Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 2

Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F. Jorissen
Gemeente
:   Hendrik-Ido-Ambacht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2151-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hendrik-Ido-Ambacht in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. In 1901 wenste de gemeenteontvanger annex brievengaarder J. Berkhout de laatstgenoemde functie te beeindigen, Tot zijn opvolger werd benoemd A.J. Looyen uit Molenaarsgraaf, die onmiddellijk daarop een woning met kantoorruimte liet bouwen aan het begin van de Kerkstraat. Zomer 1909 liet bakker Van der Wilt daarnaast zijn nieuwe bakkerij met woonhuis bouwen, op de hoek van de latere Hoogtstraat. Kort daarna moet deze foto gemaakt zijn, want de open bare lagere school 3 van 1914 staat er nog niet. WeI ziet u de winkel van Kroos met daarachter een rijtje van drie woninkjes en verder het nog wijd open bouwland van Waalnes. Geheel rechts het tuinhekje voor de winkel van Kaulingfreks met daarvoor een pracht van een broodwagen, zoals in die dagen in gebruik. Voor het planten van de bomen had Looyen in 1902 vergunning gevraagd.

40. Tegenover het postkantoor aan de Kerkstraat staat de winkel van de heer Kaulingfreks. Het is kennelijk een verbouwde boerderij, waarvan de oorspronkelijke klokgevel nog goed valt te herkennen. De verbouwing, waarbij onder andere de zijgevel langs de Kerkstraat werd verhoogd met een volle verdieping, werd in 1908 uitgevoerd en de foto moet niet lang nadien gemaakt zijn (waarschijnlijk voorjaar 1912, tegelijk met de vorige). De gevel langs de Waal is toen nog in oorspronkelijke staat gebleven, maar is later, met het dak, nog ingrijpend gewijzigd, Het tuinhekje reehts en de mooie oude straatlantaarn staan langs de tuin van schilder Van Kooten. Het huisje links werd bewoond door Aai Rijsdijk, wiens vrouw de "vroed" van het dorp was. Later zijn zij verhuisd naar een nieuw huis aan de Veerweg.

41. Een foto uit de jaren twintig, gemaakt aan het begin van de Kerkstraat. De eerste automobielen begonnen de weg al onveilig te maken. De kop van zo'n monster ziet u voor de zijgevel van de winkel van Kroos, kruidenier en doodbidder. Het huizenrijtje rechts is thans omgebouwd in etalages voor meubels, maar destijds woonden daar de joodse slager Abraham den Hartog, Piet de Lijster en Leen van Kooten. Achter de tuin met de boom staat het huis waarin een zekere Wildeman woonde met daarnaast het cafe van G. Wildeman. Op dat cafe volgde de schoenmakerij van Kees Lagendijk (den Bok). Hij was een dierenvriend en hij kon gaan wandelen met een kraai op zijn schouder en gevolgd door twee eenden. Hij was, naar boze tongen weI beweerden, steeds meer van dieren gaan houden naarmate hij de mensen beter had leren kennen.

42. Met de aanleg van de Hoogtstraat is, zo ornstreeks 1910, de eerste uitbreiding van ons dorp begonnen. Het eerste huis links is de bakkerij van Van der Wilt uit 1909. De twee daarnaast, uit 1912, zijn van J. Hoek, onderwijzer aan de openbare lagere school 1, en de gemeenteontvanger T. Leeuwenburgh. In het midden het rijtje huizen dat in 1982 werd gesloopt. Rechts de woning van J.H. Visser, hoofdonderwijzer van de openbare lagere school 3, die samen met de school in 1914 werd gebouwd. De school, waarvan we hier aileen het plein kunnen zien, werd in 1978 gesloopt, eerst door de jeugd, daarna officieel. Hierna volgden de huizen van onder anderen G. Verschoor, Slingeland en B. de Man. Bijna aan het eind was het latere postkantoor van de kantoorhouder Romhout. De muziektent heeft daar destijds (omstreeks 1927) maar tijdelijk gestaan.

I ?

0 .. :;.: .".CiT.

43. Hier, in de vredige rust van weleer, "toen je nog op straat kon spelen",: de Kerkstraat ter hoogte van de "Kastanjehoeve" van Janus Plaisier. Het brugje met toegangshek over de bermsloot ziet u rechts op de foto. Op de voortuin volgde-de ruimte waar later de Oranjestraat is aangelegd. Daar voorbij de woning van Gerrit Wildeman (de Lor). Op het hek stond: "Dool, lk Wacht D." Later was daar kapper Biesbroek. Even verder de winkel van Kroos. Aan de linkerzijde de tuin en de woning van de toenmalige gemeenteopzichter J. van Drunen sr. met daarnaast werkplaats en woonhuis van schilder J. Visser. Daaraan sloot de slagerij van Ammelrooy (1898). In de verte (tegen de dijk) de "splitlevel" woning en werkplaats van schilder Gijsje van Kooten. Aan weerszijden daarvan de stoepen van respectievelijk de dam (links) en de dijk (rechts).

44. De vrijgezel Willem Spoor, in april 1896 hier tot burgemeester benoemd, bezat geen eigen woning. Hij was op kamers bij Boudewijn Vermaat van der Schee, de wagenmaker in de Schoolsteeg, hetgeen hem zeer verdriet moet hebben, want voorjaar 1901 liet hij in het college van burgemeester en wethouders voorzichtig doorschemeren dat woonproblemen hem noopten naar elders te solliciteren, maar dat een dienstwoning hem van gedach ten zou kunnen doen veranderen. Geschrokken onderzocht een commissie de mogelijkheden en men kocht haastig een stuk grond aan de Kerkstraat. Spoor voerde de druk nog wat op door mee te delen dat Van der Schee hem de huur had opgezegd en dat hij nu wel in Dordt moest gaan won en. Er kwam een Haagse architect ten tonele, Eberson, wiens plan te duur bleek (f 9250,-). Goedkoper was architect J. Breugem uit Bergschenhoek, die het door velen bewonderde hotel "Het Witte Paard" in Zwijndrecht had ontworpen. Aannemer werd H.G. Sliedrecht uit Rotterdam voor f 8400,-. H. Paul uit Zevenhuizen werd opzichter. Hier staan die drie in de zomer van 1902 voor de bijna voltooide woning. Spoor durfde nu (25 september) te trouwen met mejuffrouw H.H. Krudopp, hetgeen op 17 september uitbundig werd gevierd. De omvangrijke nalatenschap van de familie kwam in 1966 als legaat aan onze gemeente.

45. Alstublieft, Ido's fanfare, zevenentwintig man sterk - vijfentwintig jaar oud. Op de achterste rij, ter weerszijden vanhet vaandel, van links naar rechts: Kees Huizer, Wim Dijksrnan, Wim Klootwijk, Wout van Driel, Piet de Lijster, Wim Klootwijk en Kees BoI. Voor hen,staande: de dirigent Siem Noorlander, Cor Plaisier, Piet Visser, Bram van Drunen, Siem de Koning, Wim van der Pad, Piet Sioof, Kees de long, Kees van Drunen, Dirk Bravenboer, Piet Visser en Meeuw Visser. Zittend: onbekend, Isaac Provily, Leen Dijksman, Arie Spoormaker, De Wit, Leen Dijksman en Wim Spoormaker, Ten slotte een onbekende midvoor, De dorpsfanfare was in 1900 opgericht en in de jaren na de oorlog, met de opkomst van de televisie en de majorettenkorpsen met tamboers en pijpers, verliep helaas de belangsteIling en verdween Ide's fanfare geruisloos.

Bijz. School a. d. Xerkstraat, J(. J. fimba:ht.

46. In april 1887, zeven jaar nadat een initiatief daartoe was genomen, werden een "School met den Bijbel" met twee lokalen en een onderwijzerswoning geopend. Het bouwterrein tussen Kerkstraat en Waal was reeds in 1881 van de erven Labrijn aangekocht. Bij de start waren er honderd negentig kinderen, welk getal spoedig nog toenam. In 1898 moest er een lokaal bijkomen, want de wet liet niet meer dan honderd kinderen per lokaal toe. In 1902 volgde het vierde lokaal, terwijl twee jaar later het vijfde met een nieuwe woning op de plaats van de oude verrees. Deze foto van omstreeks 1918 geeft die situatie weer. Rechts, achter het weiland, de woning van Tieleman Tras, die in 1925 werd aangekocht voor het nieuwe schoolhoofd, A.I. Schoneveld. De vorige woning, van 1904, werd in 1927 gesloopt voor de vergroting van het schoolplein. In 1959 werd de school gesloopt.

47. Een deel van de oude hoeve "Waalnes" is gebouwd op resten van een stenen woontoren, een "stenen karner", zoals er in het rivierengebied vele zijn geweest. Terecht werd het op de monumentenlijst geplaatst en geheel gerestaureerd. Mede door de goed in stand gebleven omgeving met de "motte" (de kunstmatige heuvel van de-oorspronkelijke bouw) is het een van de (weinige) monumentale sieraden die onze streek nog rijk is. In 1789 werd de stee door Simon van der Giessen gekocht. Zij bleef in die familie tot de drie ongetrouwde nazaten van Comelis deze in 1936 metterwoon verlieten. Teun Stehouwer was de laatste die de stee als bedrijfswoning heeft bezeten. In 1972 is A. (Dries) Mol met de restauratie aangevangen. Na hem heeft de huidige eigenaar dit werk glorieus voltooid. Op de foto van omstreeks 1930 zien we Janus, Jana en Lijntje voor het woon- en het sedertdien afgebroken knechtenhuis.

48. De smederij aan de Heul was oorspronkelijk een schuur met inliggende arbeiderswoning, die, te zamen met de naastliggende panden, aan schipper Leendert Kranenburg toebehoorde. Toen alles in 1858 afbrandde, liet hij het in hetzelfde jaar nog herbouwen, maar het jaar daarop werd het publiek geveild. Gemeentearts J.H. Coert kocht de schuur, maar verkocht deze tweeentwintig jaar later aan de schoonzoon van zijn vriend Jansen uit Haastrecht, Willem Stijnis, die al een smederij bezat aan de Dorpsstraat. Stijnis, geboortig uit Oud Alblas, was een kundig man. Zijn schaatsen waren alom bekend en hij had voor P.M. Snauw een fiets gemaakt, een kopie van degene die Joh. Smit uit Slikkerveer uit Amerika had meegebracht. Stijnis, hier voor de rechter schuifdeur, gaf de schuur het bovenstaande uiterlijk. Achter de ramen spieden Anna en Gerrie naar u.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek