Herten in oude ansichten deel 1

Herten in oude ansichten deel 1

Auteur
:   drs. J.H.S. van Herten
Gemeente
:   Roermond
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4176-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Herten in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Herten heeft een rijke geschiedenis; reeds in de prehistorie leefden hier mensen terwijl in 001 meer dan duizend jaar voor Christus reeds een belangrijke handelsroute de Maas kruiste. Ook de historie, in feite beginnend in 968, het jaar waarin Herten als Hertra voor het eerst in een akte wordt vermeld, iszeerinteressant. Voor belangstellenden in de geschiedenis moge ik verwijzen naar de boeken die over Herten zijn verschenen: Dr. H.J. van Zuylen: De gemeente Herten, dorp aan de overgang (1940, proefschrift); Jo van Herten, Ton Metsemakers, Frans van der Steen en Jan van der Steen: 1000 jaar Herten (1968), gedenkboek uitgegeven bij gelegenheid van het duizendjarig bestaan van Herten; Jo Schreurs: Genealogie van Herten, van Merum en van 001 (1968) en tot slot P.H.H. Beenen: Dialect en Volkskunde van Herten (1973). Daarnaast is nog een aanzienlijk aantal artikelen gepubliceerd en zijn er diverse gedenkboekjes van verenigingen verschenen.

Ondanks dit alles zijn er nog vele hiaten; over de eerste tien eeuwen van onze jaartelling is vrijwel niets bekend terwijl wij over de middeleeuwen slechts summier zijn geinformeerd. De hoofdoorzaak hiervan is zonder twijfel het gebrek aan bronnenmateriaal, zoweI geschreven als ongeschreven. Archiefbronnen over deze tijd zijn er vrij weinig, terwijl de enige opgraving die de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemon-

derzoek in mei 1948 bij de verwoeste kerk verrichtte slechts een zeer gering resultaat opleverde.

Het mysterie van de rond 1880 afgegraven Drususberg, wellicht een middeleeuwse motte, is nog steeds niet opgelost; over de ruine te Merum weten we weinig, evenals over de geschiedenis van het gebouwencomplex d'Oudenborgh. Op de Everskamp heeft een, waarschijn1ijk twaalfde-eeuws, gebouw gestaan waarvan ons vrijwel niets bekend is. Tot hier deze lang niet volledige opsomming, Aan enkele grote projecten zoals de geschiedenis van de oude boerderijen en de relatie Daelenbroeck-Herten wordt momenteel gewerkt terwijl daarnaast veel aandacht wordt besteed aan bronnenonderzoek en inventarisatie van oude archiefbescheiden.

In de jaarboeken van de Heemkunde Vereniging Roerstreek worden thans de meeste bevindingen van het historisch onderzoek neergelegd; ik kan deze rijk gei1lustreerde en goed verzorgde boeken een ieder van harte aanbevelen.

Ik heb er bewust naar gestreefd in dit boekje uitsluitend foto's en ansichtkaarten op te nemen die Of nog nooit Of na 1935 niet meer zijn gepubliceerd. Deze uitgave poogt te voorzien in een behoefte; ouderen zullen herinneringen kunnen ophalen, jongeren kunnen kennismaken met een kleine, overwegend agrarische, gemeente uit het begin van deze eeuw.

1. Op I september 1881 had de eerstesteenlegging plaats van de nieuwe neo-gotische kerk. Pastoor Lorn wilde niet achterblijven bij andere parochies die nieuwe kerken hadden laten bouwen. Waarschijnlijk is het de bedoeling geweest om naast dele ene toren een tweede te bouwen hetgeen onder andere lOU kunnen blijken uit de situering van dele toren. Geldgebrek heeft pastoor Lorn van dit plan doen afzten, De kerk, gelegen aan de mooie, door kastanjebomen omringde markt, is in januari 1945 door de Duitsers opgeblazen.

2. De neo-gotische kerk, rand 1915 gezien vanuit de Ross1ag. Na de eerstesteen1egging gingen de genodigden naar de pastorie en deden zich daar te goed aan dude wijn en boterhammen met ham en kalfsvlees; de 24 werklui kregen een vat bier terwijl het eten, dat in de pastorie over was, naar hen werd gebracht. Zij hebben dit met luid geklap begroet; na het eten en drinken brachten zij de pastoor een zanghu1de.

3. Een foto uit 1927 van de St-Michaelkerk, genom en vanuit de Rosslag. Achter de muur lag de tuin van de pastorie; in de vele winters dat de Maas buiten haar oevers trad - met name v66r de kanalisatie in de jaren twintig - stond het water regelrnatig tot aan deze muur. De architect van de kerk was een zekere Kayser uit Venlo. Toen de kerk op 24 juli 1883 door "Zijne Doorluchtige Hoogwaardige Mgr. Paredis, bisschop van Roerrnond" werd ingewijd had ze ongeveer f 36.000,- gekost. De huidige kerk kostte biina tienmaal zoveel.

4. De St.sMichaelkerk gezien vanaf de Everskamp. Op de voorgrond de oude kape1anie, daarachter een deel van de in de oorlog zwaar beschadigde en later afgebroken pastorie. De kape1anie is waarschijnlijk in 1844 gebouwd. De tweede beschermheilige van de kerk was de H. Hubertus; zijn sterfdag werd tot in de jaren dertig altijd herdacht. Opmerkelijk is dat, vooral onder de oudere inwoners, vaak een van de doopnamen Hubertus is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek