Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 1

Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.J. Plaisier
Gemeente
:   Hendrik-Ido-Ambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3774-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het lijkt mij een goede gedachte van de Europese Bibliotheek te Zaltbommel om oak Hendrik-Ido-Ambacht op te nemen in de serie ,.In oude ansichten", een serie, die een beeld wil geven van het aanzien van en het leven van aile dag in onze steden en dorpen zo tussen het laatst van de vorige en het begin van deze eeuw. De kostelijke en vaak pittoreske dorpsgezichten, waaraan het vroegere Arnbacht zo rijk was. zijn imrners alleszins waard am voor het nageslacht te worden vastgelegd.

Volgaarne heb ik dan ook gehoor gegeven aan het door de uitgever tot mij gerichte verzoek om mij met de samenstelling van dit boekje te belasten.

Teneinde het zo goed rnogelijk aan de bedoeling van de uitgever te doen beantwoorden, heb ik gemeend daarin naast reprodukties van oude prentbriefkaarten oak een beperkt aantal verenigings- en groepsfoto's uit die tijd te moeten opnernen, om daarmede oak bepaalde facetten van het Ievenspatroon in vroeger jaren tot uitdrukking te brengen. De jongeren uit de autochtone bevolking zullen daaruit kunnen zien, dat ook reeds in vaders en grootvaders tijd aan het gerneenschapsleven de nodige aandacht werd geschonken en dat sornmige al dan niet thans nog immer bestaande verenigingen of corporaties reeds toen een bloeiend bestaan hadden,

De begrippen gerneenschapsopbouw en welzijnszorg hadden blijkbaar in die tijd reeds een zekere inhoud.

Ook is plaats ingeruirnd voor enkele foro's van bekende inwoners uit die dagen.

De rneeste afbeeldingen in dit boekje zijn ontleend aan de eigen verzameling van de schrijver. Daarnaast kon worden beschikt over een aantal kaarten, behorende tot het archief van de gemeente Hendrik-I do-Arnbacht. terwiil ook door enkele bevriende inwoners nog enige reprodukties welwillend werden afgestaan am het geheel te completeren. Voor de ondervonden medewerking in deze ben ik zeer erkentelijk.

Ouderen, die dit boekje tel' hand nernen zullen, wellicht met een zeker heimwee, een ogenblik met hun gedachten teruggaan naar die - in menig opzicht toch inderdaad - "goede, oude tijd" en het rustig bekijken van de gereproduceerde ansichten en foto's zal deze periode voor menigeen wederorn een wijle doen herleven en als vanzelf de gesprekken in gezin en vriendenkring heenleiden naar deze lang vervlogen tijden. Voor de jongeren onder ons zal het een indruk kunnen geven van het voor hen onbekende, misschien nauwelijks verrnoede, vroegere aanzien van ons veelszins rustieke dorp, van zijn levens- en werkgewoonten en men zal kunnen vaststellen, dat het oude Hendrik-IdoAmbacht op tal van punten de kiern van het nieuwe reeds in zich droeg en dat ook hier geldt:

"in lie! heden /igt 't verleden in het nu wat worden ral"

1. De "scheve schuur van Smaal", zoals deze oude landbouwschuur, behorende tot de toenmalige boerderij van de heel' P. C. Smaal aan de Achterambachtseweg eertijds bekend stond. Wegens algehele bouwvalligheid werd de schuur omstreeks de twintiger jaren afgebroken.

2. Groepsfoto in 1911 gemaakt voor de boerderij aan de Waaloever, ter gelegenheid van het huwelijk van een der beide dochters van de heer Srnaal. Vierde van rechts met zijden pet is de heer P. C. Smaal sr., destijds, evenals later zijn zoon Piet (tweede van rechts) een vermaard beoefenaar van de damsport.

A).mAC'TTT.

3. Het complex woningen, rechts op deze foto, stand vanouds bekend als de "woningen van Schutterswei". Ze werden, evenals die links op deze afbeelding, tijdens de laatste oorIog op last van de bezetters afgebroken.

De .n de oor log argebrokon bocrderij van C. Mo]endi'k 1662

4. Deze oude karakteristieke boerderij stond vroeger aan de Achterarnbachtseweg, westelijk van de Palmhoeve. Er is thans een fruitteeltbedrijf,

5. De bekende boerderij Pa!mhoeve. Het landbouw-, veeteelt- en vlassersbedrijf.jarenlang op deze boerderij uitgeoefend, verschafte vroeger aan vee! inwoners werkgelegenheid. In het woonhuis was tot 1855 de zetel gevestigd van het bestuur van de in dat jaar opgeheven gemeente Sandelingen-Ambacht.

6. Groepsfoto van het mannelijk en vrouwelijk person eel van de Palrnhoeve, genomen voor de oprijlaan van deze hofstede, omstreeks 1910.

7. Beeld van rust in het oude dorp omstreeks 1905. De vrouw, met de toen nog algemeen gedragen Zuidhollandse witte murs, is vol aandacht voor de opname. Mogelijk laat zij daardoor een steek vallen; rnaar ja, de beste breister ...

H. JDo'A:lB~CIJt.

q)orp.uiraal.

8. Dee! van de Dorpsstraat, met links een tweewielige bakkerskar met trekhond. Het midden op deze atbeelding achter het geboomte gelegen huizencomplex droeg in de volksmond de naam "De Aaibaas", De woningen zijn inmiddels afgebroken.

f f: ,7<11) - .unbaclu. Dorpstraat

9. Gedeelte van het oude dorp met de toenmalige plaatselijke gezagsdrager: de veldwachter. Met de onafscheidelijke stok heeft menige jonge Ambachter in die dagen kennis gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek