikant Jan Sanders het uitzicht op "De Twee Moorianen" en op "De Eenhoorn", achter de stadspornp, moeten missen.

HELMOND.

Korel1beura.

2. Een kwart eeuw later is de marktwand nabij de St.-Lambertuskerk aanmerkelijk gewijzigd. Ret pand van boekhandelaar C. Pellemans is in 1902 verkocht aan de gezusters Van Duijnhoven die ter plaatse "St.-Lambert" vestigen. De tot 1886 aan Ant. Taabe toebehorende gelegenheid "De Korenbeurs" is in 1903 verbouwd en huisvest de societeit " Burgerlust" . Bakker K. van Weert laat alles liever bij het oude.

3. De zuidelijke marktwand is in 1900/01 "zakelijker" geworden. In "De Twee Moorianen" van Nic. van Griensven huist Ant. de Veth. Zeer node miss en wij "De Eenhoom" van de weduwe Th. de Louw-van Brussel, die inmiddels naar de Veestraat verhuisd is. In de p1aats ervan zien we de firma J.M. v.d. Burgt - in drukwerk en foto's -, een naam verbonden aan menige ansicht van de stad.

4. De oostelijke marktwand in 1884 ... Opvallend is het van 1668 daterende geveltje van pand H. Th. Goossens, welk pand in 1885 gesloopt en de vrijkomende ruirnte tuin van Carp wordt. Naast Carp het hoge, nog niet gehee1 voltooide pand van Ramaer (thans bioscoop "Centraa1"). Het huis daarnaast is van G. van Glabbeek. Hier houdt de Markt op, want met winke1pand Swinkels begint de Binderstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek