Helmond in oude ansichten deel 2

Helmond in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M.Th. Verschueren
Gemeente
:   Helmond
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3771-3
Pagina's
:   120
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Helmond in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Voor u, waarde stadgeno(o)t(e), alsmede voor u, die om welke reden dan ook zich voor onze stad Helmond zo bijzonder interesseert, hebben wij, op herhaalde uitnodiging, dit tweede deeltje van "Helmond in oude ansichten" alsnog willen samenstellen. Het eerste deeltje werd u aangeboden op vrijdag 27 september 1968, op 4 december 1968 verscheen met de noodzakelijke correcties - de tweede druk, in 1975 zelfs een derde druk. Tussendoor, in 1974, werd u "Kent u ze nog ... de Helmonders" gepresenteerd. Wij willen niet verhelen dat, ondanks alle goede pogingen, de tekst van de eerste druk uit 1968 enige onjuistheden bevat, die voor een deel een zuiver druktechnische oorzaak hebben en gedeeltelijk zijn terug te voeren tot het vertrouwen dat wij toen hebben geschonken aan bestaande .Justorische" gegevens. Ware rijkdom is voor ons geweest de ontvangst van de ons toegezonden eerlijke en beminnelijke oprnerkingen uit stad en van ver daarbuiten. Daarvoor danken wij u oprecht alsook voor het begrip voor het werk dat, omwille van Helmond, in samenwerking met gerespecteerde stadgenoten in vrije tijd werd verricht.

Wederom hebben wij de geringe vrije tijd die ons ter beschikking staat en waarover geen bevoogding denkbaar is, in uw dienst willen stellen om door middel van ansichten onze goede stad Helmond voor de tweede maal in beeld en herinnering vast te leggen.

De samenstelling van de afbeeldingen wordt gedragen door het voomemen om het Helmond van onze ouders te tonen en toch vooral het beeld vast te

houden van datgene wat voor het merendeel al niet meer bestaat. Dit houdt in, dat de afbeeldingen (die zelf ons de weg hebben gewezen) in hoofdzaak betrekking hebben op Helmond tussen 1880 en 1940 met hier en daar een uitschieter, en minder op de in 1968 toegevoegde gebieden.

Het werk betekent, dat u 116 nieuwe prenten kunt toevoegen aan de 160 van het eerste deeltje, waaraan de tekst uiteraard is aangepast.

Wij betuigen onze dank aan al die stadgenoten, die wij mochten raadplegen, die ons ook ditmaal met woord en daad terzijde hebben gestaan en die door leeftijd bevoegd waren om de juistheid van de tekst te beoordelen, Oak zij offerden de avond en de zondag op om hun vaderstad ter wille te zijn. Zij hebben dit als vallzelfsprekend geacht. Dit is Helmond!

En was het onze opdracht am het oudere van de stad in dit album bijeen te brengen, welkom is ook het nieuwe, dat is vervat in "Helmond ... toen en nu" door P.M. van de Meulenhof, fotojoumalist in onze stad. Hij brengt het beeld uit de jaren 1961-1976. Helmond verandert zo snel, dat "toen" slechts vijftien jaar van ons is verwijderd. Het nieuwe is alweer oud.

Wij wensen u veel genoeglijke ogenblikken met "Helmond in oude ansichten deel 2" en wijzelf keren terug naar het licht van de dag am "Acht eeuwen Helmond" uit de duistemis voor u in woord en beeld te brengen.

Herfstmaand 1976

1. He1mond op 23 mei 1933, gezien vanuit het zuidoosten. U overziet het centrum van de dan 26.000 zie1en tellende gemeente. U overziet eveneens de oude stad, die was voorzien van wallen en poorten, waarvan de 1aatste in 1817 werd afgebroken. Ter orientatie: rechts onder ontwaart u de spoorlijn Eindhoven-Venlo en de spoorhaven bij de Vlisco-fabrieken aan de Zuid-Willemsvaart; links onder de ru Ine van het op 16 december 1928 uitgebrande hoofdgebouw van I.A. Carp's Garenfabrieken n.v. Even hager het kastee1-raadhuis, de zeven huizen van He1sper aan de Wie1fKamstraat, gebouwd in 1930, de Markt met de tram op het kruispunt bij het postkantoor, de schoorsteen van de oude fabriek van Prinzen en Van G1abbeek en, reehts boven, het St. Antoniusgasthuis aan de Mo1enstraat. Bekijkt u deze foto eens goed en neemt u alle tijd ... u zult genieten! (Foto KLM Aerocarto.)

2. Met u verheugen wij ons over dit ongekend gave bee1d van de binnenstad. Het is 4 juli 1934. Reehts onder ziet u de H. Hartkerk van dr. P. Cuypers aan de Veestraat en gehee1 reehts de Oude Aa. De bomen maken dee1 uit van het kastee1park. Reehts boven de fabrieken van Van V1issingen. De Kerkstraat en de Markt herkent u zonder moeite. Men is bezig met het verbouwen van het huis van dokter Vingerhoets op de hoek van de Vee- en de Kamstraat. De Zuid-Koninginnewal, links boven, vergemakkelijkt het terugvinden van Ameide- en Mo1enstraat. Ook deze opname is een studie waard; voor ve1en bevat zij enorm dierbare herinneringen. (Foto KLM Aeroearto.)

3. De Kerkstraat in 1902. Links de veranda van Van Gend & Loos-H. Colignon en Cie. Ernaast de winkel van Corn. Smits, welk huis in 1916 door vroedvrouw A. van Eekeren en later door P. Sprengers zou worden bewoond. Het herenhuis is in oorsprong van A. Prinzen; na hem kwamen Pistorius, mr. Alph. Vullinghs en vroedvrouw A. van Eekeren erin wonen. De pastorie (1838) van St. Lambertus staat het dichtst bij de pomp. Op de plaats van de pastorie staat thans de Rabobank langs Traverse/Kamstraat. Het eerste geveltje naast de pastorie behoorde tot het pand van timmerman Sonnemans. De hogere bouw van stadssecretaris I.A. van Bokhoven (nu Peels) wordt gevolgd door het pand van J. de Reijdt. De trapgevel van "het huis met de zes trappen" bewaart de namen van T. de Louw en mr. baron Van Hovell tot Westerflier (de griffier van het kantongerecht en in 1911 burgemeester van E1st geworden), maar ook die van C. Callaars (bovenhuis), kapper A. Nooijen en "de Vulpenspecialist". Aan de kerk woonde koster J.Fr. v.d. Meulen boven de winkel van Jos Berings, (in 1929 van Jos Th. Muffels). Voorts zien we de pan den van achtereenvolgens slager F.A. Stevens, Joh. Colen (eerder Wijnen en Bots) en Ant.F.M. Heijstee. In de panden met de trapgeve1s huisden Joh. Hermans (eerder He1dens en Eilers) en A.H.M. van Oorschot (eerder Kreijmborg).

Helmond

Kerkstraat.

-

U .te N J. Boon, AmSterdam.

4. De Sint-Lambertuskerk is een bezoek waard. Ve1en onder u zijn er bovendien gedoopt en gehuwd. De kerk is een ontwerp van de Leidse architect Theo Molkenboer en zij is gebouwd door Mart. Verhoeckx te Heusden, en wel van 1856 tot 1861. Ret is een driebeukige kruisbasiliek in neogotische stijl. De po1ychromie, heden nog aanwezig, is van Emmanuel Pery uit Venlo en zij werd vervaardigd in de periode 1924-1925. In de kooromgang ziet u het tableau "Ret Laatste avondmaal" met de beeltenis van onder anderen deken M. Rath en van koster (de dienaar met de schaal) Jan Fr. van der Meu1en. De cornmuniebank dateert van 1923, de preekstoe1 van rond 1725 en het schitterende, onlangs gerestaureerde Robustelly-orgel van 1772.

5. Dit is een opname van het hoofdaltaar in de St. Lambertuskerk, gemaakt in de maand mei. Bijzonder is hier het van nabij kunnen zien van de oude koorafsluiting met de beelden van de H. Stephan us met de stenen en het boek (links) en van de H. Laurentius met het rooster (rechts), beiden met de palmtak in de hand. Tot 1923 zag het er allemaal zo uit. Nu staan de beelden achter in de kerk.

6. In de richting van het Beugelsplein gezien, is de Kerkstraat al heel wat gewijzigd in vergelijking met afbeelding 3. Links de percelen van slager F.A. Stevens (1903) en Joh. Coolen. In het huis met de erker woont Heijstee. Dan volgen Hermans en het hogere pand van G. Kreijm borg, die in 1911 zijn zaak overdoet aan A. van Oorschot. Boers en BoersVan Gestel herkent u nog wel. Rechts staat Henricus Verhagen, met strohoed, gezellig te babbelen. In zijn pand huist sedert 1955 een Chinees restaurant "Azie". Het poortje leidde vroeger langs de drukkerij van J. de Reijdt. Het naastgelegen pand is nu Peels en het kleine huis van bakker GeT. van Hoof (en Dirk Neervens) is thans boekhandel H. Verhagen de Reijdt. Het volgende pand is gebouwd door P. de Louw, die het zelf betrok. Na hem trok notaris Van Alphen erin, later J. Snackers en tot 1974 herbergde het de Boerenleenbank. In de verte ziet u het oude postkantoor, ooit arbeidsbeurs.

7. De Kerkstraat, gezien vanaf het Beuge1sp1ein. Op de voorgrond stond de Hoogeindsepoort. De opname is gemaakt tijdens de H.I. T. (Handel en Industrietentoonstelling) van 10 tot 19 juni 1933. Links is, sedert 1929, drogist F. Bonnemayers gevestigd. Naast hem wonen aan die kant Jac. Bouwmans, Carolus en Frans de Wuffe1, W. Nijsten en fotograaf J. Meulendijks, Rechts op de hoek woonde bakker J. Neervens (medeoprichter van broodfabriek "De Nijverheid") en verder aan die zijde Wijnheijrner en Joh. en Willi. Roelofs (in 1916).

en J(eu-:;el. JCelmond.

8. Vanaf de Vlisco-fabrieken zien wij uit over het Beugelsplein. Op de voorgrond staat het brandspuithuis van gasdirecteur Henri Donkers uit 1876, gebouwd tussen (toen) Bartels en Vlisco. In 1910 wordt het aan zijn bestemming onttrokken. Recht voor u loopt de weg naar het station. Het is 1908. Links ontdekt u het hoge gebouw van drukkerij "Helmond" (1904) en daarbovenuit de Paterskerk aan de Molenstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek