Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 2

Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. Jorissen
Gemeente
:   Hendrik-Ido-Ambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2151-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Omstreeks 1903, het prille begin van de scheepswerf. De timmermansploeg staat aangetreden voor hun houten loods. Geheel links Arie van Rietschoten met naast hem de ijzerwerkersbaas Jan van Rietschoten. Jan den Hoed staat- met de fraaie tafelpoot en naast hem de timmermansbaas Arie Bax, grootvader van de huidige wethouder. Met de zweihaak is Arie L. Bax en tussen twee onbekenden staat Kees Hardenbol. Zittend Jacob Terlouw en met de spanzaag de zoon van de baas, Kees Bax. Naasthem een onbekende en Wim Kanters. Tegen de fiets de dochter van Jan van Rietschoten, Adn (geemigreerd naar Amerika). In januari 1902 had men de eerste opdracht, een Rijnkast van 417 ton. Spoedig reeds volgden vele grotere. De Rijnsleepvaart nameen grote vlucht; het Duitslandvan Wilhelm II bereidde zich voor op de oorlog!

j' 11)0 A:fFACHT

30. Aan de noordkant van de Veerweg, zuidelijk van de polder Dommis, lag een korte insteekhaven, die bij de aanleg van de brug over de Noord is vergraven tot de huidige ingang van de Oostendamse haven. Het terrein waar we tegenaan kijken was in 1898 opgehoogd door c.J. Vroege uit Alblasserdarn. In 1906 vestigde zich hier de Hollandsche Beton Maatschappij met een opslagterrein. Aan de overzijde van de Veerweg het complex van zeven arbeiderswoningen, in het stichtingsjaar van de werf gebouwd, met .rechts daarvan het eerste kantoor(tje) en, langs de Nieuwe Bosweg, de scheepsbouwloods. Links, bij de aansluiting van de haven aan de Noord, lag de sloperij van S. de Waard, aan wie het langwerpige schip en het materiaal op de wal toebehoren.

Stccrr sooten Veer val: cop Smit . .,y J. fimbacht.

31. De steiger van 1902 aan het einde van de Veerweg. Rechts de Veermanswoning met wachtlokaal en goederenopslag en links de balk" voor het vastmaken van het vee dat met de Fop Smit boten mee moest. Aanvankelijk heeft bij het gemeentebestuur vrees bestaan voor wanordelijkheden door drankmisbruik bij het veer bij de te verwachten drukte op feestdagen. Of het ooit zover gekomen is, vermeldt de historie niet. Naast het veerhuis de hoge gevel van het huis van P.J. Niekerk, directeur van de HBM. links het openstaande hek van het pad naar de beide villa's aan het water van de directeuren Jonker en Stans, In verband met het getijverschil van bijna twee meter was de steiger gesplitst in een hoog en een laag dee!.

;- -

--

~.-

v £L~··

r-

32. Zondagmorgen 1 februari 1953, het ergste is voorbij. Weinigen hadden zich gerealiseerd dat de Veerweg een deel vormde van de gesloten omdijking van de Antoniapolder. Op de Veerweg na waren al die kaden op behoorlijke hoogte gebracht. Toen na het vollopen van de polder Groote Noord het water bleef stijgen,stroomde ook de Antoniapolder via de kruin van de Veerweg vol. Het water perste zich tussen de huizen en voordat het de hele polder had gevuld en tot rust kwam, was een tiental woningen geheel ingestort en een groot aantal zo zwaar beschadigd dat aan herstel niet meer te denken viel. De bewoners konden ternauwernood gered worden. Op de foto de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, Algera, met reserve politieman Gerrit Benschop. De groentewagen was van C. Kooiman, die vooraan de Veerweg zijn winkel had.

I"

Watertoren,

I~. I. Arnbacht.

33. Eeuwenlang werden regenwater en het water uit de Waal, de sloten en de rivier als drinkwater gebruikt. De bevolkingsdichtheid was gering, vervuiling was er niet. AIleen als besrnettelijke ziekten heersten, waren epidemieen onvermijdelijk. In de vorige eeuw is dat alles snel veranderd. Willem err Flip Stijnis waren de eerstendie in 1887 een plan voor een waterleiding opperden, maar burgemeester en wethouders durfden het niet aan en verleenden in 1898 een concessie aan Zwijndrecht. Vanaf dat jaar, aan de dijk te beginnen, werden steeds meer huizen aangesloten. Twaalf jaar later, op 28 december 1910, werd het raadsbesluit tot stichting van een eigen bedrijf genomen en op 1 januari 1912 werd de installatie in bedrijf gesteld. Ret valt te loven dat de zoon van Willem Stijnis, Hendrik Jan, tot machinist werd aangesteld. Hier staat hij trots voor de gloednieuwe woning.

Hendri ldo Ambacht

Oostendam

34. Een zonnige najaarsmiddag op de Oostendam omstreeks 1910. Langs de stoep het nieuwe cafe van Huuksloot, in 1909 gebouwd op de plaats van het kroegje "De Balie" van Dirk de Jong. Een cafe aan de Oostendam was een goede zaak. De schipperij met schutten en overslag bracht drukte en vertier. Het koffiehuis van Molendijk, "De Vlashandel", was reeds vaar 1902 verdubbeld en Dirk de Groot had in 1903 zijn koffiehuis met bovenzaal op de kade mogen bouwen. Links de kruidenierswinkel van Pietje Haksteeg; haar man Heintje verkocht vis. Aangrenzend de "bonkenslachter" Aart van Wingerden (den Pil), Ertussen was het slop waar sjalotten werden uitgegeven, door schippers in de haven aangevoerd, Het blok woningen daarnaast is er nog steeds, zij het vele malen verbouwd. Rechts op de voorgrond, bij de dukdalven, de sluiswachter Jan Molendijk.

35. In 1332 werd op last van graaf Willem 1Il de dam gelegd. Er was geen sluis, die lag in de Heerjansdam. In 1505 werkte die niet meer en men besloot er ook een in de Oostendam te maken. Tevens werd de Waal vanaf de Heul uitgediept, want die was in 173 jaar bijkans dichtgeslibt. Wanneer dat houten uitwateringssluisje is omgebouwd tot overwelfde, stenen schutsluis, is niet bekend. De kolklengte was maar 16,1 meter en de doorvaartbreedte 4,35 meter. Door de schaalvergroting in de scheepvaart en de opkomst van het wegverkeer nam het gebruikerstal danig af. Toen in 1948 een grote reparatie noodzakelijk was, werd he1aas besloten de sluis te dichten en een deel van de haven te dempen. En omdat mij geen foto bekend is van de binnenkant van de sluis, hier een aquarel van M.J. Lens uit 1895.

Hendrik Ido Ambach!

Oostendam

36. Op de sluis, kijkend richting Ridderkerk. Moeizaam perst hier zich dagelijks, sedert de aanleg van rijksweg 15, een te grote stroom verkeer doorheen. Het einde daarvan is in zicht, maar het is te hopen dat de bewoners het zolang nog uithouden en deze toch wel karakteristieke bebouwing niet verloren zal gaan. Links het "slakkenhuisje", waarin de bediening van het rinket, de schuifvoor de toelating van het water in de sluis. Dan de kapperswinkel van Van Nieuwstraten met daarnaast de visboer Van Driel, de timmerwinkel van Henk de Jong en het pakhuis van Aai Wildeman (de Lor). Rechts huis en schuur van beurtschipper Barendrecht, later verhuurd aan de rijwielhandelaar J. van Kooten. Barendrecht liet in 1903 een zevenenvijftig tons motorboot bouwen bij Jonker en Stans, "De Vlashandel" genaamd, naar de welvaartskurk waar alles aan de sluis op dreef.

Hendrix Ido Ambacht

Oostendam-hoek Pruimendijk

37. Hier, aan de Pruimendijk, is in 1332 de aanleg van de Oostendam begonnen. Het winkeltje recht voor was van winkelier, rietdekker en zondagsschoolmeester Vincent van Montfoort. "Cent met zijn halfje" riepen de kinderen hem ita als hij met zijn vrouw liep. Zijn rietopslag was hier links onderdijks en aan de havenkade.Bij de aanleg van opritten naar de brug over de Noord (in 1939) werd het afgebroken voor de aanleg van de (onzalige) toegangswegen. Het huis links aan de Pruimendijk was van Arie Molendijk.Het brandde in 1931 gedeeltelijk af, maar werd spoedig herbouwd. Rechts de woningen van Van Gemerden en Hartmeyer. De bewoners van deze Ridderkerkse buurtschap zijn door de eeuwen heen voor kerk, school, post en nog veel meer op ons aangewezen geweest. Na de aanleg van rijksweg 15 is dit zeker niet minder geworden.

Benedenrijweg, - H. I. Ambacht.

38. Bij de kerkstraatstoep ziet u bovendijks, links, de stee van Hendrik de Hartog, de vader van Aart. Dan kruidenier De Jong, het huis van Jan Baas, vier woonhuizenen in de verte het "spur' van Rokus Maaskant. Rechts, over de sloot, de woning van de in 1902 benoernde gemeentesecretaris J. Plantfeber. Direct na zijn benoeming had hij de bouwvergunning aangevraagd. Grenzendaan zijn woning het wooncomplex "Hoogt" woningen, in 1903 gebouwd in opdracht van Jonker en Stans voor hun personeel. Het rijtje verkeert nog in goede staat en is een voorbeeld van een ontluikend sociaal verantwoordelijkheidsgevoel bij de overgang naar de industrialisatie in ons land. Moge het behoud op deze plaats mogelijk blijven. Plantfebers woning werd later de woning voor drie opeenvolgende artsen, met J. Pluis in 1931 als eerste.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek